Girtas vairuotojas "nuskynė" šaligatvio bortą

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gir­tas vai­ruo­to­jas su­sto­ti su­ge­bė­jo tik nu­ver­tęs ša­li­gat­vio bor­tą.

Nak­tį į tre­čia­die­nį, pust­re­čios va­lan­dos po vi­dur­nak­čio, gir­tas 38 me­tų vai­ruo­to­jas au­to­mo­bi­liu ne­til­po va­žiuo­ja­mo­je ke­lio da­ly­je.

In­ci­den­tas įvy­ko Šiau­liuo­se, Erd­vės ir Rad­vi­liš­kio gat­vių san­kry­žo­je. Au­to­mo­bi­lio "Opel Vect­ra" ne­su­val­dęs vai­ruo­to­jas už­va­žia­vo ant ša­li­gat­vio ir iš­ver­tė jo bor­tą. Lai­mei, tuo me­tu ša­li­gat­vy­je ne­bu­vo žmo­nių.

Vai­ra­vu­siam šiau­lie­čiui nu­sta­ty­tas be­veik tri­jų pro­mi­lių gir­tu­mas.

Už tai, kad eis­mo įvy­kį su­kė­lė bū­da­mas vi­siš­kai gir­tas, vy­rui gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.