Statybininkai pusę metų negali priduoti legendinio namo

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Dar pernai lapkritį statybininkai baigė sutvarkyti dailininko Gerardo Bagdonavičiaus namą, kuris yra valstybės saugomas nacionalinio lygmens kultūros paveldas. Bet jo atidarymas po renovacijos nežinia, kada įvyks.
Šiau­liuo­se, Auš­ros alė­jo­je, gar­saus dai­li­nin­ko Ge­rar­do Bag­do­na­vi­čiaus (1901–1986) na­mas baig­tas at­nau­jin­ti dar per­nai lapk­ri­tį. Bet iki šiol sto­vi tuš­čias. Net žo­le bu­vo ap­žė­lęs. Sta­ty­bi­nin­kai ne­ga­li pri­duo­ti na­mo, nes Sa­vi­val­dy­bė dau­giau nei pus­me­tį ne­su­ge­ba pa­keis­ti že­mės skly­po pa­skir­ties. Kam ati­teks na­mas?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dai­li­nin­ko Ge­rar­do Bag­do­na­vi­čiaus na­mas sutvarkytas stovi jau pusmetį.

Ati­duo­da pa­vel­do­sau­gi­nin­kams

2016 me­tais pra­dė­jus įgy­ven­din­ti G. Bag­do­na­vi­čiaus na­mo at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą, svars­ty­ta, jog čia įsi­kurs Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Šiau­lių sky­rius ir Sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nys.

Bu­vo nu­ma­ty­ta kul­tū­ri­nė veik­la: įreng­ti me­mo­ria­li­nę eks­po­zi­ją ir kul­tū­ros pa­vel­do in­for­ma­ci­nį cent­rą, reng­ti kul­tū­ros ren­gi­nius. Pro­jek­tą fi­nan­sa­vo ir Sa­vi­val­dy­bė, ir vals­ty­bė iš kul­tū­ros pa­vel­dui tvar­ky­ti skir­tų lė­šų.

Į tvar­ky­bos ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bus in­ves­tuo­ta iš vi­so 781 550 eu­rų. Iš jų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos pa­gal pa­vel­dot­var­kos pro­gra­mą – 261 560 eu­rų, Sa­vi­val­dy­bės lė­šos į tvar­ky­bos ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bus – 519 990 eu­rų.

"Da­bar vi­są na­mą mums ati­duo­da, taip išė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bei jo ne­rei­kia, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Ry­tis Bud­rys, KPD Šiau­lių sky­riaus va­do­vas. – Gal ir nė­ra skir­tu­mo, kas tuo na­mu ope­ruo­ja. Mes pir­ma­me aukš­te įsi­kur­tu­me, o ant­ra­me bus kul­tū­ri­nės erd­vės. Gal eks­po­zi­ci­ja bus, gal ren­gi­niai?"

Kas už eks­po­zi­ci­ją, ren­gi­nius bus at­sa­kin­gas?

"Mes bū­si­me at­sa­kin­gi", – sa­kė pa­vel­do­sau­gi­nin­kas.

Mies­to Ta­ry­ba dar per­nai gruo­dį priė­mė spren­di­mą G. Bag­do­na­vi­čiaus na­mą pa­gal pa­nau­dą per­duo­ti Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui.

Ko­dėl tuo­met pa­vel­do­sau­gi­nin­kai dar neį­si­kė­lė?

"Gir­dė­jau, kad yra dar kaž­ko­kių pro­ble­mų su skly­pu, to­dėl Sta­ty­bų ins­pek­ci­ja sta­ty­bos dar­bų da­lies ir ne­prii­ma, – pa­si­da­li­jo ži­nio­mis R. Bud­rys. – Mes na­mo res­tau­ra­vi­mo dar­bus priė­mė­me dar per­nai prieš Ka­lė­das. "

KPD Šiau­lių sky­rius da­bar įsi­kū­ręs Auš­ros alė­ja 15. Pa­tal­pų pa­nau­dos su­tar­tį tu­ri iki šių me­tų pa­bai­gos. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kų va­do­vas svars­to, jog iki to ter­mi­no gal Sa­vi­val­dy­bė su­tvar­kys skly­po rei­ka­lus?

"Ti­kė­jau­si, kad iki bir­že­lio vis­ką iš­pręs, bet dar nie­ko nė­ra, žiū­rėk, ir me­tai bus praė­ję. Ačiū Die­vui, kad bent žo­lę nu­pjo­vė, nes jau bu­vo užau­gu­si iki pil­vo. O kol nė­ra na­mo pa­nau­dos su­tar­ties, mes nie­ko ten ne­ga­li­me da­ry­ti,"– sa­kė R. Bud­rys.

Sta­ty­bi­nin­kai ir nuo­sto­lių pa­ty­rė

Na­mą res­tau­ra­vo ir ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą at­li­ko UAB "Tel­šių meist­ras".

"Dar­bus at­li­ko­me lai­ku, bai­gėm dar per­nai lapk­ri­čio mė­ne­sį, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" bend­ro­vės di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ged­gau­das. – Ne­ga­li­me pri­duo­ti na­mo, nes tu­rė­jo bū­ti pa­keis­ta že­mės skly­po pa­skir­tis – bu­vo gy­ve­na­ma­sis, o da­bar yra vi­suo­me­ni­nis pa­sta­tas."

Sa­vi­val­dy­bė yra to pa­sta­to sa­vi­nin­kė ir skly­po rei­ka­lus jai pri­klau­so spręs­ti.

"Įdo­miai at­ro­do, kad tiek lai­ko ne­ga­li to klau­si­mo iš­spręs­ti, – ste­bė­jo­si ran­go­vas. – Pas­to­viai man tik ža­da, kad su­tvar­kys. Nuos­to­lių jau tu­rė­jo­me, nes rei­kė­jo per žie­mą na­mą šil­dy­ti, tų iš­lai­dų ne­kom­pen­suos. Ki­tą žie­mą tik­rai ne­be­šil­dy­si­me. Sa­vi­val­dy­bė pa­sta­tą jau yra per­siė­mus, tik, ka­da ga­lu­ti­nai su­si­grai­bys, neaiš­ku. Ar bent žo­lę nu­si­pjau­na?"

Žo­lės pa­tys ne­ma­tė

Sa­vi­val­dy­bė žo­lę nu­pjo­vė. Bet tik ta­da, kai pa­ra­gi­no šiau­lie­tis Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas. Jis dar nuo 2011 me­tų, kai bu­vo iš­rink­tas į mies­to Ta­ry­bą, rū­pi­no­si, kad bū­tų at­nau­jin­tas G. Bag­do­na­vi­čiaus na­mas.

"Kai pra­dė­jau aiš­kin­tis, ko­dėl žo­lės ne­pjau­na, tai man pra­dė­jo tvir­tin­ti, jog "tas na­mas – ne mū­sų" – ne Sa­vi­val­dy­bės, – ste­bė­jo­si "Šiau­lių kraš­tui" S.Tu­mė­nas. – Bet kol pa­sta­tas ne­per­duo­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui, tai Sa­vi­val­dy­bė žo­lę tu­ri nu­pjau­ti. Ge­rai tik, kad val­di­nin­kai jau bent ži­no, kas yra Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius, anks­čiau ma­nęs klaus­da­vo, kas jis toks?"

"Me­ras vi­siems yra "įka­lęs" ke­tu­rių sig­na­ta­rų pa­var­des, o aš ga­liu di­džiuo­tis, kad ži­no G. Bag­do­na­vi­čiaus pa­var­dę", – sa­kė bu­vęs vi­ce­me­ras.

S. Tu­mė­no nuo­mo­ne, dai­li­nin­ko na­mas pui­kiai su­tva­rky­tas ir jau ga­lė­jo pra­dė­ti gy­ve­ni­mą. Bet Sa­vi­val­dy­bė dėl skly­po įtei­si­ni­mo neat­li­ko "na­mų dar­bų".

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, tai paaiš­kė­jo, tik ta­da, kai Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pa­pra­šė pa­si­ra­šy­ti pa­nau­dos su­tar­tį.

"Man bu­vo ne­ti­kė­ta, kad na­mo įveik­li­ni­mo naš­tą Sa­vi­val­dy­bė nu­siė­mė nuo sa­vo pe­čių – Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui vi­są na­mą ati­duo­da, – ste­bė­jo­si S. Tu­mė­nas. – Ži­nau, kad dėl to bu­vo nu­ste­bęs ir de­par­ta­men­to va­do­vas, bet su­ti­ko. Su­ti­ko, ir kad vie­na­me aukš­te lik­tų me­mo­ria­li­nė eks­po­zi­ci­ja. Bet šei­mi­nin­kas da­bar bus tik vie­nas – Vil­nius".

"Kai dar 2011 me­tais pra­dė­jau rū­pin­tis G. Bag­do­na­vi­čiaus na­mo pro­jek­tu, galvojau, kad tai yra kiek­vie­no šiau­lie­čio dva­sio­je sau­go­mos is­to­ri­nės at­min­ties ele­men­tas, šiau­lie­čio gar­bės rei­ka­las, – sa­kė jis. – Ma­niau, kad ten ne tik pa­vel­do­sau­gi­nin­kai įsi­kurs, bet bus ir erd­vė kul­tū­ros, me­no ren­gi­niams. Kal­bė­jau Sa­vi­val­dy­bė­je, jog rei­kia kur­ti veik­los vi­zi­ją. Bet na­mą ati­da­vė, o veik­los vi­zi­jai rei­kia en­tu­ziaz­mo. Ar at­si­ras tų en­tu­zias­tų?"

Biu­rok­ra­ti­nės pro­ce­dū­ros il­gai trun­ka

Sa­vi­val­dy­bė­je pro­jek­tą ad­mi­nist­ruo­ja Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­vel­do­sau­gai Man­tas An­ta­na­vi­čius.

Jis "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no, jog šiuo me­tu spren­džia­mi že­mės skly­po nau­do­ji­mo bū­do kei­ti­mo rei­ka­lai.

"Rei­kia skly­pą pri­skir­ti vi­suo­me­ni­nėms te­ri­to­ri­joms, o anks­čiau jis pri­klau­sė vien­bu­čių-dvi­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų te­ri­to­ri­jai", – aiš­ki­no M. An­ta­na­vi­čius.

Ar­gi tik da­bar su­ži­no­ta, jog rei­kės že­mės skly­po pa­skir­tį keis­ti?

"Mes ne­ga­lė­jo­me to pa­da­ry­ti, kol ne­bu­vo už­baig­ti na­mo res­tau­ra­vi­mo ir ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai, – ti­ki­no vyr. spe­cia­lis­tas. – Po to rei­kė­jo pa­nai­kin­ti se­ną tur­gaus kvar­ta­lo de­ta­lų­jį pla­ną, ta­da Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą keis­ti skly­po nau­do­ji­mo po­bū­dį."

Biu­rok­ra­ti­nis pro­ce­sas už­tru­ko jau dau­giau nei pus­me­tį. Ta­ry­ba se­ną de­ta­lų­jį kvar­ta­lo pla­ną pa­nai­ki­no tik šių me­tų bir­že­lio 6 die­ną.

Šiuo me­tu do­ku­men­tai dar tik ren­gia­mi Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai de­rin­ti. Ši tar­ny­ba yra že­mės sa­vi­nin­kė, mat dai­li­nin­kas sa­vo lai­ku skly­po ne­bu­vo su­for­ma­vęs.

"Da­bar skly­pas jau su­for­muo­tas ir mies­to Sa­vi­val­dy­bei per­duo­tas pa­gal pa­nau­dą", – pa­ti­ki­no sa­vi­val­dy­bin­kas.

Ka­da skly­po rei­ka­lai ga­li bū­ti su­tvar­ky­ti?

"Nei ran­go­vas, nei mes ne­ga­li­me pa­sku­bin­ti ins­ti­tu­ci­jų, yra ofi­cia­lūs ter­mi­nai, per ku­riuos jos tu­ri tei­sę nag­ri­nė­ti do­ku­men­tus",– sa­kė M. An­ta­na­vi­čius. Bet pro­gno­za­vo, jog "iki ru­dens".

"Tas na­mas yra ir liks Sa­vi­val­dy­bės, tik pri­žiū­rės pa­vel­do­sau­gi­nin­kai, jie ir tu­ri kur­tis pa­vel­do pa­sta­tuo­se, – pa­brė­žė sa­vi­val­dy­bi­nin­kas. – Vi­są lai­ką bu­vo kal­ba­ma, kad pa­vel­do­sau­gi­nin­kams bus per­duo­tas ad­mi­nist­ruo­ti – Ta­ry­ba tai tik iš­pil­dė".

Jo tei­gi­mu, kai pa­vel­do­sau­gi­nin­kai įsi­kurs, ta­da bus dis­ku­tuo­ja­ma dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo

Kul­tū­ros klau­si­mus ku­ruo­jan­tis vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius, "Šiau­lių kraš­to" klau­sia­mas, apie G. Bag­do­na­vi­čiaus na­mo si­tua­ci­ją, ne­ga­lė­jo iš kar­to jos ko­men­tuo­ti. Ku­ruo­jąs ne vien kul­tū­ros ir pa­vel­do rei­ka­lus, o pro­jek­tas – praei­tos ka­den­ci­jos. Pa­si­do­mė­siąs.

Pers­kam­bi­nęs pa­ti­ki­no, jog nuo šiol "lai­ky­siu ant pul­so ran­ką".

"Mies­tui svar­biau­sia, kad ta vie­ta bū­tų gy­va, o ne kam ji pri­klau­so, – vi­ce­me­ras neįž­vel­gė pro­ble­mos, kad na­mas yra ati­duo­tas pa­vel­do­sau­gi­nin­kams. – Bend­rau­si­me, spau­si­me, kad tai da­ry­tų, erd­vės gi mū­sų. Čia juk is­to­ri­ja, et­nog­ra­fi­ja, su mo­ky­to­jais kal­bė­siu, čia ga­li vyk­ti mo­ki­nių eks­kur­si­jos."

Kas konk­re­čiai Sa­vi­val­dy­bė­je už­siims G. Bag­do­na­vi­čiaus na­mo įveik­li­ni­mu?

"Bus, yra ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai. Ir "Pen­ze­liu­ką" tu­ri­me – jis mums ne­duos už­mirš­ti, – pa­ti­ki­no vi­ce­me­ras, tu­rė­da­mas min­ty­je me­ni­nį ak­cen­tą "Pen­ze­liu­kas", pa­sta­ty­tą Auš­ros alė­jo­je at­min­ti G. Bag­do­na­vi­čiui, ku­ris tu­rė­jo to­kią pra­var­dę.

Ge­rai tik, kad val­di­nin­kai jau bent ži­no, kas yra Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius, anks­čiau ma­nęs klaus­da­vo, kas jis toks?"

Gedriaus BARANAUSKO nuotr.
Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) namas, kurį pats dailininkas projektavo ir pastatė 1930 metais, dešimtmečius stovėjo apleistas, griūvantis.
Gedriaus BARANAUSKO nuotr.
Seimo narys Stasys Tumėnas, dar būdamas miesto vicemeru, rūpinosi, kad G. Bagdonavičiaus namas būtų restauruotas, kad čia atsirastų erdvė ir kultūrai, menui, stebisi, kad Savivaldybei to namo nebereikia.
Gedriaus BARANAUSKO nuotr.
Rytis Budrys, Kultūros departamento Šiaulių skyriaus vadovas, laukia, kada skyrius galės įsikurti atnaujintame G. Bagdonavičiaus name.

Susijusios naujienos