Dviračių vairuotojams primintos saugaus eismo taisyklės

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jams pri­min­tos sau­gaus eis­mo tai­syk­lės ir įteik­tos ak­ci­jos "Sau­gus dvi­ra­ti­nin­kas" do­va­nos.
Lie­pos 10 die­ną Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kar­tu su po­li­ci­jos rė­mė­jais bei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Sau­gaus eis­mo ir ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus kon­sul­tan­tu Pak­ruo­jo ra­jo­ne vyk­dė pre­ven­ci­nę ak­ci­ją "Sau­gus dvi­ra­ti­nin­kas".

Ak­ci­jos idė­ja ki­lo dėl va­sa­rą suin­ten­sy­vė­ju­sio dvi­ra­ti­nin­kų da­ly­va­vi­mo eis­me ir dėl to, kad ši eis­mo da­ly­vių ka­te­go­ri­ja yra tarp la­biau­siai pa­žei­džia­mų.

Ak­ci­jos da­ly­viai Pak­ruo­jo kai­miš­ko­jo­je, Ly­gu­mų, Paš­vi­ti­nio, Lin­ku­vos ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jo­se ke­ly­je su­tik­tiems dvi­ra­ti­nin­kams pri­mi­nė pa­grin­di­nius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus dvi­ra­tes trans­por­to prie­mo­nes vai­ruo­jan­tiems as­me­nims, per­spė­jo tuos, ku­rie jų ne­si­lai­kė, įtei­kė ryš­kias­pal­ves lie­me­nes su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais jų ne­vil­kė­ju­siems žmo­nėms.

Po­li­ci­ja pri­me­na, kad dvi­ra­čio vai­ruo­to­jui lei­džia­ma va­žiuo­ti ke­liu tik tvar­kin­gą stab­dį ir gar­so sig­na­lą tu­rin­čiu dvi­ra­čiu. Dvi­ra­čio ga­le tu­ri bū­ti rau­do­nas švie­sos at­švai­tas ar­ba rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas, iš abie­jų šo­nų – oran­ži­niai švie­sos at­švai­tai, pri­tvir­tin­ti prie ra­tų sti­pi­nų. Va­žiuo­da­mas va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi, dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais ar­ba dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tos švie­sos ži­bin­tas, o ga­le – rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas.

Va­žiuo­jant ke­liu tam­siuo­ju pa­ros me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui, dvi­ra­čio prie­ky­je tu­ri deg­ti bal­tos švie­sos ži­bin­tas, o dvi­ra­čio ga­le – rau­do­nos švie­sos ži­bin­tas, dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pri­va­lo dė­vė­ti ryš­kias­pal­vę lie­me­nę su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais. Dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas (ke­lei­vis) iki 18 me­tų, va­žiuo­da­mas (ve­ža­mas) ke­liu, pri­va­lo bū­ti už­si­dė­jęs ir už­si­se­gęs dvi­ra­ti­nin­ko šal­mą. Vy­res­niam kaip 18 me­tų as­me­niui, dvi­ra­čiu va­žiuo­jan­čiam ke­liu, ir­gi re­ko­men­duo­ja­ma bū­ti už­si­dė­jus ir už­si­se­gus dvi­ra­ti­nin­ko šal­mą.