"Vaire" – jaunų trenerių karta

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ge­di­mi­nas Mar­ci­šaus­kas (kai­rė­je) ir Ka­ro­lis Na­vic­kas – "vai­rie­čiai" dau­giau kaip 20 me­tų.
Šiau­lių reg­bio klu­bo "Vai­ras" vy­rų ko­man­da 32 kar­tą ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nais. Po per­ga­lės Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­gos čem­pio­na­te "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" žai­džian­tis tre­ne­ris Ge­di­mi­nas Mar­ci­šaus­kas ir žai­dė­jas Min­dau­gas Mi­se­vi­čius pa­skel­bė bai­gian­tys žai­dė­jų kar­je­rą, ta­čiau klu­bo ne­pa­lie­ka. Į klu­bą kaip tre­ne­ris su­grį­žo dėl trau­mos pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą pri­vers­tas baig­ti Ka­ro­lis Na­vic­kas. Kuo gy­ve­na klu­bas nu­ri­mus per­ga­lių džiaugs­mui?

Ko­man­dos stie­bia­si

46 me­tus gy­vuo­jan­tis "Vai­ro" klu­bas praei­tų me­tų pra­džio­je įsi­kū­rė nau­juo­se na­muo­se Dai­nų gat­vė­je, da­ly­je kaž­ka­da čia vei­ku­sios pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pų. "Vai­ro" bend­ruo­me­nės pa­stan­go­mis įreng­ta erd­vi spor­to sa­lė, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, vei­kia vai­kų die­nos cent­ras. Pa­tal­pos vis dar gra­ži­na­mos, re­mon­tuo­ja­mos. Dar­bų daug.

"La­bai rei­kė­tų tvar­ky­ti ir išo­rę", – sa­ko vy­rų ko­man­dos tre­ne­ris G. Mar­ci­šaus­kas, nu­žvelg­da­mas ap­tru­pė­ju­sias išo­rės sie­nas. Ro­do ne­se­niai iš­dauž­tą lan­go stik­lą. Kaž­ko­kie pik­ta­va­liai ga­li­mai ban­dė pa­tek­ti į spor­to sa­lę. Į klu­bo pa­tal­pas įsi­brau­ti ban­do­ma ne pir­mą kar­tą. Tre­ne­ris svars­to, kad rei­kė­tų įsi­reng­ti ste­bė­ji­mo ka­me­ras.

Pa­si­kal­bė­ti su vy­rų ko­man­dos tre­ne­riais G. Mar­ci­šaus­ku ir K. Na­vic­ku su­sė­da­me jau­kia­me klu­bo vai­kų die­nos cent­re. Po­kal­bis neiš­ven­gia­mai pa­kryps­ta apie ne­se­niai iš­ko­vo­tą Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­gos tau­rę, jau tre­čią iš ei­lės.

"Čem­pio­nu tap­ti yra vie­na, bet iš­lai­ky­ti tai – vi­sai kas ki­ta. Jei­gu at­vi­rai, da­ro­si vis sun­kiau ir sun­kiau, nes reg­bis to­bu­lė­ja, klu­bai stie­bia­si. Esi pri­vers­tas bū­ti žings­niu prie­ky­je", – sa­ko Ge­di­mi­nas.

Pa­sak K. Na­vic­ko, "Top" ly­ga la­bai pa­si­tei­si­no, nes čia rung­ty­niau­ja pa­jė­giau­sios ko­man­dos ir ne­bū­na leng­vų rung­ty­nių.

"Anks­čiau va­žiuo­da­vai į su­si­ti­ki­mą su silp­nes­ne ko­man­da, re­zul­ta­tas iš anks­to bū­da­vo aiš­kus. O da­bar, kad ir su Tu­ku­mo (Lat­vi­ja) ko­man­da var­go­me, nors jie pa­sku­ti­niai šie­met li­ko", – pa­sa­ko­ja Ka­ro­lis.

Vis­gi fi­na­le, kaip įpras­tai, su­si­ti­ko šiau­lie­tiš­kos ko­man­dos – "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" ir "Balt­rex-Šiau­liai". Šių ko­man­dų dvi­ko­va jau įga­vo ir pa­va­di­ni­mą – "Pie­ti­nia der­bis".

"Mes tuo džiau­gia­mės, nea­be­jo­ju, kad ir "Balt­rex" bend­ruo­me­nė tuo džiau­gia­si. Be mū­sų ir be jų gal ir "Top" ly­gos ne­bū­tų", – sa­ko G. Mar­ci­šaus­kas.

Pa­sak tre­ne­rių, pa­sta­ruo­ju me­tu ky­la ir ki­tų mies­tų ko­man­dos. Vil­nie­čiai anks­čiau tu­rė­ję vie­ną ko­man­dą, da­bar tu­ri dvi.

"Ge­le­ži­nis vil­kas" tu­ri tre­ne­rį iš PAR, ku­ris sėk­min­gai sty­guo­ja, ko­man­da ant­ro­je ly­go­je nu­ga­lė­jo, ir jau su­lau­kėm at­gar­sių, kad no­rė­tų pa­tek­ti į "Top" ly­gą. Bet, ma­nau, jiems dar anks­to­ka, vis­ko ge­rai ne­pas­vė­ręs ga­li skau­džiai nu­ken­tė­ti, žai­dė­jus pri­kel­ti po skau­daus kri­ti­mo – su­dė­tin­ga", – sa­ko G. Mar­ci­šaus­kas.

At­gims­ta reg­bis Plun­gė­je, Klai­pė­do­je. Nors šiuo­se mies­tuo­se kol kas nė­ra tiek žai­dė­jų, kad su­rink­tų at­ski­ras ko­man­das, Lie­tu­vos čem­pio­na­to ant­ro­je ly­go­je rung­ty­nia­vo jung­ti­nė Plun­gės ir "Klai­pė­dos ko­vo" ko­man­da. At­si­ra­do ne­blo­ga vai­kų reg­bio ko­man­da Ši­lu­tė­je.

"Kal­bant apie "Top" ly­gos ko­man­das, iš tik­rų­jų nu­ste­bi­no šių me­tų de­biu­tan­tai "Li­vo­ni­jos" (Lat­vi­ja) ko­man­da. Iš pir­mo se­zo­no ga­lė­tum sa­ky­ti, kad ne­blo­gai or­ga­ni­zuo­ti, ge­rai pa­si­ruo­šę. Jie li­ko tre­ti, bet šiek tiek anks­ti dar spręs­ti, nes pa­na­šią si­tua­ci­ją tu­rė­jom su Šiau­lių "Šiau­liais" praei­tą se­zo­ną. Jie bu­vo de­biu­tan­tai, ki­bo į at­la­pus vi­siems, vi­si var­go su jais, bet šiais me­tais jiems kaž­kas ne­su­si­dė­lio­jo. Tai­gi, pa­ro­dys atei­nan­tys se­zo­nai. Sma­gu, kad to­kių ko­man­dų at­si­ran­da, kuo jų dau­giau, tuo vi­siems į nau­dą, tuo įdo­miau gy­ven­ti", – sa­ko G. Mar­ci­šaus­kas.

Reg­bi­nin­kai džiau­gia­si, kad rung­ty­nės su­trau­kia vis dau­giau žiū­ro­vų. Fi­na­li­nė­se rung­ty­nė­se Šiau­liuo­se sta­dio­nas bu­vo pil­nu­tė­lis. Vy­rai įsi­ti­ki­nę, kad tam įta­kos tu­ri ir inf­rast­ruk­tū­ra. Pa­ga­liau reg­bio bend­ruo­me­nė tu­ri reg­bio sta­dio­ną su pa­to­gio­mis žiū­ro­vų tri­bū­no­mis, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riais.

"Vai­kai jau ne­be­sup­ras to, kad ga­li­ma reng­tis po me­džiais, – šyp­so­si Ka­ro­lis. – La­bai sma­gu, kad tu­rim sta­dio­ną, kur žiū­ro­vai ga­li ste­bė­ti var­žy­bas ne sto­vė­da­mi. Juk žai­di ne tik dėl sa­vo in­te­re­sų, bet ir žiū­ro­vams no­ri pa­do­va­no­ti gra­žią ko­vą."

Sva­jo­jo apie tre­ne­rio dar­bą

29-erių K. Na­vic­kas – ant­ra "vai­rie­čių" kar­ta. Reg­bį žai­dė jo tė­tis Al­gir­das Na­vic­kas, dė­dės, pusb­ro­liai – "pu­sė gi­mi­nės". Ir jis pa­ts au­go klu­be nuo ma­žu­mės, nors iš pra­džių žai­dė fut­bo­lą, reg­bį – tik ret­kar­čiais. Vi­siš­kai fut­bo­lą į reg­bį iš­kei­tė bū­da­mas pen­kio­li­kos. Pas­ku­ti­nį kar­tą "Vai­rui" kaip žai­dė­jas at­sto­va­vo prieš 10 me­tų.

Ka­ro­lis – vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vos reg­bi­nin­kų, pra­dė­ju­sių pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą ir iš­vy­ku­sių at­sto­vau­ti už­sie­nio klu­bams. Pas­ta­ruo­ju me­tu at­sto­va­vo Pran­cū­zi­jos Bur­genb­re­so reg­bio klu­bui. Po pa­tir­tos trau­mos, kuo­met su ko­man­dos drau­gu rung­ty­nių me­tu su­si­dau­žė gal­vo­mis ir ne­te­ko są­mo­nės, gy­dy­to­jų pa­tar­tas nu­spren­dė baig­ti pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą, ta­čiau mė­gė­jiš­kai, kai tik leis me­di­kai, dar pla­nuo­ja žais­ti, gal­būt at­sto­vau­ti ir Lie­tu­vos rink­ti­nei.

K. Na­vic­kas ne­liū­di, kad vis­kas taip su­si­klos­tė: "Grįž­ti na­mo vi­sa­da sma­gu." Grį­žęs su­lau­kė bi­čiu­lio G. Mar­ci­šaus­ko kvie­ti­mo pri­si­jung­ti prie "Vai­ro" ko­man­dos tre­ne­rio pa­rei­go­se.

Šiuo me­tu K. Na­vic­kas su ki­tais tre­ne­riais duo­da nu­ro­dy­mus ir Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­jams, ku­rie ruo­šia­si Eu­ro­pos čem­pio­na­to "Trop­hy" di­vi­zio­no cik­lo star­tui. Va­kar ko­man­da iš­vy­ko į Uk­rai­ną, kur stos į ko­vą su Uk­rai­nos rink­ti­ne. Pas­ku­ti­nes rung­ty­nes šiais me­tais rink­ti­nė žais lapk­ri­čio 16 die­ną Šiau­liuo­se, jei­gu leis oro są­ly­gos.

"Žiū­rė­sim, kaip tas pir­mas bly­nas. Su "Vai­ru" vi­sai ne­blo­gai pa­si­tei­si­no, – sa­ko K. Na­vic­kas. – Aiš­ku, rink­ti­nė­je tu­rim ne­tek­čių, ke­li žai­dė­jai ne­ga­lės at­sto­vau­ti, bet ge­rai, kad dau­gu­ma žai­dė­jų iš "Vai­ro" ir "Balt­rex", jie ne­se­niai po fi­na­lo, sun­kiau tiems, ku­rie jau prieš mė­ne­sį bai­gė se­zo­ną. Gai­la, kad nė­ra il­ges­nio pa­si­ruo­ši­mo pro­ce­so, ne­su­žai­džiam nė vie­nų drau­giš­kų rung­ty­nių, kad pa­si­žiū­rė­tu­me, kaip vis­kas vei­kia, iš tre­ni­ruo­čių sun­ku spręs­ti, bet steng­si­mės grįž­ti su tei­gia­mu re­zul­ta­tu."

Ka­ro­lis sa­ko, jog vi­sa­da gal­vo­jęs apie tre­ne­rio kar­je­rą: "Reg­by­je esu nuo vai­kys­tės, man tai krau­jy­je. Ži­no­jau, kad sa­ve ge­riau­siai rea­li­zuo­čiau bū­da­mas tre­ne­riu. Su Si­gi­tu Ku­kuls­kiu paaug­lys­tė­je kiek pra­sė­dė­da­vom se­na­ja­me "Vai­ro" klu­be, kal­bė­da­vo­mės apie reg­bį. Man įdo­mūs stra­te­gi­niai reg­bio niuan­sai. Reg­by­je aikš­te­lė­je tu­ri lai­mė­ti met­rus, te­ri­to­ri­jas iš­si­ko­vo­ti kaip ka­re. Čia ir spir­ti tu­ri, ir pro­tin­gai su­žais­ti. Ir gar­bės ko­dek­sas – kad ir ko­kia ko­va bu­vo, po rung­ty­nių spau­di vie­ni ki­tiems ran­kas, bū­na tre­čia­sis kė­li­nys, kur vi­si su­si­ren­ka, bend­rau­ja, va­ka­rie­niau­ja."

Ant­ras tre­ne­ris bū­ti­nas

37-erių G. Mar­ci­šaus­kas "Vai­ro" klu­be nuo 10 me­tų. Bū­da­mas 19 me­tų at­sto­va­vo Pran­cū­zi­jos Bor­do mies­to reg­bio klu­bui, 2006–2007 me­tais žai­dė Ang­li­jos Pe­ter­bo­ro "Lions" klu­be. Daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas.

Pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus G. Mar­ci­šaus­kas ne tik žai­dė, bet ir tre­ni­ra­vo "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" vy­rų ko­man­dą. Po per­ga­lės "Top" ly­go­je kar­tu su ko­man­dos drau­gu Min­dau­gu Mi­se­vi­čiu­mi pa­skel­bė bai­gian­tys žai­dė­jų kar­je­rą.

"Nusp­ren­dėm, kad jau tik­rai už­ten­ka. Ir me­tai, ir trau­mų yra ne po vie­ną. Ir Min­dau­gas taip bu­vo su­pla­na­vęs: per­nai pa­sku­ti­nį kar­tą su­žai­dė sep­ty­ne­tuo­se (reg­bis-7), o šie­met pen­kio­li­koj (reg­bis-15). Min­dau­gas ne­pa­bėgs iš klu­bo. Jis tu­ri idė­jų, kaip la­biau užim­ti ve­te­ra­nus, nes ši sri­tis da­bar šiek tiek ap­leis­ta. Tai – la­bai ge­ra min­tis, nes veik­los yra, tik rei­kia žmo­gaus, ku­ris pri­žiū­rė­tų, ge­ne­ruo­tų, in­for­muo­tų. O Min­dau­gas jei­gu ima­si – įgy­ven­di­na", – sa­ko G. Mar­ci­šaus­kas.

Vien tre­ne­riu ko­man­do­je lie­kan­tis G. Mar­ci­šaus­kas sa­ko, kad ir žais­ti, ir tre­ni­ruo­ti bu­vo ne­leng­va, žais­da­mas ne­ga­li pa­ste­bė­ti vi­sų mo­men­tų ir pa­kreip­ti žai­di­mo ei­gos, dau­ge­lį klai­dų pa­ste­bi tik jau per­žiū­rė­da­mas vaiz­do me­džia­gą.

Ge­di­mi­nas džiau­gia­si, kad pri­si­jun­gė Ka­ro­lis – dvie­se tre­ni­ruo­ti žy­miai leng­viau ir efek­ty­viau.

"Pas mus spor­to sis­te­mo­je su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja, esu tuo la­bai nu­si­vy­lęs ir ne­pa­ten­kin­tas. Sten­giuo­si, kai tu­riu pro­gą, pa­sa­ky­ti mies­to spor­to val­džios žmo­nėms, kad to­kio spor­to kaip reg­bis, kai aikš­te­lė­je yra 15, o ko­man­do­je iki 30 žmo­nių, vie­nam tre­ni­ruo­ti neį­ma­no­ma. Reg­bio to­kia spe­ci­fi­ka, kad yra grum­ty­nės, yra bė­gi­kai, ir vi­sa­me pa­sau­ly­je ko­man­do­je yra ma­žų ma­žiau­siai du tre­ne­riai. O čia nie­kam net min­čių ne­ky­la, kad ga­li bū­ti du, sa­ko, nė­ra fi­nan­sa­vi­mo, tai ir su­kie­si iš si­tua­ci­jos, bet taip ne­tu­rė­tų bū­ti. La­bai ti­kiuo­si, kad ka­da nors tai pa­si­keis", – sa­ko tre­ne­ris.

Reg­bis Lie­tu­vo­je – ne pro­fe­sio­na­lų, o mė­gė­jų žai­di­mas. Ir žai­dė­jai, ir tre­ne­riai iš spor­to ne­pra­gy­ve­na, už­si­dir­ba dirb­da­mi ki­tus dar­bus. Pats Ge­di­mi­nas dar tu­ri žu­vi­nin­kys­tės ūkį.

"Sten­giuo­si ne­pri­si­kur­ti tiek veik­lų, kad pa­skui pa­ts pa­si­klys­ti. Gal spor­to val­džios žmo­nėms at­ro­do, kad ga­li ir vy­rus tre­ni­ruo­ti, ir še­šia­me­čius ir dar ke­tu­rio­lik­me­čius. Bet taip ne­ge­rai. Pap­ras­tai vi­sų ga­lų meist­ras krei­vai vi­nį ka­la", – sa­ko tre­ne­ris.

Ge­di­mi­nui ant­ri­na ir Ka­ro­lis: "Tre­ne­rio dar­bas ne­leng­vas. Jei­gu no­ri bū­ti ge­res­nio ly­gio, tu­ri vaiz­do įra­šus ana­li­zuo­ti. Žai­dė­jas atei­na į tre­ni­ruo­tes ir po pu­sant­ros va­lan­dos va­žiuo­ja na­mo, jam nie­ko ne­rei­kia gal­vo­ti, tre­ne­ris pa­sa­ko, kaip da­ry­ti. O tre­ne­ris tu­ri su­gal­vo­ti, ką ir kaip da­ry­ti, ir žai­dė­jui išaiš­kin­ti. O dar žai­dė­jai ne vie­no­do ly­gio ir mąs­ty­mo, prie kiek­vie­no vis ki­tą priė­ji­mą tu­ri ras­ti."

Pa­sak G. Mar­ci­šaus­ko, Lie­tu­vo­je, kaip ir pro­fe­sio­na­lia­me reg­by­je, ban­do­ma dieg­ti pi­ra­mi­dę, už­siau­gin­ti žai­dė­jus, bet su­dė­tin­ga, kai ne­ga­li žai­dė­jui pa­siū­ly­ti at­ly­gi­ni­mo, ne­ga­li ta­da ir pa­spaus­ti.

"Jei smar­kiau pa­spau­si, žai­dė­jas ga­li iš vi­so ding­ti. Tu­ri su­pras­ti, kad jiems tai po­mė­gis, idė­ja, jie tu­ri šei­mas, dar­bus. Ir jei­gu jam bu­vo sun­ki sa­vai­tė, jei­gu penk­ta­die­nį tu­ri dar­bų, ku­rių ne­ga­li pa­lik­ti, ir ne­ga­lės da­ly­vau­ti tre­ni­ruo­tė­je, tai aš tu­riu bū­ti la­bai at­sar­gus, rink­ti žo­džius, kad jis šeš­ta­die­nį per rung­ty­nes bū­tų ge­ros nuo­tai­kos, nes prie­šin­gu at­ve­ju re­zul­ta­tas bus ne­koks", – pa­sa­ko­ja G. Mar­ci­šaus­kas.

Ko­man­do­je yra žai­dė­jų, ku­rie į tre­ni­ruo­tes po dar­bų ir į rung­ty­nes sa­vait­ga­liais at­vyks­ta iš Vil­niaus ir Kau­no. Dau­giau­siai tai – jur­bar­kie­čiai, "Vai­ro" klu­bui at­sto­vau­jan­tys jau de­šimt me­tų.

"Įsi­vaiz­duo­kit, jie tai da­ro dėl to, kad jiems tai pa­tin­ka. Už­sie­ny­je to­kių ne­su­ra­si. Žmo­nės su­si­de­ri­na dar­buo­se, kad ga­lė­tų čia at­va­žiuo­ti", – sa­ko tre­ne­ris.

Pa­sak G. Mar­ci­šaus­ko, tre­ne­ris tu­ri bū­ti ne tik stra­te­gas, bet ir psi­cho­lo­gas, ge­rai jaus­ti žai­dė­jų nuo­tai­kas, ži­no­ti jų silp­ny­bes ir stip­ry­bes ir tarp vi­so to la­vi­ruo­ti neužk­liu­dant "mi­nų".

"Pas pro­fe­sio­na­lus yra taip: ko­man­dos tre­ne­ris ži­no, kad žai­dė­jas prieš var­žy­bas kram­to to­kią ir to­kią gu­mą. Ir ta gu­ma bus žai­dė­jui pa­dė­ta prieš rung­ty­nes. Pas mus ir­gi pa­na­šiai", – sa­ko Ge­di­mi­nas.

"Skir­tu­mas tik tas, kad ten aš­tuo­ni ar de­vy­ni spe­cia­lis­tai su ko­man­da dir­ba. Kiek­vie­no žai­dė­jo ne tik įpro­čius ži­no, bet ir kiek­vie­ną rau­me­nį pa­žįs­ta", – pri­du­ria Ka­ro­lis.

Pra­kal­bus apie gy­dy­to­jus, G. Mar­ci­šaus­kas sa­ko, kad "pro­fus" leng­viau ir pas gy­dy­to­ją nu­siųs­ti, nes nuo jų fi­zi­nės svei­ka­tos pri­klau­so kont­rak­tas. Mė­gė­jus pri­kal­bin­ti nuei­ti pa­si­tik­rin­ti pas gy­dy­to­ją kar­tais bū­na la­bai sun­ku. Dėl ma­žes­nių trau­mų dau­ge­lis ne­su­ka sau gal­vos, nes ne­no­ri pra­leis­ti rung­ty­nių.

"Pro­fe­sio­na­lai per se­zo­ną su­žai­džia iki 25 var­žy­bų, o pas mus – iki 10. Jie išal­kę var­žy­bų ir bū­na la­bai skau­du, kai dėl trau­mos tu­ri pra­leis­ti ko­kias 5 var­žy­bas", – dak­ta­rų ven­gian­čius žai­dė­jus su­pran­ta K. Na­vic­kas.

Šiais me­tais klu­bai jau bai­gė se­zo­ną. Iki Nau­jų­jų reg­bi­nin­kai il­sė­sis ir tu­rės leng­ves­nes tre­ni­ruo­tes, o po Nau­jų­jų pra­dės ruoš­tis nau­jam se­zo­nui. Trum­pas ato­kvė­pis ir tre­ne­riams.

Reg­by­je aikš­te­lė­je tu­ri lai­mė­ti met­rus, te­ri­to­ri­jas iš­si­ko­vo­ti kaip ka­re. Čia ir spir­ti tu­ri, ir pro­tin­gai su­žais­ti. Ir gar­bės ko­dek­sas.

Komentarai

kostek    Šeš, 2019-10-26 / 19:33
KOKS REGBIO KLUBINIU KOMANDU BIUDZETAS LIETUVOS CEMPIONATUOSE,IR BUS AISKU AR LIETUVOJE YRA PROFESIONALI SPORTO SAKA SPORTAS KAIP REGBIS ARTIK TAI KAI KURIU ZMONIU PAGRAZINIMAI ISTORJA,O RIALYBE TESIAS 30 TRISDESIMT METU VINAS PER TA PATI NAUJOJI KARTA ,SENU KARTU VETERANU PASITRAUKIMAS IS REGBIO ,O LIETUVOS REGBIO RINKTINE GAVO MALKU NUO UKRAINOS 10-27 REZULTATAS,UKRAINOS RINKTINE NESIRENKA I RINKTINES TRENIRUOTES JEI JIEMS NEMOKA ALGU NERA FINANCAVIMO,TURI SAVO SALYGAS NUSTATYTAS IR NEPASIDUODA SPAUDIMUI,UKRAINIECIAI JUZ DYKA NEZAIDZIA REGBI UZ UKRAINOS RINKTINE,IDOMU KIEK PINIGINIU PREMIJU GAVO IS LIETUVOS REGBIO FEDERACIJOS SIAULIU VAIRO KLUBAS JIU ZAIDEJAI TAPDAMAS LIETUVOS CEMPIONAIS,AR CIA TIK IS IDEJOS ZAIDZIAMA UZ DYKA VISA LAIKA 30 TRISDESIMT METU SIAULIUOSE REGBI

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.