Automobilis nepraleido dviračio

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Per ava­ri­ją dvi­ra­tis at­si­dū­rė po au­to­mo­bi­liu.

Gruo­džio 16 die­ną Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Še­du­vo­je, Pa­ne­vė­žio gat­vė­je, 27 me­tų mo­te­ris au­to­mo­bi­liu "Chev­ro­let Nu­bi­ra" iš­va­žiuo­da­ma iš sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ir su­kda­ma į de­ši­nę, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu dvi­ra­čiu va­žia­vu­sios ir į kai­rę pa­su­ku­sios 61 me­tų mo­ters.

Eis­mo įvy­kio me­tų dvi­ra­ti­nin­kei lū­žo ran­kos plaš­ta­ka, su­muš­ta krū­ti­nė ir du­bens kau­lai. Nu­ken­tė­ju­sio­ji gy­do­ma Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je.