Išaiškinta ir neblaivių

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Rei­do me­tu pa­tik­rin­ta šim­tai vai­ruo­to­jų, išaiš­kin­ta ir ne­blai­vių.
Kel­mės ir Ak­me­nės ra­jo­nuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, siek­da­mi už­tik­rin­ti sau­gu­mą ke­liuo­se, su­ren­gė prie­mo­nes, ku­rių me­tu fik­sa­vo vai­ruo­to­jų va­žia­vi­mo grei­tį bei tik­ri­no jų blai­vu­mą.

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­stab­dė 340 vai­ruo­to­jų. Nus­ta­ty­tas vie­nas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas (1,21 pro­mi­lės gir­tu­mas), du vai­ruo­to­jai ne­tu­rė­jo pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, vie­nas va­žia­vo dar su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis.

Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­stab­dė 160 trans­por­to prie­mo­nių. Nus­ta­ty­tas vie­nas ne­blai­vus dvi­ra­ti­nin­kas (1,26 pro­mi­lės gir­tu­mas).