Prarastiems dantims atkurti - unikalios implantavimo metodikos

"Sau­sio 22 d. or­ga­ni­zuo­ja­me ne­mo­ka­mą se­mi­na­rą pa­cien­tams, į ku­rį kvie­čia­me vi­sus, kam ak­tua­lu at­kur­ti pra­ras­tus dan­tis". Gyd. odon­to­lo­gė A. Mar­ke­vi­čie­nė ir gyd. bur­nos chi­rur­gas P. Pet­ra­vi­čius.
"Dė­ko­ju jū­sų nuo­sta­biam ko­lek­ty­vui, ku­ris vi­suo­met pa­si­tin­ka ir iš­ly­di su šyp­se­na. Tik jū­sų dė­ka šyp­se­na ne­dings­ta ir nuo ma­no vei­do", – šis pa­cien­to at­si­lie­pi­mas skir­tas Šiau­lių odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos "Dan­ti­da" spe­cia­lis­tams. Pa­ti­ki­mą ir kva­li­fi­kuo­tą pa­gal­bą čia ran­da ir tie, kam trūks­ta vos vie­no dan­ties ir tie, kas yra pra­ra­dę vi­sus. Ži­nio­mis apie šiuo­lai­ki­nes dan­tų at­kū­ri­mo ga­li­my­bes kli­ni­kos spe­cia­lis­tai da­li­na­si ne­mo­ka­muo­se se­mi­na­ruo­se pa­cien­tams.
Vi­sus, kam ak­tua­lu at­kur­ti pra­ras­tus dan­tis odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka "Dan­ti­da“ kvie­čia sau­sio 22 die­ną at­vyk­ti į ne­mo­ka­mą se­mi­na­rą pa­cien­tams.

Že­mai­tės gat­vė­je įsi­kū­ru­si odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka "Dan­ti­da" sėk­min­gai vei­kia jau ket­ve­rius me­tus, o ge­ros ži­nios apie dar­nų ir pro­fe­sio­na­lų ko­lek­ty­vo dar­bą ei­na iš lū­pų į lū­pas. To­dėl gy­dy­tis čia at­vyks­ta ne tik šiau­lie­čiai. Pa­lan­kios kai­nos, ko­ky­biš­kos pa­slau­gos ir mi­ni­ma­liai trum­pas dan­tų at­kū­ri­mo lai­kas į kli­ni­ką at­vi­lio­ja ir Jo­niš­kio, Kel­mės, Ak­me­nės, Ma­žei­kių, Tel­šių, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio bei ki­tų ap­lin­ki­nių mies­tų gy­ven­to­jus.

Prio­ri­te­tai – pa­cien­tų pa­to­gu­mas ir pro­fe­sio­na­lus gy­dy­mas

"Vis­kas mū­sų kli­ni­ko­je skir­ta mak­si­ma­liam pa­cien­tų pa­to­gu­mui, ge­rai jų sa­vi­jau­tai ir pro­fe­sio­na­liam gy­dy­mui, sa­kė čia dir­ban­ti gy­dy­to­ja odon­to­lo­gė, vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je pro­te­za­vi­mo ir es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo spe­cia­lis­čių Ag­nė Mar­ke­vi­čie­nė.

Jos ma­ny­mu, jau­ku­mas – bū­ti­na są­ly­ga, kad dan­tis gy­dy­tis atė­ję pa­cien­tai ga­lė­tų ma­lo­niai jaus­tis bei at­si­pa­lai­duo­ti. To­dėl įku­riant kli­ni­ką daug pa­stan­gų bu­vo skir­ta ne tik nau­jau­siai me­di­ci­ni­nei įran­gai įsi­gy­ti, bet ir su­kur­ti jau­kią, pa­cien­tams pa­to­gią ap­lin­ką. "No­ri­me, kad pas mus atė­ję žmo­nės jaus­tų­si lyg na­muo­se, ne­lik­tų bai­mės ir įtam­pos. Juk ge­ra emo­ci­nė bū­se­na la­bai svar­bi ge­riau­siems gy­dy­mo re­zul­ta­tams pa­siek­ti", – tvir­ti­no gy­dy­to­ja odon­to­lo­gė.

Kli­ni­ko­je tei­kia­mos pra­ktiš­kai vi­sos odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gos: čia at­lie­ka­ma bur­nos svei­ka­tos diag­nos­ti­ka rent­ge­nu, bur­nos hi­gie­nos pro­ce­dū­ros, dan­tų ba­li­ni­mas, dan­tų gy­dy­mas, pro­te­za­vi­mas, pe­rio­don­ti­nis gy­dy­mas, tei­kia­mos bur­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gos, at­lie­ka­mas dan­tų at­kū­ri­mas ant imp­lan­tų. Vi­sos jos rei­ka­lau­ja ne tik pro­fe­si­nių ži­nių, bet ir mo­kė­ji­mo dirb­ti su žmo­nė­mis, jaus­ti jų nuo­tai­kas, su­ge­bė­ti iš­klau­sy­ti ir nuo­šir­džiai mak­si­ma­liai pa­dė­ti, to­dėl pa­grin­di­nis kli­ni­kos "Dan­ti­da" pa­si­di­džia­vi­mas, yra jos ko­lek­ty­vas – nuo­šir­dūs, sa­vo dar­bui at­si­da­vę, kva­li­fi­kuo­ti sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai.

Dan­tų at­kū­ri­mas ant imp­lan­tų – pa­ty­ru­sių spe­cia­lis­tų ran­ko­se

Ypa­tin­gas dė­me­sys kli­ni­ko­je ski­ria­mas dan­tų at­kū­ri­mui ant imp­lan­tų – pa­žan­giam ir bur­nos svei­ka­tą tau­so­jan­čiam pra­ras­tų dan­tų at­kū­ri­mo spren­di­mui. Ag­nės Mar­ke­vi­čie­nės nuo­mo­ne, dan­tų at­kū­ri­mo ant imp­lan­tų sėk­mei yra la­bai svar­bu, kai imp­lan­ta­vi­mą ir pro­te­za­vi­mą at­lie­kan­tys gy­dy­to­jai bei dan­tų tech­ni­kai dirb­tų "ran­ka ran­kon".

"Ma­no spe­cia­li­za­ci­ja yra pro­te­za­vi­mas ir es­te­ti­nis plom­ba­vi­mas, o imp­lan­ta­vi­mo pro­ce­dū­ras kli­ni­ko­je at­lie­ka 7 me­tų imp­lan­ta­vi­mo pa­tir­tį tu­rin­tis bur­nos chi­rur­gas Pau­lius Pet­ra­vi­čius. Ga­min­da­mi pro­te­zus bend­ra­dar­biau­ja­me su ke­lio­mis di­džiau­sio­mis Lie­tu­vo­je dan­tų tech­ni­kų la­bo­ra­to­ri­jo­mis, ta­čiau čia pat kli­ni­ko­je tu­ri­me dan­tų tech­ni­kų la­bo­ra­to­ri­ją, ku­rio­je, esant rei­ka­lui, at­lie­ka­me bū­ti­nas sku­bias pro­te­zų ko­rek­ci­jas. Tai lei­džia, il­gai ne­trun­kant, su­kur­ti ge­riau­siai pa­cien­to lū­kes­čius ati­tin­kan­čius, pa­to­gius ir pa­ti­ki­mus nau­jus dan­tis, – džiau­gė­si A. Mar­ke­vi­čie­nė. – Bend­ro­mis pa­stan­go­mis esa­me pa­dė­ję dau­gy­bei ne tik dan­tis, bet ir gy­ve­ni­mo pil­nat­vę pra­ra­du­sių žmo­nių".

Pap­ra­šy­ta pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve ir ki­tus kli­ni­ko­je dir­ban­čius spe­cia­lis­tus Ag­nė Mar­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad Šiau­liai – tai jos gim­ta­sis mies­tas. Bai­gu­si odon­to­lo­gi­jos stu­di­jas Vil­niu­je ji su­grį­žo čia gy­ven­ti ir dirb­ti, nes la­bai no­rė­jo, kad ir tė­viš­kės žmo­nės ga­lė­tų gau­ti ko­ky­biš­kas odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gas.

"Dar­buo­juo­si čia jau be­veik 11 me­tų, la­bai my­liu tai, ką da­rau, sa­vo ko­le­gas, sa­vo pa­cien­tus. Sten­giuo­si nuo­lat to­bu­lė­ti ir to­liau mo­ky­tis, nes pro­fe­sio­na­lu­mas to rei­ka­lau­ja," – sa­kė A. Mar­ke­vi­čie­nė. Šian­dien ji ne tik gy­dy­to­ja, bet ir veik­li vi­suo­me­ni­nin­kė – Lie­tu­vos odon­to­lo­gų or­to­pe­dų drau­gi­jos ir Odon­to­lo­gų Rū­mų Šiau­lių te­ri­to­ri­nio sky­riaus na­rė, Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nių es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo kon­kur­sų pri­zi­nin­kė ir nu­ga­lė­to­ja.

"Dan­tų imp­lan­ta­vi­mą mū­sų kli­ni­ko­je at­lie­kan­tis gy­dy­to­jas bur­nos chi­rur­gas Pau­lius Pet­ra­vi­čius – pres­ti­ži­nių Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nių odon­to­lo­gų or­ga­ni­za­ci­jų na­rys, pra­ne­šė­jas, jis nuo­lat ak­ty­viai da­ly­vau­ja už­sie­nio moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, to­bu­li­na­si pas ži­no­mus pa­sau­ly­je imp­lan­ta­vi­mo spe­cia­lis­tus, – pri­sta­ty­da­ma sa­vo ko­le­gą sa­kė A. Mar­ke­vi­čie­nė. – Tai la­bai pa­ty­ręs spe­cia­lis­tas, kas­met jis at­lie­ka dau­giau nei 500 imp­lan­ta­vi­mo pro­ce­dū­rų".

Pro­te­zus ne­šio­jan­tiems – me­to­di­ka "vi­si ant ke­tu­rių‘‘

"Kli­ni­ko­je at­lie­ka­me įvai­raus su­dė­tin­gu­mo dan­tų at­kū­ri­mo ant imp­lan­tų pro­ce­dū­ras – pra­de­dant nuo vie­no ar ke­lių dan­tų at­kū­ri­mo ir bai­giant tais at­ve­jais, kai pa­cien­tas yra ne­te­kęs pra­ktiš­kai vi­sų dan­tų, – apie sa­vo dar­bą pa­pa­sa­ko­jo gy­dy­to­jas bur­nos chi­rur­gas Pau­lius Pet­ra­vi­čius.

Pa­sak jo, pa­vie­niams dan­tims at­kur­ti ga­li bū­ti tai­ko­ma mo­men­ti­nio imp­lan­ta­vi­mo me­to­di­ka, kai per vie­ną vi­zi­tą pa­ša­li­na­mas be­vil­tiš­kai su­ge­dęs dan­tis ir į bu­vu­sios šak­nies vie­tą srie­gia­mas imp­lan­tas, ant ku­rio tuoj pat tvir­ti­na­mas lai­ki­na­sis dan­tis. Ši me­to­di­ka ypač ak­tua­li tiems, ku­rie ne­te­ko vie­no ar ke­lių prie­ki­nių dan­tų.

Dau­gu­mą ar vi­sus dan­tis pra­ra­du­sių pa­cien­tų gy­dy­mui kli­ni­ko­je yra tai­ko­ma uni­ka­li, pa­sau­ly­je ži­no­mos Šve­di­jos kom­pa­ni­jos su­kur­ta ir už­pa­ten­tuo­ta, gy­dy­mo me­to­di­ka, ku­ri iš­ver­tus iš ang­lų kal­bos va­di­na­si "vi­si ant ke­tu­rių". Vi­si vie­no žan­di­kau­lio dan­tys at­ku­ria­mi tik ant ke­tu­rių imp­lan­tų. Abie­jų žan­di­kau­lių at­kū­ri­mui už­ten­ka 8 imp­lan­tų.

Ši me­to­di­ka lei­džia iš­veng­ti žan­di­kau­lio kau­lo priau­gi­ni­mo. Net ir ge­ro­kai su­ny­ku­sį žan­di­kau­lį tu­rin­tiems pa­cien­tams ga­li­ma ras­ti tin­ka­mo kau­lo ke­tu­riems imp­lan­tams įsrieg­ti. Pa­sak gy­dy­to­jo, tai­kant šią me­to­di­ką ypač svar­bu yra diag­no­za­vi­mo tiks­lu­mas bei ga­li­my­bė ras­ti imp­lan­ta­vi­mui tin­ka­mą žan­di­kau­lio vie­tą, to­dėl prieš ją tai­kant yra at­lie­ka­mi rent­ge­no ty­ri­mai, da­ro­mas imp­lan­ta­vi­mo pro­ce­dū­ros gi­das.

"Imp­lan­ta­vi­mas at­lie­ka­mas per vie­ną vi­zi­tą, ne­tru­kus po imp­lan­ta­vi­mo tvir­ti­na­mi nau­ji, es­te­tiš­kai at­ro­dan­tys, pa­to­gūs dan­tys, su ku­riais žmo­gus ga­li gy­ven­ti pil­na­ver­tį, ak­ty­vų gy­ve­ni­mą", – trum­pai apie me­to­di­kos tai­ky­mo ei­gą pri­sta­tė P. Pet­ra­vi­čius.

Gy­dy­mo me­to­di­ką "vi­si ant ke­tu­rių" yra už­pa­ten­ta­vęs ži­no­mas Šve­di­jos dan­tų imp­lan­tų ga­min­to­jas. Prieš ke­lis me­tus kom­pa­ni­ja at­li­ko me­to­di­kos sėk­min­gu­mo ty­ri­mus, per ku­riuos žmo­nės ver­ti­no nau­jų­jų dan­tų funk­cio­na­lu­mą, es­te­ti­ką bei įta­ką jų as­me­ni­nei sa­vi­ver­tei. Bu­vo gau­ti pui­kūs re­zul­ta­tai: net 95 pro­c. pa­cien­tų, ku­riems bu­vo tai­ko­ma ši me­to­di­ka, yra pa­ten­kin­ti sa­vo nau­jais dan­ti­mis, ir net 98 pro­c. re­ko­men­duo­tų šį gy­dy­mą ki­tiems.

Se­mi­na­re pa­cien­tams – vis­kas apie nau­jus dan­tis

Pa­sak Ag­nės Mar­ke­vi­čie­nės, šiuo­lai­ki­niai pro­te­za­vi­mo ir gy­dy­mo imp­lan­tais spren­di­mai su­tei­kia la­bai pla­čias ga­li­my­bes at­kur­ti pra­ras­tus dan­tis, net ir pa­čiais su­dė­tin­giau­siais at­ve­jais, bet dar dau­ge­lis lie­tu­vių apie jas ne­ži­no ar­ba ži­no la­bai ma­žai. Kar­tais tos ži­nos nė­ra tei­sin­gos ir tiks­lios. Kiek­vie­nas at­ve­jis la­bai in­di­vi­dua­lus, to­dėl tie­siau­sias ke­lias gau­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją bei at­sa­ky­mus į in­di­vi­dua­lius klau­si­mus – ne­mo­ka­mas se­mi­na­ras pa­cien­tams.

"Esa­me su­ren­gę ne vie­ną ne­mo­ka­mą se­mi­na­rą pa­cien­tams. Per juos sten­gia­mės su­teik­ti žmo­nėms kuo dau­giau ži­nių apie ga­li­mus dan­tų gy­dy­mo ir at­kū­ri­mo spren­di­mus, at­sa­ko­me į jiems rū­pi­mus klau­si­mus, – sa­kė Ag­nė Mar­ke­vi­čie­nė. – Ga­li­me pa­siū­ly­ti įvai­rius pa­cien­tų po­rei­kius bei fi­nan­si­nes ga­li­my­bes ati­tin­kan­čius spren­di­mus. Tu­ri­me ir pi­ges­nių va­rian­tų ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems žmo­nėms, ku­rie no­ri tu­rė­ti nei­ši­ma­mus, tvir­tus dan­tis. Yra ga­li­my­bė už gy­dy­mą at­si­skai­ty­ti li­zin­gu, bei da­lį pro­te­za­vi­mui skir­tų iš­lai­dų pa­deng­ti iš Li­go­nių ka­sų. Apie vi­sa tai mes pa­sa­ko­ja­me sa­vo se­mi­na­ruo­se".

Vi­sus, kam ak­tua­lu at­kur­ti pra­ras­tus dan­tis kli­ni­kos spe­cia­lis­tai pa­kvie­tė į sau­sio 22 die­ną kli­ni­ko­je "Dan­ti­da" or­ga­ni­zuo­ja­mą ne­mo­ka­mą se­mi­na­rą pa­cien­tams. Se­mi­na­ro da­ly­viams pa­gei­dau­jant bus at­lik­tas ne­mo­ka­mas dan­tų svei­ka­tos ty­ri­mas, pa­da­ry­ta pa­no­ra­mi­nė bur­nos nuo­trau­ka, ir, at­si­žvel­giant į gau­tus re­zul­ta­tus, su­da­ry­tas in­di­vi­dua­lus dan­tų gy­dy­mo bei at­kū­ri­mo pla­nas.

"Pag­rin­di­nis mū­sų kli­ni­kos ko­lek­ty­vo sie­kis ir sva­jo­nė, kad Sau­lės mies­tu va­di­na­muo­se Šiau­liuo­se pla­čių šyp­se­nų ir ge­ros nuo­tai­kos dar la­biau pa­dau­gė­tų, juk gra­žūs, tvir­ti dan­tys – vie­nas pa­grin­di­nių lai­min­go, pil­na­ver­čio gy­ve­ni­mo kri­te­ri­jų", – baig­da­ma po­kal­bį sa­kė gy­dy­to­ja odon­to­lo­gė Ag­nė Mar­ke­vi­čie­nė.

Net 95 pro­c. be­dan­čių pa­cien­tų, ku­riems tai­ky­ta "vi­si ant ke­tu­rių" gy­dy­mo me­to­di­ka yra pa­ten­kin­ti sa­vo nau­jais dan­ti­mis, ir net 98 pro­c. re­ko­men­duo­tų ją ki­tiems.

Užs. Nr. 438832