B lygos čempione tapo Kuršėnų "Venta"

ŠAFF nuo­tr.
LFF fut­sal I ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių "Toyo­ta" tau­rei lai­mė­ti B ly­gos čem­pio­nais šie­met ta­po Kur­šė­nų "Ven­tos" fut­bo­li­nin­kai, fi­na­le nu­ga­lė­ję FK "Sa­va­no­rį".
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį fi­ni­ša­vo LFF fut­sal I ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių "Toyo­ta" tau­rei lai­mė­ti B ly­gos var­žy­bos bei įvy­ko A ly­gos pus­fi­na­lių dvi­ko­vos.

Die­na star­ta­vo B ly­gos rung­ty­nė­mis dėl 7 vie­tos, ku­rio­se su­si­ti­ko praė­ju­sių me­tų B ly­gos nu­ga­lė­to­jai FC "Sau­li­nin­kas B" bei FC "Kupsc". Čia per­ga­lę iš­ko­vo­jo pir­mo­ji eki­pa, ku­ri ir užė­mė sep­tin­tą­ją vie­tą. Po šių rung­ty­nių vy­ko ko­va dėl B ly­gos ma­žo­sios tau­rės. Čia su­si­ti­ko FK "Ura­ga­nas-Fa­nai B" bei "ŠSPC-Rad­vi­liš­kis B". Šių rung­ty­nių ant­ra­ja­me kė­li­ny­je sa­vo pra­na­šu­mą įro­dė bei ma­žą­ją B ly­gos tau­rę iš­ko­vo­jo FK "Ura­ga­nas-Fa­nai B".

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą vai­ni­ka­vo B ly­gos svar­biau­sios rung­ty­nės – dėl tre­čio­sios vie­tos bei fi­na­las.

Rung­ty­nė­se dėl tre­čio­sios vie­tos už­tik­rin­tą per­ga­lę iš­ko­vo­jo "Adia­da", ku­ri nu­ga­lė­jo VFK "Šiau­lių" eki­pą re­zul­ta­tu 5:0.

B ly­gos fi­na­le su­si­ti­ko Kur­šė­nų "Ven­ta" bei FK "Sa­va­no­ris". Pas­ta­ro­ji eki­pa rung­ty­nių pra­džio­je pel­nė du įvar­čius, bet kur­šė­niš­kiai vos per mi­nu­tę su­ge­bė­jo re­zul­ta­tą iš­ly­gin­ti, bet "Sa­va­no­ris" pa­sku­ti­nę kė­li­nio mi­nu­tę pel­nė dar vie­ną įvar­tį ir po pir­mo­jo kė­li­nio pir­ma­vo 3:2.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je įvar­čiai pra­dė­jo kris­ti tik rung­ty­nių pa­bai­go­je – "Ven­ta" vėl per la­bai trum­pą lai­ką su­ge­bė­jo re­zul­ta­tą iš­ly­gin­ti ir per­sver­ti. "Sa­va­no­ris" ran­kų ne­nu­lei­do ir jau už mi­nu­tės re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no – 4:4. Kai jau at­ro­dė, kad fi­na­li­nė si­re­na už­fik­suos ly­gią­sias ir ko­man­dos stos muš­ti bau­di­nių, "Ven­ta" su­ren­gė vie­ną pa­sku­ti­nių ata­kų, po ku­rios pel­nė per­ga­lin­gą įvar­tį ir iš­ko­vo­jo B ly­gos nu­ga­lė­to­jų var­dą.

B ly­gos ko­man­dos pri­zi­nin­kės bu­vo ap­do­va­no­tos "Toyo­ta" at­sto­vų Šiau­liuo­se "Sov­li", ŠAFF bei "Hum­mel" įsteig­tais pri­zais. Taip pat bu­vo ap­do­va­no­ti ir at­ski­rų po­zi­ci­jų ge­riau­si žai­dė­jai. Ge­riau­siu B ly­gos var­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas To­mas Si­mė­nas (FK "Sa­va­no­ris"), ge­riau­siu gy­nė­ju Ei­man­tas Damb­raus­kas (FK "Ven­ta"), ge­riau­siu puo­lė­ju – Ger­das Ze­mec­kas ("Adia­da"), re­zul­ta­ty­viau­siu žai­dė­ju – Kęs­tu­tis Ku­ce­vi­čius (FC "Sau­li­nin­kas B"), pel­nęs 19 įvar­čių.

Tą pa­čią die­ną bu­vo su­žais­tos ir LFF I ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties A ly­gos rung­ty­nės dėl 5–8 vie­tų. Čia kiek ne­ti­kė­tą per­ga­lę prieš "Sov­li" iš­ko­vo­jo "SC-Kra­žan­tė", o "Ju­ven­ta-99" nu­ga­lė­jo Gin­kū­nų "Šau­liai-Da­ka­ras" eki­pą. Po šių rung­ty­nių jau lau­kė A ly­gos pus­fi­na­liai. Pir­ma­ja­me su­si­ti­ko FC "Sau­li­nin­kas" ir FK "Fa­nai". Rung­ty­nių pra­džio­je "Sau­li­nin­kas" su­si­kro­vė tri­jų įvar­čių per­sva­ra ir to už­te­ko, kad po fi­na­li­nės si­re­nos iš­ko­vo­tų per­ga­lę, nes "Fa­nai" su­ge­bė­jo re­zul­ta­tą su­švel­nin­ti iki mi­ni­ma­laus, bet iki iš­ly­gi­na­mo­jo įvar­čio vis pri­trūk­da­vo tiks­lu­mo. Ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – 3:2, ir į fi­na­lą pa­te­ko "Sau­li­nin­kas".

Ant­ra­ja­me pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko "ŠSPC-Rad­vi­liš­kis" bei FK "Fo­be­la". Čia pir­ma­ja­me kė­li­ny­je vy­ko apy­ly­gis žai­di­mas, ta­čiau kė­li­niui ar­tė­jant į pa­bai­gą ke­lis grei­tus įvar­čius pel­nė rad­vi­liš­kie­čiai. Vis­gi pa­sku­ti­nę kė­li­nio mi­nu­tę Kel­mės eki­pa re­zul­ta­tą su­švel­ni­no, bet kaip vė­liau paaiš­kė­jo, tai bu­vo vie­nin­te­lis ko­man­dos įvar­tis šio­se rung­ty­nė­se. Rad­vi­liš­kio ko­man­da ant­ra­ja­me kė­li­ny­je pel­nė dar tris įvar­čius, iš­ko­vo­jo per­ga­lę 5:1 ir pa­te­ko į A ly­gos fi­na­lą.

Ar­tė­jan­tį šeš­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to spor­to sa­lė­je fi­ni­šuos A ly­ga.