Tarp pagerbtųjų ministerijoje – ir kultūristai

As­me­ni­nė nuo­tr.
Tarp Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je pa­gerb­tų ge­riau­sių Eu­ro­pos čem­pio­na­tų da­ly­vių – ir bū­rys Šiau­liuo­se spor­ti­nę kar­je­rą pra­dė­ju­sių at­le­tų.
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis kar­tu su švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ru Al­gir­du Mon­ke­vi­čiu­mi ir Vy­riau­sy­bės kanc­le­riu Al­gir­du Ston­čai­čiu ap­do­va­no­jo per 100 ge­riau­sių ša­lies spor­ti­nin­kų ir jų tre­ne­rių, pa­si­žy­mė­ju­sių pa­sta­ruo­siuo­se pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se.

Tarp pa­gerb­tų­jų bu­vo ir Šiau­lių kul­tū­riz­mo at­sto­vai – tre­ne­ris Arū­nas Van­dys bei jo auk­lė­ti­niai Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė ir Vy­tau­tas Žy­lė. Taip pat ir Šiau­liuo­se sa­vo spor­ti­nį ke­lią pra­dė­ju­sios Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė ir Li­na Kud­ric­kė.

V. Žy­lė šį sa­vait­ga­lį at­sto­vaus Lie­tu­vos rink­ti­nei IFBB pa­sau­lio vy­rų kul­tū­riz­mo 60-aja­me čem­pio­na­te, ku­ris vyks­ta Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se. Per­nai ana­lo­giš­ko­se var­žy­bo­se at­le­tas bu­vo tre­čias.