Baranis baudos neatsikratė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tis Vla­das Ba­ra­naus­kas ka­te­go­riš­kai nei­gė ap­si­vo­gęs, ta­čiau teis­mas juo ne­pa­ti­kė­jo.
Ka­dai­se Šiau­lių nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės ly­de­riu ti­tu­luo­tas 62 me­tų Vla­das Ba­ra­naus­kas, pra­var­de Ba­ra­nis, neat­sik­ra­tė bau­dos, ku­ri jam bu­vo pa­skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je. Vy­ras nu­baus­tas, kai iš vie­no Šiau­liuo­se esan­čių pre­ky­bos cent­rų nu­gvel­bė pre­kių, ku­rių ver­tė 15 eu­rų 18 cen­tų.

V. Ba­ra­naus­kas pri­si­dir­bo Šiau­liuo­se esan­čia­me pre­ky­bos cent­re "Ma­xi­ma". Rugp­jū­čio 27 die­ną nuo pro­duk­tų len­ty­nos jis pa­vo­gė dvi upė­ta­kių rau­do­nų­jų ik­rų dė­žu­tes ir vie­ną dė­žu­tę kre­ve­čių. Kad mi­nė­tų pro­duk­tų trūks­ta, pa­ste­bė­jo pa­tys par­duo­tu­vės dar­buo­to­jai, įsi­ti­ki­nę, kad šios pre­kės ne­bu­vo nu­pirk­tos.

Par­duo­tu­vės vaiz­do ka­me­rų me­džia­ga pirš­tu dū­rė į to­mis die­no­mis prie bran­gių pro­duk­tų len­ty­nų vaikš­ti­nė­ju­sį V. Ba­ra­naus­ką. Pre­ky­bos cent­ras dėl įvyk­dy­tos va­gys­tės krei­pė­si į po­li­ci­ją – rug­sė­jo 11 die­ną Ba­ra­niui pa­skir­ta 90 eu­rų bau­da.

Ta­čiau V. Ba­ra­naus­kas nu­spren­dė kal­tės ne­pri­pa­žin­ti ir krei­pė­si į teis­mą, nu­ro­dy­da­mas, kad pro­duk­tų jis ne­vo­gė, o nu­si­pir­ko, tad nu­baus­tas esą ne­pag­rįs­tai.

Sie­kiant įro­dy­ti, kad V. Ba­ra­naus­kas ap­si­vo­gė, nag­ri­nė­jant skun­dą, teis­me bu­vo ap­klaus­ti pre­ky­bos cent­ro dar­buo­to­jai ir pa­ts nu­baus­ta­sis. Per­žiū­rė­ta vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros už­fik­suo­ta me­džia­ga, ku­rio­je ma­ty­ti, kaip V. Ba­ra­naus­kas ap­žiū­ri pre­kes, o pa­skui nuei­na. Ar ką nors pa­siė­mė ne­si­ma­to, nes nu­tols­ta jis nu­ga­ra nuo ka­me­rų.

Ne­pai­sant to, teis­mas at­me­tė V. Ba­ra­naus­ko skun­dą. Nu­tar­tis priim­ta įver­ti­nus ne tik vaiz­di­nę me­džia­gą, bet ir liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mus, ki­tus ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je su­rink­tus įro­dy­mus.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą V. Ba­ra­naus­kas tu­ri tei­sę ap­skųs­ti.