Tenisininkių komanda šeštą kartą tapo prizininke

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos mer­gai­čių ko­man­dos ly­de­rės Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė (de­ši­nė­je) ir Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va.

Ša­lies mo­kyk­lų žai­dy­nių sta­lo te­ni­so fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos mer­gai­čių ko­man­dą su­da­riu­sios Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė, Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Va­ne­sa Še­me­tai­tė lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lius.

Ko­man­dos ly­de­rėms se­kė­si ir as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se. K. Kuz­ne­co­va, nu­ga­lė­ju­si vi­sas var­žo­ves, ta­po žai­dy­nių čem­pio­ne. Vie­nin­te­lei jai pra­lai­mė­jo G. Stro­doms­ky­tė ir pel­nė ant­rą­ją vie­tą.

Abi spor­ti­nin­kės yra žai­du­sios be­veik vi­so­se Nau­jo­sios Ak­me­nės sta­lo te­ni­so ko­man­do­se, ku­rios še­šis kar­tus iš ei­lės ta­po žai­dy­nių pri­zi­nin­kė­mis.