Atlikti bausmės – su kvapu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių at­lik­ti teis­mo pa­skir­tos areš­to baus­mės ne­re­tai at­vyks­ta ir ne­blai­vūs as­me­nys.
Areš­to baus­mių at­lik­ti į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių at­vyks­tan­tys as­me­nys, pa­si­tai­ko, bū­na ir ne­blai­vūs.

Rug­sė­jo 16 die­ną nuo į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių at­lik­ti teis­mo pa­skir­tos baus­mės at­vy­ku­sio vy­riš­kio skli­do stip­rus al­ko­ho­lio kva­pas. Izo­lia­to­riaus Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Nu­teis­ta­jam bu­vo nu­sta­ty­tas 2,76 pro­mi­lės gir­tu­mas, su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las.

Ki­tą die­ną, rug­sė­jo 17-ąją, areš­to baus­mės į įstai­gą at­vy­kęs as­muo taip pat "kve­pė­jo" al­ko­ho­liu. Išk­vies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jam nu­sta­tė 0,91 pro­mi­lės gir­tu­mą. Tą pa­čią die­ną, tik ke­lio­mis va­lan­do­mis vė­liau at­lik­ti areš­to baus­mės at­vy­ko nu­teis­ta­sis, nuo ku­rio taip pat skli­do al­ko­ho­lio kva­pas. Jam po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė 1,87 pro­mi­lės gir­tu­mą.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­riaus Sau­liaus Ra­jun­čiaus tei­gi­mu, įstai­gos pa­rei­gū­nai ne­to­le­ruos at­vyks­tan­čių­jų at­lik­ti areš­to baus­mės nu­si­žen­gi­mų.

"Žmo­gus tu­ri su­vok­ti, kad at­vy­kus ne­blai­viam at­lik­ti teis­mo pa­skir­tos baus­mės, ga­li­ma už­si­trauk­ti dar vie­ną baus­mę – pi­ni­gi­nę bau­dą, tad neat­sa­kin­go el­ge­sio pa­sek­mės ga­li bū­ti itin skau­džios fi­nan­siš­kai",- sa­kė di­rek­to­rius.

Nuo šių me­tų lie­pos 6 die­nos pa­si­kei­tus Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so nuo­sta­toms, reg­la­men­tuo­jan­čioms areš­to baus­mės at­li­ki­mą, nu­teis­tie­ji, ku­riems teis­mas pa­sky­rė areš­to baus­mę (jei jiems ne­vyk­do­mas suė­mi­mas), ne vė­liau kaip per sep­ty­nias die­nas po nuo­spren­džio įsi­tei­sė­ji­mo pri­va­lo pa­tys at­vyk­ti į pa­tai­sos įstai­gą at­lik­ti areš­to baus­mės. Į šiuos po­ky­čius kai ku­rie nu­teis­tie­ji, de­ja, ne vi­sa­da žvel­gia rim­tai ir at­sa­kin­gai, klai­din­gai ma­no, kad at­vyk­ti "at­sė­dė­ti pa­rų" ga­li­ma ir ne­blai­viam.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.