Chuliganas sumušė du žmones

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ag­re­sy­viam Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro auk­lė­ti­niui te­ko už­dė­ti ant­ran­kius ir už­da­ry­ti į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos areš­ti­nę.
Va­sa­rio 28-osios ry­tą Ge­di­mi­no gat­vė­je įsi­kū­ru­sio Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro val­gyk­lo­je 18-me­tis iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų su­mu­šė 36 me­tų vy­rą.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl su­mu­ši­mo į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė.

Su­lai­ky­tas mu­šei­ka, ve­da­mas į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­plū­do Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sią­jį pa­tru­lį, ak­ty­viais veiks­mais pra­dė­jo prie­šin­tis jam ir pa­si­kė­si­no pa­bėg­ti.

Su­lai­kant triukš­ma­da­rį, pa­rei­gū­nas griu­vo ir su­si­ža­lo­jo de­ši­nę ran­ką. Dėl ran­kos su­mu­ši­mo po­li­ci­nin­kas po me­di­kų ap­žiū­ros Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je, gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Chu­li­ga­nas už­da­ry­tas į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos areš­ti­nę. Dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.