Susidūrė motociklai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mo­to­cik­lų su­si­dū­ri­mo prie­žas­tis – grei­tis.

Šeš­ta­die­nį, 20 mi­nu­čių po vi­dur­die­nio, Kel­mės ra­jo­ne, ties But­kiš­kės kai­mu, ke­lio Pa­go­jis--But­kiš­kė-Kra­žiai de­vin­ta­ja­me ki­lo­met­re 49 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas mo­to­cik­lą "Su­zu­ki GSR-600", ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės ir at­si­tren­kė į prie­ky­je ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sį bei į kai­rę pu­sę su­ku­sį mo­to­cik­lą "KTM SMT", ku­rį vai­ra­vo 38 me­tų vy­ras.

Eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­ti abu vai­ruo­to­jai, ap­ga­din­ti mo­to­cik­lai.

Mo­to­cik­li­nin­kai bu­vo blai­vūs. Ava­ri­jos ap­lin­ky­bes aiš­ki­na­si ir prie­žas­tis tiks­li­na po­li­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.