Motoroleriu – į automobilį

o­li­ci­jos nuo­tr.
Ava­ri­ją su­kė­lęs ne­blai­vus mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį ir pa­ts at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Ge­gu­žės 25-osios ry­tą, po aš­tun­tos, Rad­vi­liš­ky­je, Mai­ro­nio gat­vė­je, 22 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas mo­to­ro­le­rį "Hyo­sung Mo­tors" be vals­ty­bi­nių nu­me­rių, ne­su­val­dė jo, iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juostą ir su­si­dū­rė su au­to­mo­bi­liu "Da­cia San­de­ro".

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas. Jis, nu­sta­ty­ta, vai­ra­vo ir eis­mo įvy­kį su­kė­lė bū­da­mas gir­tas – nu­sta­ty­tas 2,34 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Ne­blai­vus ava­ri­jos kal­ti­nin­kas dėl an­ta­kio žaiz­dos, kai­rės šlau­nies su­mu­ši­mo, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo gy­do­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.