Suimtieji liko be telefonų

ŠTI nuo­tr.
Pas suim­tus as­me­nis ras­tos mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nės bu­vo paim­tos.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus bu­din­čios pa­mai­nos pa­rei­gū­nams at­lie­kant at­vy­ku­sių suim­tų­jų (nu­teis­tų­jų) vi­su­mi­nes as­mens kra­tas tre­čia­die­nį ras­ti ir paim­ti du mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nai.

At­li­kus kra­tą suim­ta­jam E. L., ras­tas ir paim­tas mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas "Sam­sung".

Po va­lan­dos, at­lie­kant suim­ta­jo T. V. vi­su­mi­nę as­mens kra­tą, ras­tas ir paim­tas itin ma­žas mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas "Card". Mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nai pri­ski­ria­mi prie suim­tie­siems (nu­teis­tie­siems) drau­džia­mų tu­rė­ti daik­tų.