Valdžios vyrų komandiruotė – pažiūrėti moterų futbolo

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Mero pavaduotojas Egidijus Elijošius tikino, kad tikrai turi daug darbo, bet viską metęs išvyko palaikyti reprezentacinės miesto komandos.
Net ir la­bai pri­rei­kus, va­kar nuo 14 va­lan­dos sa­vo dar­bo vie­to­se ne­bū­tų pa­vy­kę su­ras­ti Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jo Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Vin­co Ur­bo­na­vi­čiaus ir Spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Ja­siū­no. Val­džios vy­rai iš­vy­ko į ko­man­di­ruo­tę – pa­trau­kė į Aly­tų pa­žiū­rė­ti mo­te­rų fut­bo­lo var­žy­bų. Nors var­žy­bos pra­si­dė­jo tik 18 va­lan­dą, val­džios at­sto­vai į Dzū­ki­ją iš­rū­ko jau nuo pie­tų.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
"Palaikytojų" komandą į Alytų vežęs Sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas komandiruotės tikslą paaiškino taip: "Norim pasižiūrėti Alytaus stadioną ir varžybas, kur žaidžia mūsų komanda".
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Tarp komandos "palaikytojų" - ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Urbonavičius.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Eli­jo­šius ti­ki­no, kad tik­rai tu­ri daug dar­bo, bet vis­ką me­tęs iš­vy­ko pa­lai­ky­ti rep­re­zen­ta­ci­nės mies­to ko­man­dos "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to". Mo­te­rų fut­bo­lo klu­bo "Gint­ra" pre­zi­den­tas ir Šiau­lių are­nos val­dy­to­jo "Pra­mo­gų sa­los" sa­vi­nin­kas yra Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius.

Ko­man­da tu­rė­jo žais­ti le­mia­mas UE­FA mo­te­rų čem­pio­nių ly­gos fut­bo­lo at­ran­kos tur­ny­ro rung­ty­nes su Ško­de­rio "KF Vllaz­nia"(Al­ba­ni­ja). Šiau­lie­tėms pa­vy­kus nu­ga­lė­ti var­žo­ves dvie­jų įvar­čių skir­tu­mu, jos tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­tek­ti į at­kren­ta­mą­sias ir at­si­dur­ti tarp 36 ge­riau­sių Eu­ro­po­je ko­man­dų.

"Čia svar­būs da­ly­kai. Rei­kia žmo­nėms ro­dy­ti dė­me­sį. Ne tik pi­ni­gais, bet ir sėk­mės pa­lin­kė­ti. Ir ne­sėk­mės at­ve­ju kar­tu da­ly­vau­ti. Aš taip gal­vo­ju, aš toks dau­giau švie­ti­mie­tis, ug­dy­to­jas. Dir­bu iš pa­šau­ki­mo, ne­skai­čiuo­da­mas va­lan­dų", – sa­kė vi­ce­me­ras, pri­dur­da­mas, kad kar­tais spor­ti­nin­kai už sa­vo per­ga­les vie­šai pa­ger­bia­mi Sa­vi­val­dy­bė­je.

Ar ne­bū­tų pa­ka­kę to­kio dė­me­sio ir šį­kart, nei ke­lių žmo­nių ko­man­di­ruo­tės į var­žy­bas už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus ir dar dar­bo me­tu? "Gal­būt", – at­sa­kė, bet, gir­di, Spor­to sky­riaus ve­dė­jas jam pa­sa­kęs, kad rei­kia va­žiuo­ti į Aly­tų.

Pak­laus­tas, kaip Aly­tu­je pa­lai­kys šiau­lie­čių ko­man­dą, E. Eli­jo­šius nu­ste­bo: "Jūs čia ma­ne pro­vo­kuo­ja­te?"

Jis pri­si­pa­ži­no, kad ne­daž­nai da­ly­vau­ja "to­kia­me rei­ka­le", bet ti­ki­si "pas ko­man­dą pa­kliū­ti, su tre­ne­riu pa­si­kal­bė­ti". Vi­ce­me­ras sa­kė, kad sten­gia­si ir ki­tas mies­to ko­man­das pa­lai­ky­ti. Tik į krep­ši­nio var­žy­bas ne vi­sas nuei­na.

"Į ("Šiau­lių") ko­man­dą ne­len­du, bet su tre­ne­riu An­ta­nu Si­rei­ka Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­bend­rau­ju", – sakė vi­ce­me­ras.

Pa­va­duo­to­jas ap­gai­les­ta­vo, kad "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" var­žy­bos vy­ko ne Šiau­liuo­se. Fut­bo­li­nin­kės žai­dė ke­tu­rių ko­man­dų po­gru­py­je. Pa­si­ro­do, Šiau­liuo­se nė­ra ga­li­my­bių vie­no­do­mis są­ly­go­mis ap­gy­ven­din­ti ke­tu­rių ko­man­dų, tad var­žy­bos per­si­kė­lė į Aly­tų. Jei mies­to ko­man­da pa­tek­tų į at­kren­ta­mą­sias, to­liau rung­ty­nės vyk­tų Šiau­liuo­se.

"Pa­lai­ky­to­jų" ko­man­dą į Aly­tų iš­ve­žęs Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas ko­man­di­ruo­tės tiks­lą paaiš­ki­no taip: "No­rim pa­si­žiū­rė­ti Aly­taus sta­dio­ną ir var­žy­bas, kur žai­džia mū­sų ko­man­da".

Ve­dė­jas ti­ki­no, kad pa­pras­tai po Lie­tu­vą į vyks­tan­čias var­žy­bas, kur žai­džia mies­to ko­man­dos, ne­si­va­ži­nė­ja, o ir vyks­ta jos daž­niau­siai Šiau­liuo­se.

Į už­sie­ny­je vyks­tan­čias rep­re­zen­ta­ci­nių ko­man­dų rung­ty­nes ne­va­ži­nė­ja?

"Bū­tų ge­rai, bet ne­va­ži­nė­ja­me", – ap­gai­les­ta­vo G. Ja­siū­nas.

Aš taip gal­vo­ju, aš toks dau­giau švie­ti­mie­tis, ug­dy­to­jas. Dir­bu iš pa­šau­ki­mo, ne­skai­čiuo­da­mas va­lan­dų.

P.S. UEFA moterų Čempionių lygoje Šiaulių "Gintros-Universiteto" komanda Alytuje lemiamose atrankos grupės rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:1) su Škoderio "KF Vllaznia" futbolininkėmis iš Albanijos. 4 taškus iškovojusios šiaulietės liko trečioje atrankos grupės vietoje.