Atsitrenkė į stovintį automobilį

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gir­tas vai­ruo­to­jas ne­til­po ke­ly­je, sa­vo mer­se­de­są jis su­stab­dė tik at­si­tren­kęs į sto­vin­tį "Peu­geot".

Pak­ruo­jy­je, P. Ma­šio­to gat­vė­je, sau­sio 24-osios po­pie­tę ne­blai­vus 46 me­tų vy­ras au­to­mo­bi­liu "Mer­ce­des Benz" at­si­tren­kė į sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį "Peu­geot".

Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.Ava­ri­ją su­kė­lu­siam vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas sun­kus – 2,89 pro­mi­lės – gir­tu­mas. Vy­rui teks sto­ti prieš teis­mą.