Šiaulių apskrities futbolininkai pralaimėjo

Vai­dos BAB­RAUS­KAI­TĖS nuo­tr.
FA "Šiau­lių" fut­bo­li­nin­kai (gel­to­na ap­ran­ga) na­muo­se nu­si­lei­do sve­čiams iš Kau­no – FK "Vy­čiui".
Sek­ma­die­nį su­žais­tos "Op­ti­bet Fut­sal" (sa­lės fut­bo­lo) A ly­gos 7 tu­ro rung­ty­nės. "Ak­me­nė" na­muo­se 4:6 nu­si­lei­do "Gargž­dų pra­mo­gų" ko­man­dai.

Pir­mie­ji įvar­tį 8-ąją mi­nu­tę pel­nė ak­me­niš­kiai, pa­si­žy­mė­jo To­mas Ra­ka­šius (1:0). Po to net tris įvar­čius iš ei­lės pel­nė sve­čiai ir per­svė­rė re­zul­ta­tą. Tie­sa, vie­nas gargž­diš­kių įvar­tis skrie­jo į sa­vo var­tus ir re­zul­ta­tas ta­po 3:2.

18-ąją mi­nu­tę re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no tas pa­ts T. Ra­ka­šius – 3:3. Bet var­žo­vai ne­snau­dė ir pel­nė dar du įvar­čius – 5:3.

Ak­me­niš­kiai sten­gė­si pri­si­vy­ti var­žo­vus ir 37 mi­nu­tę įvar­tį pel­nė Ro­kas Ged­mi­nas – 4:5. Ta­čiau pra­nok­ti sve­čių ne­pa­vy­ko, gargž­diš­kiai rung­ty­nių pa­bai­go­je įmu­šė dar vie­ną įvar­tį ir šven­tė per­ga­lę – 6:4.

"Gargž­dų pra­mo­gos" tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je uži­ma ant­rą­ją vie­tą, "Ak­me­nė" – ket­vir­tą­ją.

Ne ma­žiau įtemp­ta ko­va vy­ko ir Šiau­liuo­se, kur FA "Šiau­liai" su­si­ti­ko su Kau­no FK "Vy­čiu".

Pir­mie­ji į prie­kį dviem įvar­čiais iš­si­ver­žė sve­čiai. Šiau­lie­čiams pa­vy­ko iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą ir 18 mi­nu­tę net per­sver­ti (3:2), ta­čiau iki kė­li­nio pa­bai­gos sve­čiai su­ge­bė­jo pel­ny­ti dar tris įvar­čius ir iš­si­verž­ti į prie­kį 5:3.

Ant­ra­sis kė­li­nys bu­vo ne toks re­zul­ta­ty­vus. Kau­nie­čiai be at­sa­ko pel­nė du įvar­čius (7:3) ir tik rung­ty­nių pa­bai­go­je šiau­lie­čiai šiek tiek su­švel­ni­no at­si­li­ki­mą iki 4:7. Tie­sa, "Vy­tis" tu­rė­jo pro­gą iš­va­žiuo­ti su di­des­niu įvar­čių krai­čiu, ta­čiau Sai­mo­nas Roi­ce­vi­čius neį­mu­šė bau­di­nio.

FA "Šiau­liams" įvar­čius pel­nė Ro­kas Le­kia­tas, Ai­va­ras Ba­go­čius, Kild­ras Ka­va­liu­kas, Ag­nius Juo­za­pai­tis.

FA "Šiau­liai" tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je yra tre­ti, "Vy­ris" – pir­mi.