Daugiausiai brakonieriavimo atvejų – Šiaulių regione

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­žei­dė­jai nau­do­jo įvai­rius bra­ko­nie­riš­kos me­džiok­lės me­to­dus. Jiems teks at­sa­ky­ti pa­gal įsta­ty­mą.
Ly­giai mė­ne­sį iki spa­lio 15 die­nos Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai vyk­dė ap­lin­ko­sau­gos ak­ci­ją „Me­džiok­lė“, per ku­rią bu­vo su­stip­rin­ta tau­rių­jų el­nių ir brie­džių ap­sau­ga jų ru­jos me­tu. Pu­sė vi­sų už­fik­suo­tų pa­žei­di­mų pa­da­ry­ta bu­vo Šiau­lių re­gio­ne.

Iš vi­so per vy­ku­sią ak­ci­ją su­reng­ti 98 rei­dai, ku­rių me­tu pa­tik­rin­tos 122 trans­por­to prie­mo­nės ir 108 me­džio­to­jai vi­so­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je. Per at­lik­tus rei­dus ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė 18 me­džiok­lės tai­syk­lių pa­žei­di­mų, iš ku­rių – še­ši šiurkš­tūs.

Du pa­žei­dė­jai su­lai­ky­ti Pak­ruo­jo ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se. Nus­ta­ty­ta, kad vie­nas iš jų ne­tei­sė­tai su­me­džio­jo stir­ni­ną, o ki­tas – la­pę ir man­gu­tą. Taip pat nu­sta­ty­tas vie­nas as­muo, ku­ris Šiau­lių ra­jo­ne me­džio­jo ne­tei­sė­tai, tai yra neį­si­ra­šęs į me­džiok­lės la­pą, bei me­džiok­lei nau­do­jo nak­ti­nį tai­kik­lį. Lai­mei, lau­ki­nių žvė­rių šis pa­žei­dė­jas su­me­džio­ti ne­spė­jo.

Taip pat ak­ci­jos me­tu iš pa­žei­dė­jų paim­ti ke­tu­ri šau­tu­vai, du nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sai, au­to­mo­bi­lis, dus­lin­tu­vas bei trak­to­rius su prie­ka­ba.

Ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad iki gruo­džio 15 die­nos ir to­liau nu­ma­to­ma vyk­dy­ti su­stip­rin­tą me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je kont­ro­lę. Pag­rin­di­nis dė­me­sys šiuo lai­ko­tar­piu bus krei­pia­mas į sau­gaus el­ge­sio rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­mą per va­ry­mi­nes me­džiok­les.

Komentarai

GĖDA    Sek, 2019-10-27 / 19:05
Koka gėda valdžiai! Korupcijos mažinimo programų prisidėjo į svetaines, pliusiukus pasidėjo ir toliau savivaliauja

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos