Nuteistasis iki gyvos galvos neteko turėto telefono

ŠTI nuo­tr.
Ne­di­de­lis te­le­fo­nas kra­tos me­tu su­ras­tas as­mens, nu­teis­to iki gy­vos gal­vos, la­ga­mi­ne.

Ge­gu­žės 14 die­ną Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Per­da­vi­mų, pa­si­ma­ty­mų biu­re bu­vo gau­tas smul­ku­sis pa­ke­tas, ad­re­suo­tas nu­teis­ta­jam iki gy­vos gal­vos. Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus pa­rei­gū­nams tik­ri­nant per­duo­da­mą smul­kų­jį pa­ke­tą, kry­žia­žo­džių kny­gu­tė­je, tarp su­kli­juo­tų pus­la­pių bu­vo ras­ta ir paim­ta įkli­juo­ta juo­da juos­te­le SIM kor­te­lė.

Tą pa­čią die­ną Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai at­li­ko ne­pla­ni­nę kra­tą gy­ve­na­mo­jo­je ka­me­ro­je, ku­rio­je lai­ko­mas nu­teis­ta­sis iki gy­vos gal­vos. Kra­tos me­tu ap­žiū­rint la­ga­mi­ną, ja­me bu­vo ras­tas ir paim­tas ma­žas mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nas.

Dėl įvy­kio pra­dė­tas ty­ri­mas.

Pa­rei­gū­nai nuo­lat vyk­do pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, kad į įstai­gas ne­pa­tek­tų drau­džia­mi nu­teis­tie­siems tu­rė­ti daik­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos