Pinigais dalijęsi gydytojas ir pacientai išgirdo nuosprendį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tis neu­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Dai­nius, priė­męs ky­šius iš sa­vo pa­cien­tų, tu­rės pa­klo­ti di­des­nę nei pus­penk­to tūks­tan­čio eu­rų bau­dą.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas bai­gė nag­ri­nė­ti me­di­ko ir pa­cien­tų ky­ši­nin­ka­vi­mo by­lą, va­kar pa­skelb­tas nuo­spren­dis.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ka­dais nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio ly­de­riu ti­tu­luo­tas Vla­das Ba­ra­naus­kas tik per plau­ką iš­ven­gė ne­lais­vės baus­mės. Ne kar­tą teis­tam 62 me­tų vy­rui skir­ti įpa­rei­go­ji­mai.

Dau­gu­ma at­si­pir­ko bau­do­mis

Pen­kiems tei­sia­mie­siems pa­skir­tos bau­dos nuo 10-ies iki 120 MGL. Vie­nam kal­ti­na­ma­jam pa­skir­ta lais­vės atė­mi­mo baus­mė, jos vyk­dy­mą ati­de­dant.

Tris kar­tus ky­šį iš pa­cien­tų paė­mu­siam pri­va­čios kli­ni­kos ir Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės neu­ro­lo­gui 61 me­tų Kęs­tu­čiui Dai­niui teis­mas sky­rė 120 MGL (4 519,20 eu­ro) dy­džio bau­dą ir nu­spren­dė kon­fis­kuo­ti 60 eu­rų vals­ty­bės nuo­sa­vy­bėn, kaip nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo prie­mo­nę.

Už me­di­ko pa­pir­ki­mą ir su­kčia­vi­mą 78 me­tų Sa­ša Kar­pen­ka, teis­mo spren­di­mu, tu­rės su­mo­kė­ti 100 MGL (3 766 eu­rų) dy­džio bau­dą. Dar 1 323,56 eu­rų kal­tu pri­pa­žin­tas vy­ras tu­rės su­mo­kė­ti "Sod­rai".

Už ky­šio da­vi­mą kar­tą teis­tam 55 me­tų Si­gi­tui Šim­kui teis­mas sky­rė 100 MGL (3 766 eu­rų) dy­džio bau­dą.

De­vy­nis kar­tus teis­tam ir re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tam V. Ba­ra­naus­kui už ky­šio da­vi­mą teis­mas sky­rė 70 MGL (2 636,20 eu­ro) dy­džio bau­dą. Su­bend­ri­nus su anks­tes­niu nuo­spren­džiu, šiau­lie­čiui pa­skir­ta ga­lu­ti­nė lais­vės atė­mi­mo baus­mė pu­sei me­tų ir 4 586,31 eu­ro bau­da. Lais­vės atė­mi­mo baus­mės vyk­dy­mas V. Ba­ra­naus­kui ati­dė­tas vie­ne­riems me­tams, įpa­rei­go­jant šiuo lai­ko­tar­piu nei­šei­ti iš na­mų nuo 22 iki 6 va­lan­dos, jei tai ne­su­si­ję su dar­bu.

Kar­tą teis­tai ky­šį da­vu­siai 41 me­tų Inai And­riuš­kie­nei teis­mas sky­rė 10 MGL (376,60 eu­ro) dy­džio bau­dą, ku­rią su­bend­ri­no su anks­tes­ne baus­me ir pa­sky­rė ga­lu­ti­nę 15 MGL (564,90 eu­ro) bau­dą.

Ky­šį da­vu­siam 66-erių Val­de­ma­rui Za­ka­rui pa­skir­ta 50 MGL (1 883 eu­rų) dy­džio bau­da.

Jei­gu nu­teis­tie­ji ne­tu­ri lė­šų bau­dai su­mo­kė­ti, ant­sto­lio tei­ki­mu ir nu­teis­to­jo su­ti­ki­mu teis­mas bau­dą ga­li pa­keis­ti vie­šai­siais dar­bais ar lais­vės ap­ri­bo­ji­mu.

Kal­tę dėl pa­pir­ki­mo pri­pa­ži­no du kal­ti­na­mie­ji I. And­riuš­kie­nė ir S. Kar­pen­ka. Be­je, pa­sta­ra­sis dėl su­kčia­vi­mo sa­vo kal­tės ne­pri­pa­ži­no.

Vi­si ki­ti kal­ti­na­mie­ji kal­tės ne­pri­pa­ži­no, ta­čiau teis­mas jų duo­tus pa­ro­dy­mus pa­nei­gė by­lo­je esan­čiais ir teis­mo po­sė­džio me­tu iš­tir­tais įro­dy­mais.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad at­li­kus pa­tik­ri­ni­mą dėl dvie­jų kal­ti­na­mų­jų V. Ba­ra­naus­ko, I. And­riuš­kie­nės ir liu­dy­to­ja by­lo­je ta­pu­sios S. Šim­kaus žmo­nos I. Š. dar­bin­gu­mo ly­gio pa­grįs­tu­mo, nu­sta­ty­ta, kad Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos (NDNT) priim­ti spren­di­mai yra tei­sė­ti ir pa­grįs­ti. To­dėl as­me­nų veiks­mai pa­per­kant me­di­kus ne­tu­rė­jo įta­kos dėl dar­bin­gu­mo ly­gio nu­sta­ty­mo.

Ši by­la bu­vo at­skir­ta iš STT Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nų vyk­dy­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ti­riant at­ve­jus, kai už ky­šius suin­te­re­suo­tiems pa­cien­tams NDNT Šiau­lių sky­riu­je bu­vo nu­sta­to­mas dar­bin­gu­mo ly­gis.

Ki­to me­di­ko by­la – Apy­gar­dos teis­me

Nu­si­kals­ta­mos vei­kos bu­vo įvyk­dy­tos 2017 me­tų pir­mo­je pu­sė­je Šiau­liuo­se, vie­no­je pri­va­čio­je me­di­ci­nos kli­ni­ko­je, gy­dy­to­jo dar­bo ka­bi­ne­te.

Gy­dy­to­jas K. Dai­nius iš tri­jų pa­cien­tų paė­mė ne dau­giau nei po 20 eu­rų ky­šį už me­di­ci­ni­nę kon­sul­ta­ci­ją ir vie­nu at­ve­ju – dar ir už vais­tų iš­ra­šy­mą.

Trys kli­ni­kos pa­cien­tai – S. Kar­pen­ka, S. Šim­kus ir V. Ba­ra­naus­kas – pa­pir­ko tos pa­čios me­di­ci­nos kli­ni­kos gy­dy­to­ją Egi­di­jų Jan­kaus­ką, ku­ris už ky­ši­nin­ka­vi­mą yra tei­sia­mas Šiau­lių apy­gar­dos teis­me. Kiek­vie­no pa­cien­to gy­dy­to­jo pa­pir­ki­mo mo­ty­vai bu­vo skir­tin­gi.

S. Kar­pen­ka da­vė 50 eu­rų ky­šį gy­dy­to­jui E. Jan­kaus­kui, ku­ris įkal­bė­jo ki­tą gy­dy­to­ją su­klas­to­ti do­ku­men­tus, to­dėl kal­ti­na­ma­jam ne­pag­rįs­tai bu­vo iš­mo­kė­ta 1 216 eu­rų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mo, jų tech­ni­nio pri­tai­ky­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ja ir 107,56 eu­rų trans­por­to iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ja.

S. Šim­kus pra­šė E. Jan­kaus­ką ruoš­ti jo su­tuok­ti­nės me­di­ci­ni­nius do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus siun­čiant į NDNT ir su­si­ta­rė duo­ti 600 eu­rų ky­šį.

V. Ba­ra­naus­kas da­vė gy­dy­to­jui E. Jan­kaus­kui ne­nus­ta­ty­tos ver­tės ky­šį už tai, kad pa­sta­ra­sis iš­duo­tų lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir pa­ruoš­tų do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus siun­čiant į NDNT.

Dar ki­tos su­si­ju­sios by­los šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­mos Šiau­lių apy­gar­dos teis­me. Šio­se by­lo­se kal­ti­ni­mų su­lau­kė iš vi­so trys šiau­lie­čiai gy­dy­to­jai. Vy­ku­sių iki­teis­mi­nių ty­ri­mų me­tu įta­ri­mai dėl gy­dy­to­jų pa­pir­ki­mo bu­vo pa­reikš­ti 61 pa­cien­tui.

Komentarai

miestietis    Sek, 2020-02-23 / 11:25
Buvęs reketininkas, kaip reketininkas, gydytojai, kaip ir gydytojai, pacientai, tai kaip ir pacientai, bet kad tos pirmosiosilties glavniausias gydytojas ir išvaizda ir veiksmais(daugkartiniais) primena ne mediką, bet mafijozą, tai faktas. Tokia mano yra susidaryta nuomonė.
pastabėlė    Ant, 2020-02-25 / 16:23
neparašyta, kad šis gydytojas iš konservatorių partijos viršūnėlių, tai patikslinu , kad ir jie kyšininkai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.