Girtas vairuotojas spruko iš avarijos vietos

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gir­tas "Volks­wa­gen Golf" vai­ruo­to­jas ap­ga­di­no ki­to žmo­gaus au­to­mo­bi­lį ir nu­va­žia­vo.

Spa­lio 8-osios pa­va­ka­rę, pus­va­lan­dis po 18 va­lan­dos, Šiau­liuo­se, Til­žės gat­vė­je, ne­blai­vus (2,16 pro­mi­lės) 54 me­tų vy­ras au­to­mo­bi­liu "Volks­wa­gen Golf" at­si­tren­kė į au­to­mo­bi­lį "Su­ba­ru Le­ga­sy" ir iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.

Po 20 va­lan­dos va­ka­ro vai­ruo­to­jas su­lai­ky­tas na­muo­se. Iš pra­džių ban­dė aiš­kin­ti, kad Til­žės gat­ve ne­va­žia­vo. Vė­liau vy­ras vis tik pri­si­pa­ži­no va­žia­vęs, ta­čiau jo­kio au­to­mo­bi­lio esą neap­ga­di­nęs. Šiau­lie­tis de­mas­kuo­tas ap­žiū­rė­jus jo au­to­mo­bi­lį su aiš­kio­mis ava­ri­jos žy­mė­mis.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.