Valdžia gyventojus paliko be vandens

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­nai­ki­nus Ly­dos ir S. Dau­kan­to gat­vių kam­pe bu­vu­sią ko­lo­nė­lę, be ge­ria­mo­jo van­dens li­ko kvar­ta­lo gy­ven­to­jai.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją krei­pė­si šiau­lie­čiai, S. Dau­kan­to ir P. Cvir­kos gat­vių gy­ven­to­jai – jie li­ko be van­dens. Mies­to van­den­tie­kis iki jų na­mų neat­ves­tas, o šu­li­niuo­se van­dens tik ant dug­no ir tas mais­tui ne­tin­ka­mas. Ne­to­lie­se bu­vu­sią ge­ria­mo­jo van­dens ko­lo­nė­lę nuo lie­pos 1 die­nos Sa­vi­val­dy­bė pa­nai­ki­no.

Ne­be­tu­ri ge­ria­mo­jo van­dens

P. Cvir­kos gat­vės gy­ven­to­ja Lion­gi­na Ka­za­na­vi­čie­nė kar­tu su duk­ra Lai­ma pa­sa­ko­ja, kad iki jų na­mų at­ves­ta tik mies­to nuo­te­kų sis­te­ma, o van­den­tie­kio – ne. Bui­ti­niams po­rei­kiams nau­do­ja sa­vo šu­li­nio van­de­nį. Ati­den­gu­si šu­li­nio dang­tį Lai­ma ro­do, kad van­dens tik ant dug­no. Ger­ti ir mais­tui ruoš­ti šio van­dens nie­ka­da ne­nau­do­ju­sios, nes jis ne­tin­ka­mas. Vi­sa­da van­dens par­si­neš­da­vo iš ne­to­lie­se esan­čios ko­lo­nė­lės Ly­dos ir S. Dau­kan­to gat­vių kam­pe.

Lion­gi­na ro­do tris 5 lit­rų tal­pos van­dens bu­te­lius. Tiek dar spė­jo par­si­neš­ti prieš pa­nai­ki­nant ko­lo­nė­lę. Nuo šiol ge­ria­mą­jį van­de­nį teks pirk­tis par­duo­tu­vė­je.

"Sup­ran­ta­me tuos gy­ven­to­jus, prie ku­rių na­mų sto­vė­jo ko­lo­nė­lė. Žmo­nių srau­tas ten bū­da­vo di­de­lis, ma­ši­nų pri­va­žiuo­da­vo, šur­mu­lys, dar ir ba­la nuo­lat telk­šo­da­vo. Tur­būt jie ir pra­šė, kad ko­lo­nė­lė bū­tų pa­nai­kin­ta", – svars­tė Lai­ma.

S. Dau­kan­to gat­vės gy­ven­to­jas Vi­ta­ly Cher­ba sa­ko, kad šio­je ko­lo­nė­lė­je van­de­nį ga­lė­da­vo pil­tis kas tik no­rė­da­vo. Iš­gir­dę, kad ko­lo­nė­lė bus nai­ki­na­ma, gy­ven­to­jai krei­pė­si ir į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, ir į UAB "Šiau­lių van­de­nys". Pra­šė pa­da­ry­ti ra­ki­na­mą ko­lo­nė­lę, kad ja ga­lė­tų nau­do­tis tik to kvar­ta­lo gy­ven­to­jai, ta­čiau iš­gir­do at­sa­ky­mą, esą bend­ro­vei neap­si­mo­ka, spy­nos nuo­lat lau­žo­mos, jas rei­kia keis­ti, gy­ven­to­jams ga­min­ti rak­tus.

P. Cvir­kos gat­vė­je gy­ve­nan­čiam gar­baus am­žiaus sen­jo­rui Vy­tau­tui Rau­gui van­dens iš ko­lo­nė­lės par­neš­da­vo kai­my­nas. Pats vy­ras sun­kiai vaikš­to. Sa­ko, kad net jei­gu ir bū­tų ga­li­my­bė jung­tis prie mies­to van­den­tie­kio, pa­ts jau nei jė­gų, nei lė­šų ne­tu­rė­tų įsi­ves­ti van­dens į na­mą. Ke­lia vy­rui rū­pes­čių ne­se­niai iš "Šiau­lių van­de­nų" gau­tas laiš­kas, ra­gi­nan­tis jung­tis prie nuo­te­kų sis­te­mos.

Po­nas Vy­tau­tas sa­ko, kad jo ma­ža­me na­me nė­ra nei vo­nios, nei tua­le­to, nė­ra net vie­tos jiems įreng­ti. Jis nau­do­ja­si lau­ko tua­le­tu, esan­čiu skly­po ga­le. Iki jo pa­klo­ti nuo­te­kų vamz­džius bran­giai at­siei­tų. Sen­jo­ras sa­ko, kad jam ne­di­de­lės pen­si­jos vos už­ten­ka pra­gy­ven­ti.

Po dve­jų me­tų?

Bu­vęs Šiau­lių uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jas, da­bar sen­jo­ras V. Cher­ba sa­ko, kad jo si­tua­ci­ja kiek ki­to­kia. S. Dau­kan­to gat­vė­je bu­vo ve­džio­ja­mas van­den­tie­kis, ta­čiau dar­bai ne­bu­vo pa­da­ry­ti iki ga­lo. Po­no Vi­ta­ly na­mas sto­vi to­liau nuo gat­vės, o van­dens šu­li­nė­lis – prie gat­vės. Jei­gu jo kai­my­nams iki na­mo te­rei­kia 4–5 met­rus vamz­džių pa­klo­ti, V. Cher­bai – vien iki skly­po ri­bos tek­tų pa­klo­ti 24 met­rus ir dar be­veik 5 met­rus iki na­mo.

"Man sa­kė, kad vie­no met­ro kai­na – 100 eu­rų. Iš kur man pen­si­nin­kui paim­ti 3 tūks­tan­čius eu­rų? Šu­li­nu­ką tu­rė­jo įreng­ti prie ma­no skly­po ri­bos. Kai pra­dė­jau kel­ti šį klau­si­mą, man "Šiau­lių van­de­nys" at­sa­kė, kad "dar­bai, at­si­žvel­giant į fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, bū­tų at­lie­ka­mi nuo 2020 me­tų", o ko­lo­nė­lę jau da­bar pa­nai­ki­no", – ro­dy­da­mas su­si­ra­ši­nė­ji­mą su "Šiau­lių van­de­ni­mis" pa­sa­ko­ja V. Cher­ba.

Po­nas Vi­ta­ly sa­ko, kad šia­me ra­jo­ne dau­gu­ma skly­pų kaž­ka­da bu­vo po 12 ir dau­giau arų, vė­liau jie bu­vo pa­da­lin­ti pu­siau ir da­bar vie­ni na­mai sto­vi prie gat­vės, ki­ti – va­di­na­mo­jo­je ant­ro­je ei­lė­je, to­liau nuo gat­vės.

"Ve­džio­jant ir nuo­te­kas, ir van­den­tie­kį ne vie­nam gy­ven­to­jui te­ko ko­vo­ti, kad šu­li­nė­liai bū­tų at­ves­ti iki jų skly­po ri­bos, o ne įreng­ti prie gat­vės", – sa­ko V. Cher­ba.

"Rei­kia tik jung­tis"

UAB "Šiau­lių van­de­nys" at­sto­vė spau­dai Džiul­je­ta Mar­ti­nai­tie­nė in­for­ma­vo, kad spren­di­mą pa­nai­kin­ti van­dens ko­lo­nė­lę Ly­dos ir S. Dau­kan­to gat­vių san­kry­žo­je priė­mė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, at­si­žvelg­da­ma į gy­ven­to­jų skun­dus dėl nuo­la­ti­nio trans­por­to prie­mo­nių srau­to ap­link įren­gi­nį, ter­šia­mos ap­lin­kos bei ke­lia­mo triukš­mo.

Šio­je ko­lo­nė­lė­je vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį bū­da­vo su­var­to­ja­ma apie 217 ku­bi­nių met­rų ge­ria­mo­jo van­dens. Už su­nau­do­tą van­de­nį ap­mo­kė­da­vo Sa­vi­val­dy­bė, vi­du­ti­niš­kai apie 210 eu­rų (be PVM) per mė­ne­sį.

Pa­sak "Šiau­lių van­de­nų" at­sto­vės, 2018 me­tų pa­bai­go­je bend­ro­vės Klien­tų ap­tar­na­vi­mo ir par­da­vi­mų de­par­ta­men­tas in­for­ma­vo gy­ven­to­jus, kad nuo 2019 me­tų lie­pos 1 die­nos bus nai­ki­na­ma van­dens ko­lo­nė­lė ir dar ne­pri­si­jun­gu­sius pa­ra­gi­no jung­tis prie cent­ra­li­zuo­tų tink­lų, teik­ti pra­šy­mus at­ves­ti van­den­tie­kio įva­dą iki skly­po ri­bos, jei dar nė­ra at­ves­tas.

Ko­dėl ne­bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti ra­ki­na­mos ko­lo­nė­lės, ku­ria ga­lė­tų nau­do­tis tik kvar­ta­lo gy­ven­to­jai?

"2010–2013 me­tais van­dens ko­lo­nė­lės bū­da­vo ra­ki­na­mos, ta­čiau toks spren­di­mas ne­pa­si­tei­si­no. Spy­nos daž­nai bū­da­vo su­ga­di­na­mos ar­ba pa­lie­ka­mos ne­ra­kin­tos ir dėl to bend­ro­vė pa­tir­da­vo pa­pil­do­mų są­nau­dų, nes kiek­vie­ną die­ną rei­kė­da­vo kont­ro­liuo­ti si­tua­ci­ją, at­nau­jin­ti spy­nas", – aiš­ki­na "Šiau­lių van­de­nų" at­sto­vė.

Dž. Mar­ti­nai­tie­nė sa­ko, kad šia­me gy­ve­na­mų­jų na­mų ra­jo­ne ne­tiks­lin­ga bu­vo to­liau eksp­loa­tuo­ti van­dens ko­lo­nė­lę, nes dar 2015 me­tais bu­vo įgy­ven­din­tas tink­lų plėt­ros pro­jek­tas, ku­rio me­tu gy­ven­to­jams bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos pri­si­jung­ti prie van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų.

"Svar­bu pa­žy­mė­ti, jog kai ku­rio­se mi­nė­tų gat­vių at­kar­po­se, pa­vyz­džiui, S. Dau­kan­to gat­vės, van­den­tie­kio tink­lai jau bu­vo pa­klo­ti dar iki šio pro­jek­to pra­džios.

Gat­vių at­kar­pos, kur van­den­tie­kio inf­rast­ruk­tū­ra jau bu­vo iš­plė­to­ta, ne­bu­vo įtrauk­tos į pro­jek­to apim­tį ir pro­jek­to lė­šo­mis van­den­tie­kio įva­dai iki skly­po ri­bos ne­bu­vo klo­ja­mi. Ta­čiau nuo 2016 me­tų gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bę kreip­tis į "Šiau­lių van­de­nis" ir pa­teik­ti pra­šy­mą pa­klo­ti van­den­tie­kio įva­dą ir nuo­te­kų iš­va­dą iki skly­po ri­bos. Bend­ro­vė pa­ren­gia tink­lų sta­ty­bai rei­ka­lin­gus pro­jek­tus ir fi­nan­suo­ja sta­ty­bos dar­bus. Dar­bai at­lie­ka­mi ei­lės tvar­ka. Bend­ro­vei pa­klo­jus įva­dą ir iš­va­dą, gy­ven­to­jams be­lie­ka pa­si­rū­pin­ti at­ša­kų pa­klo­ji­mu sa­vo skly­po ri­bo­se, iki sa­vo na­mų", – sa­ko Dž. Mar­ti­nai­tie­nė.

"Nep­ri­va­lo teik­ti ne­mo­ka­mai"

Iš kur gy­ven­to­jams gau­ti ge­ria­mo­jo van­dens vie­na­me iš Lie­tu­vos did­mies­čių?

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Stat­kus aiš­ki­no: "Mies­te ne­tu­ri lik­ti to­kių van­dens ko­lo­nė­lių. Jos yra be ap­skai­tos, ir vi­si mies­to gy­ven­to­jai mo­ka už tuos, ku­rie ta ko­lo­nė­le nau­do­ja­si".

De­par­ta­men­to di­rek­to­rius sa­kė, kad pa­ra­šė pa­raiš­kas pri­si­jung­ti prie mies­to van­den­tie­kio, ki­ti – ne.

"Mies­tas ne­pri­va­lo van­de­nį gy­ven­to­jams tiek­ti ne­mo­ka­mai. Ne­pa­ro­džiu­siems no­ro jung­tis prie mies­to van­den­tie­kio, be­lie­ka nau­do­tis sa­vo iš­kas­ti­niais šu­li­niais, o koks to šu­li­nio van­duo, pa­ts gy­ven­to­jas ga­li iš­si­tir­ti, – ko­men­ta­vo val­di­nin­kas. – Pa­pras­tai van­dens cis­ter­nos gy­ven­to­jams ve­ža­mos tik ta­da, kai bū­na tra­sos ge­di­mai ir "Šiau­lių van­de­nys" ne­ga­li vyk­dy­ti sa­vo su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ži­no­ma, ga­li­mas toks tar­pi­nis va­rian­tas, jei­gu gy­ven­to­jai pra­šy­tų, ku­rį lai­ką "Šiau­lių van­de­nys" gal ir ve­žio­tų cis­ter­ną, bet jo­je van­duo ne­ga­li il­gai sto­vė­ti, ypač va­sa­rą. Be to, tai ir­gi kai­nuo­ja ki­tų gy­ven­to­jų są­skai­ta."

 

P.S. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad vie­na iš Kons­ti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų nu­sta­ty­tų (pri­skir­tų) sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jų yra "ši­lu­mos ir ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mas". Ta­me pa­čia­me įsta­ty­me įra­šy­ti ir šie Vie­tos sa­vi­vi­val­dos prin­ci­pai: "rea­ga­vi­mo į sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų nuo­mo­nę", " žmo­gaus tei­sių ir lais­vių už­tik­ri­ni­mo ir ger­bi­mo", nes "Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų ar vals­ty­bės tar­nau­to­jų prii­ma­mi spren­di­mai tu­ri ne­pa­žeis­ti žmo­gaus oru­mo, jo tei­sių ir lais­vių, ly­gių ga­li­my­bių".

Dar­bai, at­si­žvel­giant į fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, bū­tų at­lie­ka­mi nuo 2020 me­tų, o ko­lo­nė­lę jau da­bar pa­nai­ki­no.

Komentarai

gyveno    Pen, 2019-07-12 / 08:21
gyveno gerai visi chaliavai naudodamiesi kolonele... o kai atjunge mat aukos, per tiek metu kiek lesu i budzeta neinese, tegul uz jas ir isirengia patys vandentieke, priprato dykai gauti viska
Algirdas    Šeš, 2019-07-13 / 17:38
Ponas herba jus nesinervuokite Istatimas priimtas .Jei nukrisite jusu nebegaivins nes jus pensinonkas

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.