Lietuvos kultūristai pasaulio jaunimo čempionate iškovojo medalių

IFBB.LT nuo­tr.
IFBB pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­te Ro­kas Lin­ke­vi­čius (kai­rė­je) pel­nė auk­są, o Ka­ro­lis Lin­ke­vi­čius – si­dab­rą.
Sa­vait­ga­lį Veng­ri­jos sos­ti­nė­je Bu­da­peš­te vy­ko IFBB pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me Lie­tu­vai at­sto­va­vo 9 spor­ti­nin­kai, jie iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius.

Auk­so me­da­lį lai­mė­jo Ro­kas Lin­ke­vi­čius (16–20 me­tų am­žiaus kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­ja), si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo Ka­ro­lis Lin­ke­vi­čius (16–20 me­tų am­žiaus kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­ja, abu – Šiau­lių "Gy­lys") ir Skais­tė Da­ni­le­vi­čiū­tė (21–23 me­tų bi­ki­ni iki 160 cm ka­te­go­ri­ja, Vil­niaus "Du­bi­nas team"). Bron­za pa­si­puo­šė Lau­ra Sta­lin­ke­vi­čiū­tė (16–20 me­tų am­žiaus bi­ki­ni iki 163 cm ka­te­go­ri­ja, Šiau­lių "Spor­to ko­das").

Per žings­nį nuo fi­na­li­nin­kų li­ko ir sep­tin­tą­ją užė­mė Ži­vi­lė Ado­mo­ny­tė (21–23 me­tų bi­ki­ni per 166 cm ka­te­go­ri­ja, Nau­jo­sios Ak­me­nės "Par­ti­nis gym"), aš­tun­tas bu­vo Ro­ber­tas Bal­čiū­nas (21–23 me­tų am­žiaus kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­ja), o de­vin­tas – Mar­ty­nas Sa­vic­kas (jau­ni­mo kul­tū­riz­mo per 75 kg ka­te­go­ri­ja, abu – "Gy­lys").

Vie­nuo­lik­tas vie­tas užė­mė Ais­tė Ur­bo­na­vi­čiū­tė (21–23 me­tų bi­ki­ni iki 166 cm ka­te­go­ri­ja, Kau­no "A-team") ir Vi­lius Pet­rik (jau­ni­mo kul­tū­riz­mo per 75 kg ka­te­go­ri­ja, Ma­ri­jam­po­lės "Tau­ras").

Ki­tą sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos rink­ti­nė star­tuos pa­sau­lio mo­te­rų čem­pio­na­te Slo­va­ki­jo­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.