Motociklas susidūrimo išvengė, bet atsidūrė griovyje

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Mo­to­cik­las per ava­ri­ją stip­riau neap­lam­dy­tas, ta­čiau jo vai­ruo­to­jui dėl ko­jos trau­mos pri­rei­kė me­di­kų.

Bir­že­lis 14-osios va­ka­rą Šiau­lių ra­jo­ne, Raiz­gių kai­mo ke­lio Kuršėnai–Smilgiai–Aukštelkė vin­gy­je ne­nus­ta­ty­tas au­to­mo­bi­lis iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą.

Ban­dy­da­mas iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su ne­ti­kė­tai prieš­prie­ša iš­dy­gu­siu au­to­mo­bi­liu, mo­to­cik­lą "Ka­wa­sa­ki" vai­ra­vęs 40-me­tis vai­ruo­to­jas, nu­va­žia­vo nuo ke­lio į grio­vį ir nu­kri­to.

Vai­ruo­to­jas dėl kai­rio­jo ke­lio žaiz­dos, gir­ne­lės lū­žio gy­do­mas trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je.

Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ava­ri­nę si­tua­ci­ją su­kė­lė pil­kos spal­vos au­to­mo­bi­lis. Po­li­ci­ja ban­do nu­sta­ty­ti vai­ruo­to­jo ta­pa­ty­bę.