Šiaulių universiteto futbolininkai tapo nebepavejami

Ze­no­no RI­PINS­KIO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to fut­bo­li­nin­kai už­si­tik­ri­no Lie­tu­vos stu­den­tų fut­bo­lo ly­gos čem­pio­nų ti­tu­lą.

Ge­gu­žės 29 va­ka­rą paaiš­kė­jo Lie­tu­vos stu­den­tų fut­bo­lo ly­gos čem­pio­nai. Šį ti­tu­lą po il­gos per­trau­kos iš­ko­vo­jo Šiau­lių uni­ver­si­te­to fut­bo­li­nin­kai, ku­rie na­muo­se re­zul­ta­tu 4:0 įvei­kę Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) ko­man­dą, su­rin­ko 26 taš­kus ir tur­ny­ro len­te­lė­je ta­po ne­be­pa­ve­ja­mi.

Po pir­mo­jo ra­to Šiau­lių eki­pos fut­bo­li­nin­kai pir­ma­vo ir sis­te­min­gai žy­gia­vo link čem­pio­nų var­do, o rung­ty­nė­se prieš VGTU jiems už­te­ko ir ly­gių­jų.

Vi­sus ke­tu­ris įvar­čius rung­ty­nė­se su VGTU Šiau­lių uni­ver­si­te­to fut­bo­li­nin­kai pel­nė dar iki per­trau­kos, o pa­ma­tus per­ga­lei pa­klo­jo jau ant­rą mi­nu­tę įmuš­tas Do­vy­do Luns­kio įvar­tis.

17 mi­nu­tę šei­mi­nin­kų per­sva­rą pa­dvi­gu­bi­no Val­de­ma­ras Pa­lu­bins­kas, o kė­li­nio pa­bai­go­je var­žo­vams bu­vo su­duo­tas dvi­gu­bas smū­gis – per dvi mi­nu­tes į jų var­tus kri­to du įvar­čiai (pa­si­žy­mė­jo D. Luns­kis, Kild­ras Ka­va­liu­kas).

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je Šiau­lių uni­ver­si­te­to fut­bo­li­nin­kai šiek tiek at­si­pa­lai­da­vo ir lei­do VGTU eki­pai su­kur­ti ke­le­tą pa­vo­jin­gų mo­men­tų prie sa­vo var­tų, ta­čiau sve­čiai jų neiš­nau­do­jo.

"Rung­ty­nes pra­dė­jo­me ga­na aukš­tu tem­pu, to­dėl pa­vy­ko pel­ny­ti grei­tą įvar­tį. Po šio įvar­čio ko­man­da įga­vo dar dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo, ku­ris pa­dė­jo mums pel­ny­ti dar tris įvar­čius ir pa­da­ry­ti vi­są dar­bą dar iki rung­ty­nių per­trau­kos. Vi­sa ko­man­da be ga­lo džiau­gia­si, kad pa­ga­liau pa­vy­ko tap­ti čem­pio­nais. Šio ti­tu­lo sie­kė­me ne vie­ne­rius me­tus", – po rung­ty­nių džiū­ga­vo du įvar­čius pel­nęs D. Luns­kis.

Po šios per­ga­lės ŠU eki­pa tu­ri su­rin­ku­si 26 taš­kus ir jau 6 taš­kais len­kia ant­ro­je vie­to­je esan­čią KTU stu­den­tų ko­man­dą, ku­riai šia­me se­zo­ne li­ko tik vie­nas ma­čas, to­dėl ji pa­si­vy­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to ko­man­dos jau ne­ga­li.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ko­man­dą LSFL čem­pio­nų ti­tu­lo link ve­dė ko­man­dos tre­ne­ris Ry­tis Alū­zas.

"Šį se­zo­ną pa­vy­ko su­rink­ti la­bai stip­rią ko­man­dą – gra­žų jau­ni­mo ir pa­tir­ties de­ri­nį. Prieš se­zo­ną apie čem­pio­nų ti­tu­lą ne­la­bai gal­vo­jo­me, ta­čiau vė­liau, po Vil­niu­je pa­siek­tos per­ga­lės prieš praė­ju­sių me­tų LSFL pri­zi­nin­kus VU fut­bo­li­nin­kus, pa­ma­tė­me, kad ga­li­me siek­ti pa­čių aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų.

Džiau­giuo­si, kad vi­si mū­sų fut­bo­li­nin­kai čem­pio­na­te ati­da­vė vi­sas jė­gas, su­ge­bė­jo de­rin­ti stu­di­jas, dar­bus bei as­me­ni­nius in­te­re­sus ir vi­so­se rung­ty­nė­se sie­kė už­si­brėž­to tiks­lo.

Esu dė­kin­gas vi­siems stu­den­tams, taip pat moks­lei­viams, at­sto­va­vu­siems Šiau­lių uni­ver­si­te­tui, Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jai, su­tei­ku­siai sta­dio­ną rung­ty­nėms na­muo­se ir Šiau­lių fut­bo­lo klu­bui, su ku­riuo tamp­riai bend­ra­dar­biau­ja­me", – po per­ga­lin­gų rung­ty­nių sa­kė čem­pio­nų ko­man­dos tre­ne­ris R. Alū­zas.