Girtas vairuotojas sukėlė avariją

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po eis­mo įvy­kio "Au­di A6" vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis – 2,33 pro­mi­lės – gir­tu­mas. Au­to­mo­bi­liui pri­reiks re­mon­to.

Sau­sio 20 die­nos po­pie­tę, po 14 va­lan­dos, Šiau­liuo­se, ties Pra­mo­nės ir Ba­čiū­nų gat­vių san­kry­ža, 64 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį "Au­di A6" ir keis­da­mas va­žia­vi­mo kryp­tį, kliu­dė ša­lia va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį "VW Golf", vai­ruo­ja­mą 49-erių vy­ro.Ava­ri­jos su­kė­lė­jui po eis­mo įvy­kio nu­sta­ty­tas 2,33 pro­mi­lės gir­tu­mas. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.