Trečiajame ture – regbio grandų pergalės

Ar­tū­ro STA­PON­KAUS nuo­tr.
"Balt­rex-Šiau­liai" na­muo­se nu­ga­lė­jo "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" klu­bą iš Lat­vi­jos ir iš­sau­go­jo ly­de­rio po­zi­ci­ją.
Sa­vait­ga­lį Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­go­je praū­žė tre­čia­sis tu­ras. Jo puoš­me­na ta­po tik­ras tri­le­ris Šiau­liuo­se tarp vie­tos "Šiau­lių" ir Ke­ka­vos "Mies­nie­ki" (Lat­vi­ja). Ši dra­ma pa­si­bai­gė sve­čių per­ga­le 25:23.

Šis ma­čas bu­vo la­bai svar­bus abiem ko­man­doms, ku­rios ko­vo­ja dėl pa­te­ki­mo į pus­fi­na­lį. Dėl to ko­va bu­vo kie­ta ir at­kak­li. Rung­ty­nių pra­džia pri­klau­sė šei­mi­nin­kams. To­mas Ast­raus­kas pir­ma­sis pri­spau­dė ka­muo­lį var­žo­vų įskai­ti­nia­me plo­te, vė­liau net 14 taš­kų iš ei­lės pel­nė Lie­tu­vos reg­bio ta­len­tas Ma­tas Mie­žys ir šei­mi­nin­kai pir­ma­vo 17:0. De­ja, tuo­met var­žo­vai pe­rė­mė ini­cia­ty­vą ir dar iki per­trau­kos su­ma­ži­no at­si­li­ki­mą iki 3 taš­kų (14:17).

Dra­ma­tiš­ko­je rung­ty­nių pa­bai­go­je vis­kas spren­dė­si bau­dos smū­giais. Po M. Mie­žio smū­gio šei­mi­nin­kai pir­ma­vo 20:17, bet "Mies­nie­ki" ta­da su­ren­gė re­zul­ta­ty­vią ata­ką ir iš­si­ver­žė į prie­kį 22:20. 67-ąją min. tas pa­ts M. Mie­žys dar vie­nu tiks­liu smū­giu su­gra­ži­no "Šiau­liams" mi­ni­ma­lią per­sva­rą, ta­čiau 72-ąją min. tuo pa­čiu at­sa­kė lat­vių žai­dė­jas Lau­ris Dū­ze­lis ir sve­čiai šven­tė dra­ma­tiš­ką per­ga­lę.

Ge­riau­siais rung­ty­nių žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ma­tas Mie­žys ("Šiau­liai") ir Vik­tors Sil­vo­niks ("Mies­nie­ki").

Ki­to­se rung­ty­nė­se Šiau­lių "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" 25:13 (12:6) nu­ga­lė­jo Kau­no "Žal­gi­rį". Čem­pio­no ti­tu­lą gi­nan­tys šiau­lie­čiai tu­rė­jo ge­ro­kai pa­pra­kai­tuo­ti Kau­ne, bet vis dėl­to pa­li­ko "Žal­gi­rio" klu­bą be per­ga­lių. Nu­ga­lė­to­jų gre­to­se 15 taš­kų su­rin­ko Dei­vi­das Pes­ko­vas, po 5 – To­mas Ma­čiu­lis bei Eval­das Ka­no­pac­kis. "Žal­gi­riui" 8 taš­kus pel­nė po trau­mos at­si­ga­vęs Dai­nius Ta­mo­liū­nas, 5 – To­mas Su­ci­la.

Ge­riau­siais žai­dė­jais ta­po Taut­ri­mas Ma­žy­lis ("Žal­gi­ris") ir To­mas Ma­čiu­lis ("Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja").

Per­ga­lių se­ri­ją pra­tę­sė ir ly­de­rio po­zi­ci­ją iš­sau­go­jo "Balt­rex-Šiau­liai", na­muo­se 51:27 (31:12) nu­ga­lė­ję "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" klu­bą iš Lat­vi­jos. Nu­ga­lė­to­jams 16 taš­kų pel­nė Ar­man­das Ka­li­naus­kas, 15 – Ig­nas Jan­kai­tis, 10 – Vai­do­tas Gau­bas, po 5 – Lau­ry­nas Prel­gaus­kas ir Kęs­tu­tis Kar­baus­kas.

Ge­riau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ja­nek Taš­kans ("Gar­kal­ne-Li­vo­nia") ir pir­mą­sias rung­ty­nes šia­me se­zo­ne su­žai­dęs Vai­do­tas Gau­bas ("Balt­rex-Šiau­liai").

Po tri­jų tu­rų Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­go­je pir­mau­ja "Balt­rex-Šiau­liai" (9 tšk.). Ant­rą­ją vie­tą užė­mė "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" (7 tšk.), tre­čią­ją – "Mies­nie­ki" (7 tšk.). To­liau ri­kiuo­ja­si "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" (5 tšk.), "Šiau­liai" (5 tšk.) ir "Žal­gi­ris" (3 tšk.).

Ket­vir­ta­sis "Top" ly­gos tu­ras vyks jau šeš­ta­die­nį. Šiau­lių der­by­je su­si­tiks "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" ir "Šiau­liai", o "Balt­rex-Šiau­liai" priims Kau­no "Žal­gi­rio" reg­bi­nin­kus. Lat­vi­jo­je įvyks karš­tas lat­vių klu­bų tar­pu­sa­vio mū­šis.

Komentarai

kostek    Pir, 2019-08-26 / 22:51
gerai zaide siauliu baltrexs komanda,siauliu vairas rode jegos zaidima per grumtynes,daug klaidu dare,bet gerai zaide,siauliu komanda uzsiema greitomis atakomis ir greitai zaidzia,bet truksta komandinio susizaidimo,be to regbi siauliuose stebi mazai ziurovu sporto stadione,gal truksta reklamos,prizu pritraukti ziurovus,nes komandos kai zaidzia pacios sau ir tampa cempionemis atrodo kad is katakombu islindes sportas be jokios reklamos svenciu sou,todel ir ziurovu siauliuose regbio stadione gal koks 70 septynisdesimt zmoniu ir buvo,ne daugiau,be ziurovu toks sportas mires,cia kaip saskemis zaisti kiemuose ant suoliuku

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.