Švedės tvenkinyje ir Prūdelyje maudytis nerekomenduojama

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prū­de­lio ir Šve­dės tven­ki­niuo­se pa­di­dė­ju­si mik­ro­bio­lo­gi­nė tar­ša, to­dėl čia mau­dy­tis lai­ki­nai ne­re­ko­men­duo­ja­ma.
Bir­že­lio 17 die­ną at­li­kus Šiau­lių mies­to mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ir smė­lio ty­ri­mus, nu­sta­ty­ta, kad Prū­de­lio tven­ki­nio mau­dyk­lo­je mik­ro­bio­lo­gi­nė tar­ša vir­ši­ja leis­ti­ną ri­bi­nį dy­dį ir šio­je mau­dyk­lo­je mau­dy­tis lai­ki­nai ne­re­ko­men­duo­ja­ma.

Ki­to­se Šiau­lių mies­to mau­dyk­lo­se mik­ro­bio­lo­gi­nė tar­ša ne­vir­ši­jo leis­ti­nų ri­bi­nių dy­džių, van­dens žy­dė­ji­mas ne­pas­te­bė­tas, pa­plū­di­mių smė­ly­je kir­mi­nų kiau­ši­nė­lių ir ler­vų neap­tik­ta. Mik­ro­bio­lo­giš­kai šva­riau­sias yra Talk­šos eže­ras (ties Sal­du­vės par­ko mau­dyk­la).

At­li­kus Šiau­lių ra­jo­no mau­dyk­lų van­dens la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, nu­sta­ty­ta, kad Šve­dės tven­ki­ny­je (Gin­kū­nų se­niū­ni­ja) žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų ir žar­ni­nių laz­de­lių ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų skai­čius ge­ro­kai vir­ši­ja leis­ti­ną ri­bi­nį dy­dį ir šio­je mau­dyk­lo­je re­ko­men­duo­ja­ma ne­si­mau­dy­ti.

Ki­tuo­se Šiau­lių ra­jo­no van­dens tel­ki­niuo­se mau­dy­tis ga­li­ma, van­duo ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mas, nuo­lau­žų, plū­du­riuo­jan­čių me­džia­gų, der­vų li­ku­čių, stik­lo, plas­ti­ko ar gu­mos ne­pas­te­bė­ta.

Van­dens tem­pe­ra­tū­ra Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no tel­ki­niuo­se praei­tą sa­vai­tę sie­kė 21–25 laips­nius ši­lu­mos.

Prū­de­lio ir Šve­dės tven­ki­nio van­dens pa­kar­to­ti­niai ty­ri­mai bus at­lie­ka­mi ar­ti­miau­siu me­tu. Ki­tų mau­dyk­lų van­dens mė­gi­niai bus ima­mi lie­pos pra­džio­je.