Per susidūrimą sužaloti motociklu važiavę vyrai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Per mo­to­cik­lo su­si­dū­ri­mą su au­to­mo­bi­liu nu­ken­tė­jo abu mo­to­cik­lu va­žia­vę drau­gai.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, prieš 19 va­lan­dą, Šiau­liuo­se, Pa­va­sa­rio gat­vė­je, su­si­dū­rė 42 me­tų mo­ters vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis "Le­xus" ir 26-erių vy­ro vai­ruo­ja­mas mo­to­cik­las "Ka­va­sa­ki".

Eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo mo­to­cik­lo 21-erių ke­lei­vis. Jam nu­sta­ty­tas ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas. Su­ža­lo­tas ir mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas, jis plaš­ta­kos del­na­kau­lio lū­ži­mą gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.