Sveikinimas

Am­žiais troš­ko­me moks­lo, ko­vo­jo­me už jį, bet ne­ga­lė­jo­me gau­ti.

Bran­gin­ki­me jį, nes ži­nios – mū­sų rak­tas į ge­res­nę atei­tį.

Svei­ki­nu su Moks­lo ir ži­nių die­na!

 

Prof. Arū­nas Gu­mu­liaus­kas

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys,

Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas