Iš apgavysčių lobęs vadybininkas turės viską sugrąžinti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kal­tu pri­pa­žin­tas Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Mar­ty­nas Ja­roc­kis tu­rės at­ly­gin­ti pre­ky­bos cent­rui, ku­ria­me dir­bo va­dy­bi­nin­ku, pa­da­ry­tą ža­lą.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je 27 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Mar­ty­nas Ja­roc­kis bu­vo kal­ti­na­mas do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu.

M. Ja­roc­kiui skir­ta me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė, įpa­rei­go­jant per baus­mės lai­ko­tar­pį at­ly­gin­ti nu­si­kal­ti­mu pa­da­ry­tą 15 tūks­tan­čių eu­rų tur­ti­nę ža­lą.

Pir­mą kar­tą tei­sia­mas vy­ras sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no vi­siš­kai.

Nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas 2019 me­tais Šiau­liuo­se.

By­los duo­me­ni­mis, vie­na­me iš mies­te vei­kian­čių pre­ky­bos cent­rų did­me­ni­nės pre­ky­bos va­dy­bi­nin­ku dir­ban­tis M. Ja­roc­kis at­vy­ku­siems klien­tams, tarp ku­rių ir jo pa­žįs­ta­mi, pa­ruo­šė ap­gau­lin­gas są­skai­tas – ne konk­re­čiam atė­ju­siam klien­tui, o ku­riai nors bend­ro­vei, esan­čiai pre­ky­bos cent­ro klien­tei, ap­mo­kė­ji­mą už pre­kes ati­dė­da­mas tam tik­ram lai­ko­tar­piui.

Pi­ni­gus už įsi­gy­ja­mas pre­kes, pa­vyz­džiui, ra­di­ją, sta­ty­bi­nes me­džia­gas ir pan., iš klien­to M. Ja­roc­kis pa­siim­da­vo gry­nai­siais sau, pre­kes klien­tui nu­vež­da­vo pa­ts.

Sąs­kai­tas fak­tū­ras iš­ra­šy­da­vu­sios pre­ky­bos cent­ro dar­buo­to­jos net neį­ta­rė, kad va­dy­bi­nin­kas jas su­klai­di­no. Su­mos, ku­rias pa­si­sa­vin­da­vo M. Ja­roc­kis, siek­da­vo nuo 90 iki 2 800 eu­rų. Per maž­daug tris mė­ne­sius va­dy­bi­nin­kas pa­si­sa­vi­no apie 15 tūks­tan­čių eu­rų.

Pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mo me­cha­niz­mas ėmė aiš­kė­ti, kai pre­ky­bos cent­ras įmo­nėms, ku­rių var­du bu­vo iš­ra­ši­nė­ja­mos są­skai­tos fak­tū­ros, ėmė siųs­ti pre­ten­zi­jas dėl neap­mo­kė­tų są­skai­tų.

Įro­dy­mų pri­spaus­tas M. Ja­roc­kis sa­vo kal­tės ne­nei­gė, aiš­ki­no ti­kė­ję­sis, kad įmo­nės jo su­ma­ny­mo ne­pas­te­bės.

Bend­ro­vei, ku­rio­je M. Ja­roc­kis dir­bo, pa­da­ry­tą ža­lą įsi­pa­rei­go­jo at­ly­gin­ti pa­gal pa­si­ra­šy­tą vek­se­lį.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.