Šiaulių apskrities futbolo bendruomenė išsidalijo apdovanojimus

ŠAFF nuo­tr.
LFF III ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių "Splius" tau­rei lai­mė­ti 2019 me­tų čem­pio­nais ta­po FK "Kra­žan­tės B" fut­bo­li­nin­kai.
Lapk­ri­čio 30 die­ną Šiau­lių are­no­je įvy­ko 2019 me­tų se­zo­no Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo bend­ruo­me­nės ap­do­va­no­ji­mų šven­tė, ku­rio­je bu­vo gau­su pa­dė­kų, pri­zų bei ap­do­va­no­ji­mų.

Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Mi­raus­kas pa­si­džiau­gė ir pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jai, su ku­rios pa­gal­ba bai­gia­mas įreng­ti ant­ras dirb­ti­nė dan­gos sta­dio­nas Šiau­liuo­se bei 2020 me­tais bus įreng­tas dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­nas Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je.

2019 me­tais gar­bin­gus ju­bi­lie­jus šven­tė fut­bo­lo ve­te­ra­nai. Šven­ti­nia­me va­ka­re fut­bo­lo ve­te­ra­nams at­mi­ni­mo pri­zus įtei­kė ŠAFF val­dy­bos na­rys Ri­man­tas Vik­to­ra­vi­čius. 70-ies me­tų ju­bi­lie­jus šie­met at­šven­tė Čes­lo­vas Kan­čels­kis, Vei­de­vy­tis Če­pu­lis, Va­le­ri­jus Kurs­kis ir Ju­ri­jus Kuz­mi­nas, o 75-ies me­tų ju­bi­lie­jų šven­tė Al­gis Liau­dans­kis.

Taip pat bu­vo įteik­tos ir pa­dė­kos ve­te­ra­nų ko­man­doms – FC "Šiau­lių Tig­rams", VFK "Šiau­liams", "Skaist­gi­riui-Žvel­gai­čiui" bei nau­jai su­bur­tai ko­man­dai "Šiau­lių liū­tai".

Po pa­dė­kų ve­te­ra­nams į sce­ną bu­vo kvie­čia­mos mer­gi­nos, ku­rios gar­si­no Šiau­lių ap­skri­ties var­dą. Tai – 20-ies me­tų ju­bi­lie­jų šie­met at­šven­tęs FC "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas", mo­te­rų A ly­go­je da­ly­va­vu­si eki­pa SG-FA "Šiau­liai" bei nau­jai su­si­bū­ru­si mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da FK "Ma­mu­kai", ku­rios pa­grin­dą su­da­ro FA "Šiau­liai" auk­lė­ti­nių ma­mos. Sau­sio mė­ne­sį ši eki­pa vie­ne­rių me­tų gim­ta­die­nio pro­ga or­ga­ni­zuos mo­te­rų fut­bo­lo tur­ny­rą.

2019 me­tais Šiau­lių ap­skri­ties var­dą gar­si­no fut­bo­li­nin­kai, žai­džian­tys Lie­tu­vos A ly­go­je ir gi­nan­tys Lie­tu­vos rink­ti­nės gar­bę. Pa­dė­kos bu­vo įteik­tos Eli­gi­jui Jan­kaus­kui, ku­ris šį se­zo­ną su Ma­ri­jam­po­lės "Sū­du­va" iš­ko­vo­jo vi­sus tris ti­tu­lus Lie­tu­vo­je, Do­man­tui Šim­kui, ku­ris 2019 me­tais Lie­tu­vos rink­ti­nė­je su­žai­dė sep­ty­ne­rias rung­ty­nes, Ro­lan­dui Ba­ra­vy­kui, ku­ris 2019 me­tais Lie­tu­vos rink­ti­nė­je su­žai­dė pen­ke­rias rung­ty­nes, Dei­vi­dui Šešp­lau­kiui, ku­ris kar­tu su "Kau­no Žal­gi­rio" eki­pa iš­ko­vo­jo A ly­go­je ket­vir­tą­ją vie­tą, bei dviems FK "Pa­ne­vė­žys" spal­vas gy­nu­siems žai­dė­jams – Ša­rū­nui Ju­re­vi­čiui ir Vy­tui Gaš­pui­čiui.

Šven­tė­je ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti Man­tas Kuk­lys, ku­ris 2019 me­tų se­zo­ne Lie­tu­vos rink­ti­nė­je su­žai­dė pen­ke­rias rung­ty­nės ir Ka­zachs­ta­no pir­me­ny­bė­se su "Zhe­ty­su" eki­pa užė­mė penk­tą­ją vie­tą.

As­me­ni­nės pa­dė­kos už ak­ty­vią veik­lą Šiau­lių ap­skri­ty­je bu­vo įteik­tos trims fut­bo­lo en­tu­zias­tams – To­mui Bel­ko, Sva­jū­nui Bi­liui ir Da­liui Ei­no­riui. Taip pat už il­gą dar­bą fut­bo­lo la­bui bu­vo pa­dė­ko­ta tre­ne­riams Vy­tau­tui Vaiš­no­rui ir Vac­lo­vui Po­ce­vi­čiui.

Įteik­ta pa­dė­ka Šiau­lių uni­ver­si­te­to fut­bo­lo ko­man­dai, ku­ri praė­ju­sį se­zo­ną ta­po LSFL čem­pio­nais.

G. Mi­raus­kas įtei­kė pa­dė­kas ko­man­doms, ku­rios da­ly­va­vo LFF or­ga­ni­zuo­ja­mo­se pir­me­ny­bė­se – FA "Šiau­liams" bei FC "Pak­ruo­jui", LFF II ly­gos Va­ka­rų zo­no­je da­ly­va­vu­sioms eki­poms FK "Kra­žan­tei", Jo­niš­kio "Sa­ned", FK "Ak­me­nės Ce­men­tui" bei ly­gos čem­pio­ne ta­pu­siai "ŠSPC-Rad­vi­liš­kio" ko­man­dai.

Ne­bu­vo pa­mirš­ti ir tei­sė­jai. As­me­ni­nės pa­dė­kos įteik­tos A ly­go­je tei­sė­ja­vu­siems Manf­re­dui Luk­jan­ču­kui, Min­dau­gui Jac­kui, Dai­niui Rau­džiui bei FI­FA ka­te­go­ri­jos mo­te­rų tei­sė­joms Jur­gi­tai Ma­či­ku­ny­tei ir Ra­sai Ima­na­li­je­vai.

Ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą vai­ni­ka­vo LFF III ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių "Splius" tau­rei lai­mė­ti ap­do­va­no­ji­mai. Ko­man­doms bu­vo įteik­tos pa­dė­kos, ap­do­va­no­ti ge­riau­si ko­man­dų žai­dė­jai.

2019 me­tų čem­pio­nais ta­po FK "Kra­žan­tės B" fut­bo­li­nin­kai, ku­rių gre­to­se ge­riau­siu ko­man­dos žai­dė­ju bu­vo pri­pa­žin­tas Vai­do­tas Ši­lė­nas. Ant­ro­jo­je vie­to­je – FK "Ak­me­nės Ce­men­tas B-Ju­ven­ta 99", o ge­riau­sias ko­man­dos žai­dė­jas Ry­tis Riab­čins­kis. Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo FC "Sau­li­nin­kas", ge­riau­siu ko­man­dos žai­dė­ju iš­rink­tas Dei­vi­das Kli­mas.

FK "Ven­ta" li­ko ket­vir­to­jo­je vie­to­je (ge­riau­sias ko­man­dos žai­dė­jas Po­vi­las Mic­ke­vi­čius), penk­to­jo­je – "Adia­da" (ge­riau­sias žai­dė­jas Min­dau­gas Ru­dai­tis), šeš­to­jo­je – FK "Fa­nai" (ge­riau­sias žai­dė­jas Jo­ris Dėl­kus), sep­tin­to­jo­je – FK "Ak­me­nė"-SC (ge­riau­sias žai­dė­jas Ta­das Gne­do­jus), aš­tun­to­jo­je – Gin­kū­nų "Šau­liai-Da­ka­ras" (ge­riau­sias žai­dė­jas Pau­lius Aukš­ti­kal­nis), de­vin­to­jo­je – Pak­ruo­jo "Kruo­ja-Kupsc" (ge­riau­sias žai­dė­jas Dei­vi­das Ni­ko­la­je­vas), de­šim­to­jo­je – FK "Sa­va­no­ris" (ge­riau­sias žai­dė­jas Dan­gir­das Rut­kaus­kas).

Ko­man­doms pri­zi­nin­kėms be me­da­lių bei iš­ko­vo­tų tau­rių bu­vo įteik­ti ir ati­tin­ka­mai 100 eu­rų, 200 eu­rų bei 300 eu­rų ver­tės "hum­mel" do­va­nų če­kiai.

Ap­do­va­no­ti ir ge­riau­si at­ski­rų po­zi­ci­jų žai­dė­jai. Ge­riau­sias var­ti­nin­kas – Mar­ty­nas Kon­tei­kis, ge­riau­sias gy­nė­jas – Ma­rius Bi­liū­nas (abu – FK "Ak­me­nės Ce­men­tas B-Ju­ven­ta 99"), ge­riau­sias sau­gas – Lai­mo­nas Kar­ži­naus­kas (FC "Sau­li­nin­kas"), ge­riau­sias puo­lė­jas – Ta­das Špu­kas (FK "Kra­žan­tė B"). Re­zul­ta­ty­viau­si žai­dė­jai – Kęs­tu­tis Ku­ce­vi­čius (FC "Sau­li­nin­kas") ir Vai­do­tas Ši­lė­nas (FK "Kra­žan­tė B"), pel­nę po 14 įvar­čių.

ŠAFF nuo­tr.
ŠAFF pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Mi­raus­kas (kai­rė­je) įtei­kė pa­dė­kas Šiau­lių ap­skri­ties var­dą Lie­tu­vo­je gar­si­nan­tiems fut­bo­li­nin­kams (iš kai­rės) Dei­vi­dui Šešp­lau­kiui, Eli­gi­jui Jan­kaus­kui, Do­man­tui Šim­kui, Ro­lan­dui Ba­ra­vy­kui, Vy­tui Gaš­pui­čiui.