Trečiajame ture – regbio grandų pergalės

Ar­tū­ro STA­PON­KAUS nuo­tr.
"Balt­rex-Šiau­liai" na­muo­se nu­ga­lė­jo "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" klu­bą iš Lat­vi­jos ir iš­sau­go­jo ly­de­rio po­zi­ci­ją.
Sa­vait­ga­lį Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­go­je praū­žė tre­čia­sis tu­ras. Jo puoš­me­na ta­po tik­ras tri­le­ris Šiau­liuo­se tarp vie­tos "Šiau­lių" ir Ke­ka­vos "Mies­nie­ki" (Lat­vi­ja). Ši dra­ma pa­si­bai­gė sve­čių per­ga­le 25:23.

Šis ma­čas bu­vo la­bai svar­bus abiem ko­man­doms, ku­rios ko­vo­ja dėl pa­te­ki­mo į pus­fi­na­lį. Dėl to ko­va bu­vo kie­ta ir at­kak­li. Rung­ty­nių pra­džia pri­klau­sė šei­mi­nin­kams. To­mas Ast­raus­kas pir­ma­sis pri­spau­dė ka­muo­lį var­žo­vų įskai­ti­nia­me plo­te, vė­liau net 14 taš­kų iš ei­lės pel­nė Lie­tu­vos reg­bio ta­len­tas Ma­tas Mie­žys ir šei­mi­nin­kai pir­ma­vo 17:0. De­ja, tuo­met var­žo­vai pe­rė­mė ini­cia­ty­vą ir dar iki per­trau­kos su­ma­ži­no at­si­li­ki­mą iki 3 taš­kų (14:17).

Dra­ma­tiš­ko­je rung­ty­nių pa­bai­go­je vis­kas spren­dė­si bau­dos smū­giais. Po M. Mie­žio smū­gio šei­mi­nin­kai pir­ma­vo 20:17, bet "Mies­nie­ki" ta­da su­ren­gė re­zul­ta­ty­vią ata­ką ir iš­si­ver­žė į prie­kį 22:20. 67-ąją min. tas pa­ts M. Mie­žys dar vie­nu tiks­liu smū­giu su­gra­ži­no "Šiau­liams" mi­ni­ma­lią per­sva­rą, ta­čiau 72-ąją min. tuo pa­čiu at­sa­kė lat­vių žai­dė­jas Lau­ris Dū­ze­lis ir sve­čiai šven­tė dra­ma­tiš­ką per­ga­lę.

Ge­riau­siais rung­ty­nių žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ma­tas Mie­žys ("Šiau­liai") ir Vik­tors Sil­vo­niks ("Mies­nie­ki").

Ki­to­se rung­ty­nė­se Šiau­lių "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" 25:13 (12:6) nu­ga­lė­jo Kau­no "Žal­gi­rį". Čem­pio­no ti­tu­lą gi­nan­tys šiau­lie­čiai tu­rė­jo ge­ro­kai pa­pra­kai­tuo­ti Kau­ne, bet vis dėl­to pa­li­ko "Žal­gi­rio" klu­bą be per­ga­lių. Nu­ga­lė­to­jų gre­to­se 15 taš­kų su­rin­ko Dei­vi­das Pes­ko­vas, po 5 – To­mas Ma­čiu­lis bei Eval­das Ka­no­pac­kis. "Žal­gi­riui" 8 taš­kus pel­nė po trau­mos at­si­ga­vęs Dai­nius Ta­mo­liū­nas, 5 – To­mas Su­ci­la.

Ge­riau­siais žai­dė­jais ta­po Taut­ri­mas Ma­žy­lis ("Žal­gi­ris") ir To­mas Ma­čiu­lis ("Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja").

Per­ga­lių se­ri­ją pra­tę­sė ir ly­de­rio po­zi­ci­ją iš­sau­go­jo "Balt­rex-Šiau­liai", na­muo­se 51:27 (31:12) nu­ga­lė­ję "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" klu­bą iš Lat­vi­jos. Nu­ga­lė­to­jams 16 taš­kų pel­nė Ar­man­das Ka­li­naus­kas, 15 – Ig­nas Jan­kai­tis, 10 – Vai­do­tas Gau­bas, po 5 – Lau­ry­nas Prel­gaus­kas ir Kęs­tu­tis Kar­baus­kas.

Ge­riau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ja­nek Taš­kans ("Gar­kal­ne-Li­vo­nia") ir pir­mą­sias rung­ty­nes šia­me se­zo­ne su­žai­dęs Vai­do­tas Gau­bas ("Balt­rex-Šiau­liai").

Po tri­jų tu­rų Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­go­je pir­mau­ja "Balt­rex-Šiau­liai" (9 tšk.). Ant­rą­ją vie­tą užė­mė "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" (7 tšk.), tre­čią­ją – "Mies­nie­ki" (7 tšk.). To­liau ri­kiuo­ja­si "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" (5 tšk.), "Šiau­liai" (5 tšk.) ir "Žal­gi­ris" (3 tšk.).

Ket­vir­ta­sis "Top" ly­gos tu­ras vyks jau šeš­ta­die­nį. Šiau­lių der­by­je su­si­tiks "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" ir "Šiau­liai", o "Balt­rex-Šiau­liai" priims Kau­no "Žal­gi­rio" reg­bi­nin­kus. Lat­vi­jo­je įvyks karš­tas lat­vių klu­bų tar­pu­sa­vio mū­šis.