"Top" lygoje triumfavo "Vairas-Kalvis-Jupoja"

Ro­lan­do PA­RA­FI­NA­VI­ČIAUS nuo­tr.
32-ą kar­tą stip­riau­sia Lie­tu­vos reg­bio ko­man­da ta­po Šiau­lių "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" eki­pa.
Sa­vait­ga­lį fi­ni­ša­vo neį­ti­kė­ti­na fi­na­li­ne dra­ma pa­žy­mė­tas Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­gos se­zo­nas. 32-ą kar­tą stip­riau­sia Lie­tu­vos ko­man­da ta­po Šiau­lių "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" eki­pa. Po pa­sku­ti­nių rung­ty­nių apie kar­je­ros pa­bai­gą pa­skel­bė dvi šio klu­bo le­gen­dos – Ge­di­mi­nas Mar­ci­šaus­kas ir Min­dau­gas Mi­se­vi­čius.

Le­mia­mo­se, tre­čio­sio­se, fi­na­lo rung­ty­nė­se sau­sa­kim­ša­me Šiau­lių reg­bio sta­dio­ne "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" po dra­ma­tiš­kos ko­vos 14:10 (8:3) nu­ga­lė­jo Šiau­lių "Balt­rex-Šiau­lių" eki­pą ir lai­mė­jo se­ri­ją iki dvie­jų per­ga­lių 2-1.

Pir­mą kar­tą reg­bio "Top" ly­gos fi­na­le vy­ko se­ri­ja iki dvie­jų per­ga­lių. Tai bu­vo vi­siš­kai pa­si­tei­si­nęs spren­di­mas, pa­do­va­no­jęs žiū­ro­vams tris neį­ti­kė­ti­no at­kak­lu­mo reg­bio spek­tak­lius.

Pir­mą­sias rung­ty­nes 18:15 lai­mė­jo "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja", o ant­rą­sias 14:9 – "Balt­rex-Šiau­liai".

"Prieš se­zo­ną su­sė­do­me vi­si klu­bai ir spren­dė­me, koks "Top" ly­gos for­ma­tas bū­tų ge­riau­sias. Tur­būt pa­vy­ko pa­si­rink­ti tei­sin­gai. Di­des­nis rung­ty­nių skai­čius lei­džia aug­ti žai­dė­jų meist­riš­ku­mui. Net ir to­kio at­kak­laus fi­na­lo me­tu tu­rė­jo­me leis­ti "švie­žes­nius" žai­dė­jus, ku­rie ne­tu­ri daug pa­tir­ties. Jiems pa­vy­ko žai­di­mo pra­sme ūg­te­lė­ti ir tai bus nau­din­ga ki­ta­me se­zo­ne", – kal­bė­jo žai­džian­tis tre­ne­ris G. Mar­ci­šaus­kas.

Il­ga­me­tis ko­man­dos ka­pi­to­nas M. Mi­se­vi­čius Lie­tu­vos rink­ti­nėms at­sto­va­vo net 18 me­tų, o "Vai­ro" klu­bui ati­da­vė dau­giau nei 20 me­tų.

"Tar­zos" pra­var­dę tu­rin­tis M. Mi­se­vi­čius džiau­gė­si, kad kar­je­rą ga­li baig­ti su tro­fė­ju­mi ran­ko­se. "Ne­ga­li no­rė­ti ge­res­nės kar­je­ros pa­bai­gos, kai ta­ve vi­si ma­to lai­min­gą. Vi­sas ke­lias reg­by­je bu­vo įdo­mus ir vin­giuo­tas. Bu­vo ir pra­lai­mė­ji­mų, ir lai­mė­ji­mų. Vi­sos per­ga­lės yra įsi­min­ti­nos, nie­ka­da vie­nos iš jų neišs­ki­riu. Kiek­vie­na per­ga­lė tu­ri sa­vo spe­ci­fi­nį prie­sko­nį, – kal­bė­jo M. Mi­se­vi­čius. – Nuo reg­bio nie­ka­da ne­no­riu pa­si­trauk­ti, tie­siog po to­kio fi­na­lo rung­ty­nių sun­ku at­si­gau­ti dvi ar net tris die­nas. To­kia­me ly­gy­je žais­ti jau ne­be­no­rė­čiau. Rei­kia išei­ti su aukš­tai pa­kel­ta gal­va".

"Pie­ti­nia der­biu" va­di­na­mas dvie­jų Šiau­lių reg­bio gran­dų mū­šis yra be­ne svar­biau­sias der­bis Lie­tu­vos reg­bio spor­te. Jau ke­lio­li­ka me­tų šie du Šiau­lių klu­bai tar­pu­sa­vy­je kau­na­si dėl stip­riau­sios ša­lies ko­man­dos var­do. Praė­ju­siais me­tais "Top" ly­gos fi­na­le bu­vo žai­džia­mos vie­ne­rios rung­ty­nes ir jo­se po taip pat dra­ma­tiš­ko mū­šio ir pra­tę­si­mo 25:22 lai­mė­jo "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja".