Radviliškis tapo patrauklus vėjo jėgainių statytojams

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
UAB "Archs­tu­di­ja" va­do­vas Dai­nius Ju­rė­nas rad­vi­liš­kie­čiams ža­dė­jo įsi­klau­sy­ti į bend­ruo­me­nių nuo­mo­nę.
Jau dvi bend­ro­vės Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pa­no­ro reng­ti vė­jo elekt­ri­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­liuo­sius pla­nus. Abie­jų no­rus ra­jo­no Ta­ry­ba pa­lai­mi­no, ta­čiau prieš juos ima bruz­dė­ti vie­tos bend­ruo­me­nės. Ūki­nin­kai kol kas į šią nau­jo­vę žiū­ri san­tū­riai.

Dar vie­nas pla­no ren­gė­jas

Ra­jo­no Ta­ry­ba dar vie­nai bend­ro­vei lei­do reng­ti spe­cia­liuo­sius pla­nus, at­ver­sian­čius ke­lius vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bai ra­jo­ne.

Va­sa­rą pra­dė­ti reng­ti vie­to­vės lyg­mens spe­cia­lio­jo te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tą ؘ– vė­jo elekt­ri­nių iš­dės­ty­mo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Grin­kiš­kio, Pa­kal­niš­kių, Šau­ko­to, Še­du­vos mies­to ir Šiau­lė­nų se­niū­ni­jo­se spe­cia­lų­jį pla­ną leis­ta Vil­niu­je re­gist­ruo­tai UAB "Archs­tu­di­ja".

Pas­ku­ti­nia­ja­me 2019 me­tų Ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­dė­ti reng­ti vie­to­vės lyg­mens spe­cia­lio­jo te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tą ؘ– in­ži­ne­ri­nės inf­rast­ruk­tū­ros vys­ty­mo (vė­jo elekt­ri­nių) Grin­kiš­kio se­niū­ni­jo­je spe­cia­lų­jį pla­ną leis­ta Ša­kių ra­jo­ne vei­kian­čiai UAB "Bio­na­lis".

Ir vie­nos, ir ki­tos bend­ro­vės at­sto­vai Ta­ry­bos po­sė­dy­je ža­dė­jo, jog pla­nai tė­ra įžan­gi­nė dar­bų da­lis – esą vė­liau, ki­tuo­se eta­puo­se, su jais bus su­pa­žin­din­ta ir vi­suo­me­nė, at­si­klau­sia­ma bend­ruo­me­nių nuo­mo­nės.

UAB "Archs­tu­di­ja" va­do­vo Dai­niaus Ju­rė­no tei­gi­mu, ten, kur bend­ro­vės ne­no­rės, jė­gai­nės ne­bus sta­to­mos, o tos, ku­rios su­tiks su sta­ty­to­jų pa­siū­ly­mais, ne­va gaus iš to ir ma­te­ria­li­nės nau­dos.

D. Ju­rė­no ti­ki­ni­mu, ma­te­ria­li­nės nau­dos tu­rės ir ra­jo­nas, į ku­rio biu­dže­tą plauks tur­to mo­kes­tis, nau­dą pa­jus ir sa­vo že­mę jė­gai­nėms iš­nuo­mo­sian­tys ūki­nin­kai.

Pa­sak jo, pa­vyz­džiui, Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė iš vė­jo jė­gai­nių kas­met tu­ri apie 800 tūks­tan­čių eu­rų mo­kes­ti­nių įplau­kų.

Spe­cia­liuo­sius pla­nus abi bend­ro­vės rengs sa­vo lė­šo­mis.

Alks­niu­pie­čiai – prieš jė­gai­nes jų te­ri­to­ri­jo­je

Ta­čiau ne vi­sos ra­jo­no bend­ruo­me­nės pa­ti­kė­jo jė­gai­nių sta­ty­to­jų tei­gi­niais. Li­ko ir jais sua­be­jo­ju­sių Ta­ry­bos na­rių.

Dar iki bend­ro­vės "Bio­na­lis" pa­si­ro­dy­mo Ta­ry­bos po­sė­dy­je prieš vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bą su­ki­lo Pa­kal­niš­kių se­niū­ni­jo­je vei­kian­ti Alks­niu­pių bend­ruo­me­nė su bu­vu­siu Ta­ry­bos na­riu Jus­tu Ma­li­naus­ku prie­ša­ky­je.

Bend­ruo­me­nė su­šau­kė vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me bu­vo "nu­švilp­ti" jė­gai­nių sta­ty­to­jus gi­nan­tys ra­jo­no po­li­ti­kai, o prieš jė­gai­nių sta­ty­bą kai­mo te­ri­to­ri­jo­je pa­si­sa­kė di­džio­ji bend­ruo­me­nės na­rių dau­gu­ma.

J. Ma­li­naus­ko paaiš­ki­ni­mu, alks­niu­piš­kiai nė­ra nu­si­tei­kę prie­šiš­kai prieš pa­čias vė­jo jė­gai­nes, ta­čiau pa­sta­rų­jų sta­ty­bos ir su jo­mis su­si­ję klau­si­mai, pa­sak alks­niu­piš­kių, ne­tu­rė­tų bū­tų stu­mia­mi bul­do­ze­rio prin­ci­pu, o pa­čios jė­gai­nės tu­rė­tų sto­vė­ti nuo gy­ven­vie­čių ne ma­žes­niu nei pen­kių ki­lo­met­rų at­stu­mu.

Įvy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me alks­niu­piš­kis Do­mi­ny­kas Klau­sa iš­sa­miai paaiš­ki­no, ko­kių grės­mių ga­li­ma su­lauk­ti iš ne­to­li gy­ven­vie­čių sto­vin­čių vė­jo jė­gai­nių.

Pa­sak jo, pir­miau­sia tai fo­ni­nis, me­cha­ni­nis ir ae­ro­di­na­mi­nis triukš­mas, tu­rin­tis įta­kos žmo­nių ir gy­vū­nų sa­vi­jau­tai bei svei­ka­tai, ku­ri pri­klau­so nuo jė­gai­nės įren­gi­mo at­stu­mo.

"Dėl jė­gai­nių įta­kos pa­da­ry­ta ne­ma­žai ty­ri­mų. Nus­ta­ty­ta, kad dau­ge­liui žmo­nių, gy­ve­nan­čių iki 3 ki­lo­met­rų at­stu­mu nuo jė­gai­nių, vys­to­si chro­niš­ka ne­mi­ga, klau­sos su­tri­ki­mai, nuo­var­gis, gal­vos skaus­mai bei dep­re­si­ja.

32-jų de­ci­be­lų triukš­mas jau er­zi­na, 40-ies – dau­ge­liui su­ke­lia stip­rų er­zi­ni­mą. Prie pat jė­gai­nės bū­na apie 105 de­ci­be­lus, tols­tant – triukš­mo ly­gis ma­žė­ja. 500 met­rų at­stu­mu yra 36 de­ci­be­lai", – pa­vyz­džius var­di­jo D. Klau­sa.

Jo tei­gi­mu, ne tik žmo­nes, bet ir gy­vū­nus la­bai vei­kia že­mo daž­nio inf­ra­gar­sas: kin­ta krau­jos­pū­dis, pa­si­reiš­kia kvė­pa­vi­mo, ner­vų sis­te­mos su­trin­ki­mai, gal­vos svai­gu­lys.

"Da­nai žen­gė pir­mi su vė­jo jė­gai­nė­mis, ta­čiau jie jau stu­mia šias jė­gai­nes kuo to­liau nuo gy­ven­to­jų į jū­rą. Jie inf­ra­gar­są fik­suo­ja ir esant 15-os ki­lo­met­rų at­stu­mui.

Fak­tas, kad vė­jo jė­gai­nės la­bai mu­ša būs­to kai­nas. Ten, kur jų yra, būs­tai at­pin­ga iki ke­tu­rių kar­tų", – kraš­tie­tį pa­pil­dė bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas J. Ma­li­naus­kas.

Kad jė­gai­nės tu­rė­tų at­si­ras­ti ne di­des­niu nei 3 ki­lo­met­rai at­stu­mu, siū­lė ir kai ku­rie po­li­ti­kai. Jų ma­ny­mu, rei­kė­tų iš­sa­miau pa­si­do­mė­ti už­sie­nio ša­lių pa­vyz­džiu: vo­kie­čių, da­nų, es­tų, ang­lų, len­kų, kad vė­liau ne­tek­tų gai­lė­tis dėl sku­bo­tų spren­di­mų pa­sek­mių.

Daug abe­jo­nių su­kė­lė ir UAB "Bio­na­lis" pa­skleis­ta ži­nia, kad ra­jo­ne bū­tų sta­to­mos jau dė­vė­tos vė­jo jė­gai­nės. Anot sua­be­jo­ju­sių­jų, tuo­met iš­lie­ka dar di­des­nė sklei­džia­mo triukš­mo ir ki­tų nei­gia­mų pa­sek­mių grės­mė.

Klaus­tu­kų dau­giau nei pliu­sų ar mi­nu­sų

Ką apie ra­jo­ne nu­ma­to­mą vė­jo jė­gai­nių par­ką gal­vo­ja ūki­nin­kai – juk jų že­mė­se bū­tų sta­to­mos šios jė­gai­nės?

Rad­vi­liš­kio kraš­to ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ig­nas Hof­ma­nas pri­si­mi­nė: maž­daug prieš me­tus jis su­lau­kė as­me­ni­nio pa­siū­ly­mo iš­nuo­mo­ti ke­lis že­mės plo­tus vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bų.

Ga­li­mi sta­ty­to­jai jo tei­ra­vo­si ir ki­tų ūki­nin­kų kon­tak­tų, su­pa­žin­di­no jį su pre­li­mi­na­rio­mis nuo­mos są­ly­go­mis.

"Ne­be­pa­me­nu, ko­kia nuo­mos kai­na bu­vo mi­ni­ma, ta­čiau pa­gal že­mės plo­tą ji bu­vo ne­ma­ža. Ki­ta ver­tus, ūki­nin­kas tu­rės įsi­ver­tin­ti vi­sus pliu­sus ir mi­nu­sus: kiek ūki­nin­ka­vi­mui ga­li pa­kenk­ti ar su­da­ry­ti ne­pa­to­gu­mų nuo jė­gai­nės krin­tan­tis še­šė­lis, kiek plo­to atims pri­va­žia­vi­mo ke­liai. Bet ku­riuo at­ve­ju, tų ne­pa­to­gu­mų bus – rei­kės ap­va­žiuo­ti tą vė­jo "ma­lū­ną", o ir vie­to­vaiz­dį šios jė­gai­nės tik­rai dar­kys.

Neaiš­ku, ko­kį po­vei­kį jie ga­li da­ry­ti gy­vu­li­nin­kys­te už­sii­man­tiems ūkiams. Žo­džiu, klaus­tu­kų yra la­bai daug ir ne­ži­nia, kas lai­mė­tų: pliu­sai ar mi­nu­sai", – sa­kė I. Hof­ma­nas.

Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, pla­čiau ši te­ma tarp ūki­nin­kų ne­bu­vo ap­ta­ri­nė­ja­ma, ta­čiau, jo ži­nio­mis, kol kas žem­dir­biai į vi­sa tai žiū­ri at­sar­giai ir san­tū­riai.

Pa­kal­bin­ta Grin­kiš­kio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ra­sa Šu­lie­nė sa­kė apie ga­li­mas vė­jo jė­gai­nių sta­ty­bas jų se­niū­ni­jo­je su­ži­no­ju­si tik iš ži­niask­lai­dos.

"Nie­ko konk­re­tes­nio mes ne­ži­no­me: nei kur nu­ma­to­ma sta­ty­ti tas jė­gai­nes, nei kiek jų čia bus. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ne­ga­vo­me ir se­niū­ni­jo­je, ta­čiau po Nau­jų­jų teks pra­dė­ti tuo do­mė­tis gi­liau. Bet ne­ti­kiu, kad to­kie da­ly­kai bū­tų da­ro­mi apei­nant bend­ruo­me­nes", – re­dak­ci­jai sa­kė R. Šu­lie­nė.