Neblaivumo pasekmės: bauda ir prarasta galimybė medžioti

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Neb­lai­vi me­džiok­lė tu­ri pa­sek­mių: pa­žei­dė­jas ri­zi­kuo­ja pra­ras­ti lei­di­mą gink­lui lai­ky­ti.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Li­cen­ci­ja­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai tik­ri­nę, kaip lai­ko­ma­si Gink­lų ir šaud­me­nų kont­ro­lės įsta­ty­mo me­džiok­lės me­tu, ap­lan­kė Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Drau­mė­nų miš­ke, me­džio­ju­sį Šu­kio­nių me­džio­to­jų bū­re­lį ir dvie­jų Šiau­lių ra­jo­no bū­re­lių me­džio­to­jus.
Pa­tik­ros re­zul­ta­tai nu­ste­bi­no.

Mi­nė­tas įsta­ty­mas drau­džia gink­lą ne­šio­tis ar jį ga­ben­ti ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio (0,41 pro­mi­lės ir dau­giau), nar­ko­ti­nių, psi­chot­ro­pi­nių ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų. Ne pa­slap­tis, kad me­džio­to­jai kar­tais lin­kę šį drau­di­mą pra­leis­ti pro au­sis ir me­džiok­lės sėk­mės vie­nas ki­tam pa­lin­ki, gurkš­te­lė­da­mi vie­ną, ki­tą gurkš­nį al­ko­ho­lio. Al­ko­ho­lio ma­tuok­liu pa­tik­ri­nus vie­nuo­li­ka Kur­šė­nų urė­di­jos ir pen­kis Kur­šė­nų me­džio­to­jų bū­re­lių na­rių, jo rod­me­nys ap­si­sto­jo ties nu­li­ne pa­da­la. O štai tarp aš­tuo­nio­li­kos Šu­kio­nių me­džio­to­jų bū­re­lio na­rių, vie­nas bu­vo ne­blai­vus.

55 me­tų Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jui, ran­ko­se lai­kiu­siam graižt­vi­nį šau­tu­vą, bu­vo nu­sta­ty­tas 0,89 pro­mi­lės gir­tu­mas. Vy­rui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las. Gink­lo, šaud­me­nų ne­šio­ji­mas, kai tai da­ro ne­blai­vus (nuo 0,41 pro­mi­lės iki 1,5 pro­mi­lės) as­muo, už­trau­kia bau­dą nuo še­šias­de­šimt iki vie­no šim­to dvi­de­šimt eu­rų.

Konk­re­čią bau­dą pa­skirs vy­ro ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą iš­nag­ri­nė­jęs teis­mas. Ta­čiau tuo šis "nuo­ty­kis" ne­si­bai­gia. Pas­ky­rus ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą, vy­rui ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas lei­di­mas gink­lui lai­ky­ti.