Studentų sporto žaidynėse ŠU sportininkai – tarp lyderių

ŠU nuo­tr.
Auk­so me­da­lius XXXV SELL stu­den­tų spor­to žai­dy­nė­se pel­nė Šiau­lių uni­ver­si­te­to vai­ki­nų reg­bio-7 ko­man­da.

Ge­gu­žės 17–19 die­no­mis Kau­ne ir Aly­tu­je vy­ku­sio­se XXXV SELL stu­den­tų spor­to žai­dy­nė­se pui­kiai sa­kė­si Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) spor­ti­nin­kams, ku­rie iš­ko­vo­jo 6 auk­so ir 2 si­dab­ro me­da­lius.

Ko­man­di­nė­je me­da­lius iš­ko­vo­ju­sių uni­ver­si­te­tų ri­kiuo­tė­je šiau­lie­čiai užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, o tarp Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų bu­vo tre­ti, į prie­kį pra­lei­dę Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to spor­ti­nin­kus. Tai ge­riau­sias ŠU spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mas ko­man­di­nė­je įskai­to­je per vi­są SELL žai­dy­nių is­to­ri­ją.

Iš vi­so žai­dy­nė­se da­ly­va­vo 37 uni­ver­si­te­tų spor­ti­nin­kai iš Suo­mi­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Ru­si­jos, Ki­ni­jos ir ki­tų ša­lių.

Auk­so me­da­lius in­di­vi­dua­lio­se rung­ty­se ŠU de­le­ga­ci­jai pel­nė leng­vaat­le­tės Ra­sa Ma­žei­kai­tė (110 m bar­je­ri­nis bė­gi­mas, 14,44 s.) ir Eve­li­na Mil­te­nė (3000 m bė­gi­mas, 10:17,25 min.), jė­gos tri­ko­vi­nin­kė Li­na Lin­kai­tė (345 kg) ir grai­kų-ro­mė­nų im­ty­ni­nin­kas Lai­mu­tis Ado­mai­tis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 87 kg).

Ko­man­di­nių spor­to ša­kų var­žy­bo­se auk­so me­da­lius pel­nė ŠU vai­ki­nų reg­bio-7 ir mer­gi­nų ma­žo­jo fut­bo­lo ko­man­dos.

Si­dab­ro me­da­lius jė­gos tri­ko­vės var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo du ŠU at­sto­vai – Žil­vi­nas Mar­ge­vi­čius (sv. kat. iki 83 kg, re­zul­ta­tas – 635 kg) ir Klai­das Ški­kū­nas (sv. kat. iki 105 kg, re­zul­ta­tas – 722,5 kg).

Ne­daug iki me­da­lių trū­ko ket­vir­tą­ją vie­tą užė­mu­siam leng­vaat­le­čiui Be­nui Bi­lei­šiui (tri­šuo­lis, 13,07 m) ir vai­ki­nų tink­li­nio ko­man­dai, ku­ri po at­kak­lios ko­vos rung­ty­nė­se dėl tre­čio­sios vie­tos re­zul­ta­tu 1:2 nu­si­lei­do Ta­li­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­den­tams.

"Mū­sų spor­ti­nė­je de­le­ga­ci­jo­je bu­vo 39 stu­den­tai ir rei­kia džiaug­tis, kad dau­gu­ma iš jų grį­žo su ap­do­va­no­ji­mais", – sa­kė ŠU de­le­ga­ci­jos va­do­vas Ry­tis Alū­zas.

Jis taip pat pa­žy­mė­jo, jog dėl su­dė­tin­gos fi­nan­si­nės uni­ver­si­te­to si­tua­ci­jos ne­bu­vo ga­li­my­bių žai­dy­nių me­tu spor­ti­nin­kų ap­gy­ven­din­ti Kau­ne, to­dėl jiems rung­ty­niau­ti tek­da­vo tie­siai po ke­lio­nės iš Šiau­lių. Uni­ver­si­te­to de­le­ga­ci­jai ruoš­tis žai­dy­nėms pa­dė­jo leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­rė Dan­guo­lė Raz­mai­tė.

XXXV SELL žai­dy­nių pro­gra­mo­je šiais me­tais bu­vo 9 spor­to ša­kų var­žy­bos: leng­vo­sios at­le­ti­kos, plau­ki­mo, dziu­do, tink­li­nio, šach­ma­tų, jė­gos tri­ko­vės, grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių, orien­ta­vi­mo­si spor­to, sta­lo te­ni­so, reg­bio-7, ma­žo­jo fut­bo­lo, bad­min­to­no ir krep­ši­nio.

Ki­tų me­tų SELL (Suo­mi­ja, Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Lie­tu­va) žai­dy­nės vyks Tam­pe­rė­je (Suo­mi­ja).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.