Pareigūnas sulaikė neblaivų vairuotoją

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas Man­tas Gri­baus­kas no­rė­jo pa­dė­ti ava­ri­ją pa­ty­ru­siam vai­ruo­to­jui, ta­čiau priė­jęs ra­do jį vi­siš­kai gir­tą. Pa­rei­gū­nas pa­si­rū­pi­no, kad jis ne­su­kel­tų rim­tų ne­lai­mių ke­ly­je.
Sek­ma­die­nio po­pie­tę Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas Man­tas Gri­baus­kas, va­žiuo­da­mas ne tar­ny­bos me­tu, su­čiu­po vi­siš­kai gir­tą vai­ruo­to­ją.

Pa­rei­gū­nas va­žia­vo ke­liu Ty­tu­vė­nai-Šiau­liai, kai grio­vy­je pa­ste­bė­jo nuo ke­lio nu­va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį BMW. Ned­ve­jo­da­mas su­sto­jo ap­žiū­rė­ti, ar au­to­mo­bi­ly­je yra žmo­nių, ar jiems ne­rei­ka­lin­ga pa­gal­ba.

Au­to­mo­bi­ly­je, vai­ruo­to­jo vie­to­je, sė­dė­jo vy­riš­kis. Prie ma­ši­nos priė­ju­sį M. Gri­baus­ką jis su­ti­ko ne itin drau­giš­kai. Neu­ni­for­muo­tam pa­rei­gū­nui pa­siū­lius pa­gal­bą, vai­ruo­to­jas ne­riš­liai iš­ta­rė, kad au­to­mo­bi­lį rei­kė­tų iš­temp­ti iš grio­vio.

Pa­ža­dė­jęs iš­kvies­ti pa­gal­bą, Man­tas ne­del­siant iš­kvie­tė ko­le­gas ir lau­kė jų kar­tu su BMW vai­ruo­to­ju.

At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai grio­vy­je at­si­dū­ru­siam 30-me­čiam vai­ruo­to­jui nu­sta­tė sun­kų (2,59 pro­mi­lės) gir­tu­mą. Vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas.

Komentarai

Zosė    Sek, 2020-02-09 / 10:04
Labai kilnus ir didvyriškas poelgis, jis rizikavo savo gyvybe ir turi būti apdovanotas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.