Šiaulių futbolo lygoje triumfavo radviliškiečiai

FK "Sa­va­no­ris" nuo­tr.
Šiau­lių fut­bo­lo ly­go­je nu­ga­lė­to­jais ta­po "Rad­vi­liš­kio" fut­bo­li­nin­kai.
"Rad­vi­liš­kio" fut­bo­li­nin­kai Šiau­lių fut­bo­lo ly­go­je (nuo 35 me­tų) jau pir­ma­ja­me ra­te pa­de­monst­ra­vo sta­bi­lų ir tak­tiš­kai bran­dų fut­bo­lą nu­ga­lė­da­mi FK "Sa­va­no­rio", FK "Dans­pin", "Kruo­jos ve­te­ra­nų" fut­bo­li­nin­kus bei su­žais­da­mi ly­gio­sio­mis su FK "Strė­lės" ko­man­da.

Ant­ra­ja­me ra­te rad­vi­liš­kie­čiai pra­tę­sė per­ga­lių se­ri­ją ir li­kus dviem rung­ty­nėms iki čem­pio­na­to pa­bai­gos už­si­tik­ri­no čem­pio­nų ti­tu­lą.

Kur kas įdo­miau klos­tė­si ko­va dėl li­ku­sių dvie­jų vie­tų, į ku­rias pre­ten­da­vo ke­tu­rios ko­man­dos. Čia ko­vo­to­jų cha­rak­te­rį pa­ro­dę "Strė­lių" žai­dė­jai pa­sie­kė dvi sun­kias per­ga­les ir pel­ny­tai iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lius.

Pas­ku­ti­nė­se rung­ty­nėse "Sa­va­no­rio" fut­bo­li­nin­kams bu­vo rei­ka­lin­ga per­ga­lė prieš rad­vi­liš­kie­čius, ta­čiau tei­sė­jo švil­pu­kas už­fik­sa­vo ly­gią­sias, ku­rios lė­mė tre­čią­ją vie­tą Ra­sei­nių at­sto­vams "Dans­pin". Penk­ti, pa­sku­ti­niai, li­ko "Kruo­jos ve­te­ra­nai".

Ge­riau­siu ly­gos var­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas Va­lius Bo­ri­sas (FK "Strė­lės"), gy­nė­ju – Vir­gi­ni­jus Gai­lius (FK "Dans­pin"), sau­gu – Va­len­ti­nas Lu­ko­šai­tis ("Rad­vi­liš­kis"), puo­lė­ju – Min­dau­gas Ur­bo­na­vi­čius ("Rad­vi­liš­kis").

FK "Sa­va­no­ris" nuo­tr.
Ge­riau­sių ly­gos žai­dė­jų ket­ver­tas (iš kai­rės): Va­lius Bo­ri­sas, Va­len­ti­nas Lu­ko­šai­tis, Vir­gi­ni­jus Gai­lius, Min­dau­gas Ur­bo­na­vi­čius.