Kūdikis gydomas dėl kraujavimo į smegenis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos me­di­kai, nu­sta­tę, kad pust­re­čių mer­gai­tei į sme­ge­nis iš­si­lie­jęs krau­jas, nu­ta­rė pa­cien­tę sku­biai ga­ben­ti Kau­no kli­ni­kas.
Į Kau­no kli­ni­kas iš Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės iš­ga­ben­ta pust­re­čio mėnesio mer­gai­tė, ku­riai įtar­tas krau­jo iš­si­lie­ji­mas į sme­ge­nis. Ne­lai­mės ap­lin­ky­bes aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.

Rug­sė­jo 17 die­ną, prieš aš­tuo­nias va­ka­ro, Šiau­liuo­se, L. Gi­ros gat­vė­je gy­ve­nan­ti šei­ma grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai pra­ne­šė, kad jų kū­di­kį ėmė ka­muo­ti trau­ku­liai.

Ats­ku­bė­jus me­di­kų eki­pa­žui, mer­gai­tė jau bu­vo ap­ri­mu­si, jo­kių smur­to žy­mių ant jos kū­no ne­pas­te­bė­ta. Ne­pai­sant vis­ko, ma­žy­lę nu­spręs­ta ga­ben­ti pa­tik­rai į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką.

Li­go­ni­nė­je mer­gai­tei diag­no­zuo­tas krau­ja­vi­mas į sme­ge­nis. To­dėl, sie­kiant iš­veng­ti rim­tų pa­sek­mių, li­go­nė sku­biai iš­ga­ben­ta į Kau­no kli­ni­kas.

Apie in­ci­den­tą in­for­muo­ta Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja. Ma­žy­lės tė­vai nei po­li­ci­jai, nei Vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jams ne­ži­no­mi.

Re­mian­tis pir­mi­ne in­for­ma­ci­ja bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo.

Ži­no­ma, kad tą va­ka­rą, kai vai­kas pa­si­ju­to pra­stai, su juo bu­vo tik tė­vas. Esą duk­ra ta­pu­si ne­ra­mi, ir vy­ras ją ne­šio­jęs ant ran­kų.

Pas­kui stai­ga pra­si­dė­jo trau­ku­liai, tad šiau­lie­tis ne­lau­kė – iš­kvie­tė me­di­kus.

Kol nė­ra ži­no­mos vi­sos ap­lin­ky­bės, spė­ja­ma, kad krau­ja­vi­mas į sme­ge­nis ga­lė­jo pra­si­dė­ti vai­ką su­pur­čius, kol kas neat­me­ta­ma ir svei­ka­tos pro­ble­mų ver­si­ja, mat ant kū­no jo­kių išo­ri­nių smur­to žy­mių ne­ma­ty­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.