Šiaulių apskrities pirmenybėse triumfavo radviliškiečiai

ŠAFF nuo­tr.
LFF fut­sal I ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių "Toyo­ta" tau­rei lai­mė­ti A ly­go­je trium­fa­vo "ŠSPC-Rad­vi­liš­kis".
Bai­gė­si dar praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį star­ta­vu­sios LFF fut­sal I ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bės "Toyo­ta" tau­rei lai­mė­ti, ku­rio­se šie­met A ly­go­je trium­fa­vo "ŠSPC-Rad­vi­liš­kis".

Vi­są fut­sal se­zo­ną už­tik­rin­tai žy­gia­vę rad­vi­liš­kie­čiai sėk­min­gai nu­žy­gia­vo ir iki auk­so me­da­lių. Po re­gu­lia­raus se­zo­no "ŠSPC-Rad­vi­liš­kis" fut­bo­li­nin­kai bu­vo ly­de­riai, už­tik­rin­tai įvei­kė pus­fi­na­lio bar­je­rą bei iš­ko­vo­jo sun­kią per­ga­lę per­mai­nin­ga­me fi­na­le prieš praė­ju­sių me­tų čem­pio­nus FC "Sau­li­nin­ko" fut­bo­li­nin­kus.

Tre­čią­ją vie­tą pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­jo FK "Fa­nai", ku­rie po pra­lai­mė­ji­mo pus­fi­na­ly­je rea­bi­li­ta­vo­si bei ma­ža­ja­me fi­na­le nu­ga­lė­jo fut­sal se­zo­ną pui­kiai pra­dė­ju­sią, bet vė­liau įklim­pu­sią FK "Fo­be­los" eki­pą.

Už ly­de­rių ket­ver­to po re­gu­lia­rio­jo se­zo­no li­ko "Sov­li", "Ju­ven­ta-99", "Šau­liai-Da­ka­ras" bei "SC-Kra­žan­tė". Rung­ty­nė­se dėl 5–8 vie­tų pa­sta­ro­ji kiek ne­ti­kė­tai įvei­kė "Sov­li", o "Ju­ven­ta-99" nu­ga­lė­jo praė­ju­sių me­tų fi­na­li­nin­kus "Šau­lius-Da­ka­rą".

Rung­ty­nė­se dėl penk­to­sios vie­tos už­tik­rin­tą per­ga­lę prieš "SC-Kra­žan­tės" ko­man­dą iš­ko­vo­jo "Ju­ven­ta-99", ku­riai ati­te­ko A ly­gos ma­žo­ji tau­rė, o rung­ty­nė­se dėl sep­tin­to­sios vie­tos lai­mė­jo "Sov­li", o Gin­kū­nų ko­man­da li­ko aš­tun­to­je vie­to­je.

Po fi­na­li­nių rung­ty­nių įvy­ko A ly­gos ap­do­va­no­ji­mai, ku­riuo­se ko­man­dos pri­zi­nin­kės bu­vo ap­do­va­no­tos "Toyo­ta" at­sto­vų Šiau­liuo­se "Sov­li", ŠAFF, "Hum­mel" bei "Sports­po­tas" įsteig­tais pri­zais. Taip pat bu­vo ap­do­va­no­ti ir at­ski­rų po­zi­ci­jų ge­riau­si žai­dė­jai: var­ti­nin­kas – Sau­lius Kuž­mars­kis (FC "Sau­li­nin­kas"), gy­nė­jas – Da­lius Kry­ža­naus­kas (FK "Fa­nai"), puo­lė­jas – Lau­ry­nas Brat­kaus­kas ("ŠSPC-Rad­vi­liš­kis"), re­zul­ta­ty­viau­sias žai­dė­jas – Dei­vi­das Luns­kis (FC "Sau­li­nin­kas", 12 įvar­čių).