Kul­tū­ris­tai sėk­min­gai pa­si­ro­dė Grai­ki­jo­je

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Pro­fe­sio­na­lių tur­ny­ro Grai­ki­jo­je nu­ga­lė­to­ja Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (vi­du­ry­je).

Šiau­lių kraš­to kul­tū­ris­tai pir­mo­se nau­jo­jo se­zo­no var­žy­bo­se da­ly­va­vo dvie­juo­se Nafp­ly­je (Grai­ki­ja) su­reng­tuo­se Tarp­tau­ti­nės kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so fe­de­ra­ci­jos (IFBB) tur­ny­ruo­se.

Pui­kiai pro­fe­sio­na­lų IFBB Eli­te Pro tur­ny­re de­biu­ta­vo šiau­lie­tė Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė, ta­pu­si bi­ki­nio rung­ties nu­ga­lė­to­ja. Per­nai Šiau­lių spor­to klu­bui "For­tū­na" ge­riau­sia me­tų kul­tū­riz­mo spor­to ša­kos at­sto­vė ta­po pa­sau­lio ab­so­liu­čia čem­pio­ne ir pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be pe­rei­ti į Pro­fe­sio­na­lų di­vi­zio­ną. Grai­ki­jo­je jai bu­vo įteik­tas ir 1500 eu­rų pi­ni­gi­nis če­kis.

Prieš de­šimt­me­tį sėk­min­gai pro­fe­sio­na­lių tur­ny­ruo­se yra da­ly­va­vu­si ki­ta Šiau­lių at­le­tė – In­ga Ne­ve­raus­kai­tė, du­kart pa­te­ku­si ir į di­džiau­sią pres­ti­žą kul­tū­riz­mo pa­sau­ly­je tu­rin­čias "Olym­pia" var­žy­bas.

Mė­gė­jų "Pre­si­dent San­ton­ja cup" tur­ny­re ge­riau­siai se­kė­si Taut­vy­dui Tumb­ro­tui (kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­ja, Šiau­lių "For­tū­na"). Jis lai­mė­jo pir­mo­sios vie­tos me­da­lį bei IFBB Eli­te pro­fe­sio­na­lo kor­tą.

Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Li­na Kud­ri­cė (bi­ki­nio iki 169 cm ka­te­go­ri­ja, Šiau­lių "Fit Hou­se")

Aš­tun­tas li­ko Min­dau­gas Ur­bai­tis (kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­ja, N. Ak­me­nės "Par­ti­nis­gym").

Atei­nan­tį sa­vait­ga­lį ša­lies kul­tū­ris­tai Šiau­lių are­no­je var­žy­sis 39-aja­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te. Anks­tes­niais me­tais Lie­tu­vos čem­pio­na­tai Šiau­liuo­se yra vy­kę 1986, 1988, 1991 ir 2003 me­tais. Taip pat vyks ir ša­lies jau­ni­mo pir­me­ny­bės.