Aukštosios mokyklos Šiauliuose skaičiuoja pirmakursius

Ga­bi­jos ŠE­REI­VAI­TĖS nuotr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­tą dau­giau­sia rin­ko­si bū­si­mi pe­da­go­gai.
Lie­tu­vo­je pa­si­bai­gė vi­si bend­rie­ji priė­mi­mai į aukš­tą­sias mo­kyk­las. Šiau­lių uni­ver­si­te­te (ŠU) bei Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je (ŠVK), no­rin­čių­jų stu­di­juo­ti skai­čius, pa­ly­gin­ti su per­nai, iš­lie­ka sta­bi­lus.
Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos nuo­tr.
Šie­met Šiau­lių vals­ty­bi­nę ko­le­gi­ją pir­mu nu­me­riu rin­ko­si 735 bū­si­mų stu­den­tų.

Šie­met per pir­mą­jį ir ant­rą­jį sto­ji­mo eta­pus pir­mu pa­gei­da­vi­mu stu­di­juo­ti ŠU rin­ko­si dau­giau nei 200 jau­nuo­lių, ta­čiau pa­kvies­tų stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­te bu­vo tik pu­sant­ro šim­to.

"Kvie­čia­mų­jų stu­di­juo­ti skai­čius yra ma­žes­nis to­dėl, kad ne vi­si pre­ten­den­tai ati­ti­ko sto­ji­mui į aukš­tą­jį moks­lą rei­ka­la­vi­mus ar­ba sto­ji­mo eta­puo­se per­si­gal­vo­jo," – sa­ko ŠU ko­mu­ni­ka­ci­jos ir rin­ko­da­ros tar­ny­bos spe­cia­lis­tė So­na­ta Te­ny­tė.

Sa­vo no­rą stu­di­juo­ti ŠU iš­reiš­kė ir at­vy­ko pa­si­ra­šy­ti su­tar­čių apie 100 bū­si­mų stu­den­tų.

"Bend­ra­ja­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų kon­teks­te Šiau­lių uni­ver­si­te­tas iš­si­ski­ria sa­vo pe­da­go­gi­nė­mis stu­di­jo­mis bei į re­gio­no po­rei­kius orien­tuo­to­mis stu­di­jų pro­gra­mo­mis, ku­rias sto­jan­tie­ji at­pa­žįs­ta ir ma­to kaip sa­vo pro­fe­si­nio gy­ve­ni­mo ke­lią," – džiau­gia­si S. Te­ny­tė.

ŠU jau­nuo­liai dau­giau­sia rin­ko­si ang­lų fi­lo­lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mą. S. Te­ny­tė ak­cen­ta­vo, jog kas­met be­si­ren­kan­čių­jų šias stu­di­jas skai­čius au­ga. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais po­pu­lia­rios iš­li­ko pe­da­go­gi­kos stu­di­jos: mu­zi­kos pe­da­go­gi­ka, pra­di­nio ug­dy­mo pe­da­go­gi­ka ir iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas, spe­cia­lio­ji pe­da­go­gi­ka ir lo­go­pe­di­ja, o iš so­cia­li­nių moks­lų – eko­no­mi­ka.

S. Te­ny­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad sto­jan­čių­jų skai­čius,pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tais, iš­lie­ka sta­bi­lus. "Šian­dien di­džiuo­ja­mės kiek­vie­nu stu­den­tu, ku­ris sa­vo to­bu­lė­ji­mui, sie­kiant kar­je­ros ir sa­vi­rea­li­za­ci­jos, as­me­ny­bės for­ma­vi­mo, pa­si­rin­ko bū­tent Šiau­lių uni­ver­si­te­tą", – sa­kė ŠU at­sto­vė.

Šie­met ŠU užim­tos 47 vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos vie­tos, ki­ti ba­ka­lau­rų stu­di­jas fi­nan­suos sa­vo lė­šo­mis.

Stu­di­jas ki­to­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je – ŠVK – rin­ko­si 3 018 bū­si­mų­jų stu­den­tų, 735 iš jų – pir­mu nu­me­riu.

Per vi­sus bend­ro­jo priė­mi­mo eta­pus su­tar­tis su ŠVK pa­si­ra­šė 300 bū­si­mų pir­ma­kur­sių. 186 priim­tų­jų ga­vo vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą.

Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Ur­tė Drą­su­ty­tė sa­ko, jog šie­met 16-oje stu­di­jų pro­gra­mo­je sėk­min­gai su­for­muo­tos aka­de­mi­nės gru­pės, tiek pat kaip ir per­nai. Dau­giau­sia su­tar­čių pa­si­ra­šy­ta so­cia­li­nio dar­bo stu­di­jų pro­gra­mo­je – jo­je stu­di­juos 40 pir­ma­kur­sių.

"Džiau­gia­mės, kad šie­met su ŠVK su­tar­tį pa­si­ra­šė net trys šim­tu­ki­nin­kai – iš vie­no ar ki­to vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no ga­vę mak­si­ma­lų įver­ti­ni­mą," – sa­ko U. Drą­su­ty­tė.

Abe­jo­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se šiuo me­tu vyks­ta pa­pil­do­mo priė­mi­mo su­tar­čių pa­si­ra­šy­mas, to­dėl įsto­ju­sių­jų skai­čius ga­li keis­tis.