Šiaulietės organizmą nuodijo stiklo šukė

Po­li­ci­jos nuo­tr.
De­vy­nių cen­ti­met­rų stik­lo šu­kė šiau­lie­tės or­ga­niz­me pra­tū­no­jo mė­ne­sį.
Ant­rą kar­tą gi­mu­sia mo­te­ri­mi me­di­kai pa­va­di­no 54 me­tų šiau­lie­tę, iš ku­rios kū­no jie išė­mė pu­sant­ro mė­ne­sio ne­šio­tą de­vy­nių cen­ti­met­rų il­gu­mo stik­lo nuo­dau­žą.

Pas­ku­ti­nės praė­ju­sių me­tų die­nos ry­tą Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą apie sun­kią nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­kai in­for­ma­vo, kad ruo­šia ope­ra­ci­jai jau po­rą sa­vai­čių pas juos gy­do­mą mo­te­rį, nes jos kū­ne ap­ti­ko pei­lio ge­lež­tę, ku­ri bu­vo praė­ju­si per plau­tį, diaf­rag­mą, sto­rą­ją žar­ną ir skran­dį.

Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Keis­čiau­sia tiek me­di­kams, tiek pa­rei­gū­nams bu­vo tai, kad mo­te­ris apie jo­kį in­ci­den­tą, ku­rio me­tu ga­lė­jo bū­ti su­ža­lo­ta, ne­mi­nė­jo.

Ka­dan­gi šiau­lie­tė gruo­džio 18-ąją į li­go­ni­nę dėl virš­ki­na­mo­jo trak­to ne­ga­la­vi­mų bu­vo at­vež­ta iš na­mų, įta­ri­mas kri­to ant jos ar­ti­mų­jų.

Bu­vo ap­klaus­tas mo­ters vy­ras. Jis pa­pa­sa­ko­jo rea­lią ir įti­ki­na­mą su­ža­lo­ji­mo is­to­ri­ją. Ta­čiau bu­vo vie­nas nea­ti­ti­ki­mas – mo­ters kū­ne ma­to­ma ge­lež­tė ir vy­ro nu­ro­dy­tas daik­tas, ku­ris ga­lė­jo su­ža­lo­ti žmo­ną. Vis tik po me­di­kų at­lik­tos ope­ra­ci­jos ty­rė­jams per­duo­tas iš mo­ters kū­no išim­tas sve­tim­kū­nis pa­tvir­ti­no su­ža­lo­to­sios vy­ro žo­džius.

Paaiš­kė­jo, kad Šiau­liuo­se, K. Kor­sa­ko gat­vė­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris lapk­ri­čio 20 die­ną, bū­da­ma iš­gė­ru­si, per stip­riai trink­te­lė­jo sa­vo bu­to bal­ko­no du­ris ir du­rų stik­las suei­žė­jo, da­lis nuo­lau­žų iš­kri­to ant grin­dų. Šei­mi­nin­kas ėmė da­ry­ti tvar­ką – su­rin­ko iš­by­rė­ju­sias stik­lo šu­kes, iš du­rų išė­mė du­že­nas ir vi­sa tai su­dė­jo į prie sie­nos sto­vin­tį ki­bi­rą.

Neb­lai­vi mo­te­ris praei­da­ma su­sver­dė­jo, at­si­šlie­jo į sie­ną ir nu­sly­do ant ki­bi­re bu­vu­sių stik­lo nuo­lau­žų. Nu­ga­ro­s skaus­mas šiau­lie­tės la­bai neiš­gąs­di­no, ji at­si­sto­jo ir išė­jo į bal­ko­ną pa­rū­ky­ti.

Ta­čiau skaus­mas ne­si­lio­vė ir ki­tą die­ną.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­ma­nė, kad su­si­mu­šė griū­da­ma ar­ba skaus­mas – dėl tu­ri­mos stu­bu­ro iš­var­žos. Kad skaus­mo bū­tų ma­žiau, ji už­si­dė­jo spe­cia­lų kor­se­tą. Ga­liau­siai su­pra­to ne­be­ga­lin­ti val­gy­ti, nes pra­dė­jo strei­kuo­ti žar­ny­nas.

Praė­jus mė­ne­siui po įvy­kio, gy­ven­to­ja at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je. Ta­čiau me­di­kams apie sa­vo griu­vi­mą ant stik­lo nuo­lau­žų net neuž­si­mi­nė ir sa­vo ne­ga­la­vi­mo su tuo ne­sie­jo.

Tik at­li­kus rent­ge­no nuo­trau­kas, jos kū­ne bu­vo pa­ste­bė­tas tri­kam­pio for­mos sve­tim­kū­nis, la­bai pa­na­šus į pei­lio aš­me­nų ge­lež­tę. Tad ir pra­ne­ši­me po­li­ci­jai jis taip bu­vo įvar­din­tas. O po ope­ra­ci­jos paaiš­kė­jo, kad tai ne ge­lež­tė, o jos for­mos stik­lo nuo­lau­ža.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2020-01-11 / 08:51
Paskaičiau apie alkoholikų nuotykius ir tarnybų triūsą, nei juoktis, nei verti, tik pikta.
Tadas LT    Šeš, 2020-01-11 / 10:11
Šiaulietės organizmą nuodijo alkoholis ir tabakas. Šukė tik pasekmė.
Replika    Šeš, 2020-01-11 / 10:12
Geria, griūvinėja, daužo stiklus, nuo jų kenčia kaimynai - bet tuos degradus reikia operuoti, gydyti, slaugyti. Juk gyvename humaniškoje šalyje...
Mmmm    Sek, 2020-01-12 / 08:16
Nu jau tiek moteriai prisigert,griūvinėt,na manau ,kad pijokė ji....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.