Savaitgalį Šiauliuose vyks Europos motociklų kroso čempionatas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Iš kai­rės: Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas, Lie­tu­vos mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Be­ne­dik­ta­vi­čius, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė ir mo­tok­lu­bo "Šau­liai" val­dy­bos pir­mi­nin­kas Da­rius Bal­čiū­nas pri­sta­tė šį sa­vait­ga­lį Alek­sand­ri­jos tra­so­je vyk­sian­tį Eu­ro­pos mo­tok­ro­so čem­pio­na­tą.
Ge­gu­žės 18–19 die­no­mis Šiau­liuo­se, Alek­sand­ri­jos tra­so­je, vyks Eu­ro­pos čem­pio­na­to var­žy­bos. Čia var­žy­sis grei­čiau­si "Open" kla­sės spor­ti­nin­kai iš vi­sos Eu­ro­pos ir ge­riau­si Šiau­rės Eu­ro­pos zo­nos EMX65 ir EMX85 kla­sių mo­to­cik­li­nin­kai.

Lau­kia­ma spor­ti­nin­kų iš 10 ša­lių

Alek­sand­ri­jos tra­so­je šiuo me­tu ruo­šia­ma­si su­tik­ti spor­ti­nin­kus. Kai ku­rie, ypač iš to­li­mes­nių ša­lių, at­vyks­ta jau šian­dien. Lau­kia­ma apie 90 spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Če­ki­jos, Kroa­ti­jos. Da­ly­viai var­žy­boms ga­li re­gist­ruo­tis iki penk­ta­die­nio 15 va­lan­dos.

Pir­mą­ją var­žy­bų die­ną vyks tre­ni­ruo­tės ir kva­li­fi­ka­ci­niai va­žia­vi­mai. Jie pra­si­dės nuo 15 va­lan­dos. Sek­ma­die­nį 11.30 va­lan­dą – var­žy­bų ati­da­ry­mas ir 12.30 va­lan­dą – fi­na­lai.

Pir­mą ren­gi­nio die­ną bi­lie­tai suau­gu­sie­siems kai­nuos 8 eu­rus, ant­rą die­ną – 12 eu­rų. Vai­kai iki 14 me­tų į ren­gi­nį bus įlei­džia­mi ne­mo­ka­mai, ta­čiau dėl sau­gu­mo tu­ri bū­ti su ly­din­čiu suau­gu­siu as­me­niu.

Žiū­ro­vai ga­lės ne tik ste­bė­ti var­žy­bas, bet ir pa­tek­ti į va­di­na­mą­jį "spor­ti­nin­kų par­ką", kur gy­ve­na ir var­žy­boms ruo­šia­si da­ly­viai. Ga­li­ma bus pa­kal­bin­ti spor­ti­nin­kus ir su jais nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti.

Žiū­ro­vams au­to­mo­bi­lius bus ga­li­ma sta­ty­ti Pa­va­sa­rio ir Vil­niaus gat­vių san­kir­to­je ant ve­jos. Eis­mą lai­ki­no­jo­je aikš­te­lė­je re­gu­liuos ren­gi­nio dar­buo­to­jai.

Ne­to­li tra­sos gy­ve­nan­tiems žmo­nėms pa­pras­tai ne­ri­mo ke­lia dul­kės ir triukš­mas var­žy­bų me­tu. Or­ga­ni­za­to­riai ra­mi­na, kad tra­sa prieš var­žy­bas bus ge­rai su­drė­kin­ta, o esant po­rei­kiui bus dre­ki­na­ma ir tarp va­žia­vi­mų. Triukš­mas taip pat ne­tu­rė­tų vir­šy­ti leis­ti­nų nor­mų. Vi­sa tai pri­žiū­rės ne tik or­ga­ni­za­to­riai, bet FIM Eu­ro­pe (Eu­ro­pos mo­to­cik­lų spor­to są­jun­ga) pa­tvir­tin­ti tei­sė­jai.

Aukš­tas or­ga­ni­za­ci­jos ly­gis

"Ga­li­my­bė su­reng­ti to­kio ly­gio var­žy­bas – įver­ti­ni­mas vi­sai ša­liai, ypač – Šiau­lių re­gio­nui, nes Alek­sand­ri­jos tra­sa šiuo me­tu yra vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je", – sa­ko Lie­tu­vos mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Be­ne­dik­ta­vi­čius.

Pas­ku­ti­nį kar­tą Eu­ro­pos čem­pio­na­to eta­pas Lie­tu­vo­je bu­vo su­reng­tas 2012 me­tais – tuo­met mo­tok­lu­bas "Šau­liai" jį or­ga­ni­za­vo še­šis me­tus iš ei­lės. Tas pa­ts klu­bas Eu­ro­pos čem­pio­na­to var­žy­bas or­ga­ni­zuo­ja ir šie­met.

"Tei­sė or­ga­ni­zuo­ti Eu­ro­pos čem­pio­na­tą ski­ria­ma klu­bams, ku­rie tu­ri pa­tir­ties ren­giant to­kio ly­gio var­žy­bas. Mes pa­tir­ties tu­ri­me daug, tad per­nai pa­da­vė­me pa­raiš­ką ir šie­met ji bu­vo pa­tvir­tin­ta be iš­ly­gų. Tra­sa taip pat tu­ri ati­tik­ti daug rei­ka­la­vi­mų – jie aukš­tes­ni nei, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos čem­pio­na­te", – pa­sa­ko­jo mo­tok­lu­bo "Šau­liai" val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir vie­nas iš ar­tė­jan­čio eta­po or­ga­ni­za­to­rių Da­rius Bal­čiū­nas.

Aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos tei­sė­jai, spe­cia­lūs ap­lin­ko­sau­gi­niai rei­ka­la­vi­mai, du­šai, tua­le­tai, mo­to­cik­lų plo­vyk­la – tai tik da­lis spe­ci­fi­nių Eu­ro­pos čem­pio­na­to eta­pui or­ga­ni­zuo­ti bū­ti­nų da­ly­kų.

Lie­tu­vo­je Eu­ro­pos mo­tok­ro­so čem­pio­na­tui tin­ka­mų vie­tų nė­ra daug – tik Šiau­lių Alek­sand­ri­jos ir Pak­ruo­jo ra­jo­no Pet­ra­šiū­nų tra­sos. Joms taip pat ga­lio­ja spe­ci­fi­niai sau­gu­mo, plo­čio ir ki­ti rei­ka­la­vi­mai.

Ste­bė­ti var­žy­bų ir įver­tin­ti tra­sos at­vyks­ta FIM Eu­ro­pe at­sto­vai, ti­ki­ma­si, kad Alek­sand­ri­jos tra­sa gaus tarp­tau­ti­nį ser­ti­fi­ka­tą, ga­lio­sian­tį tre­jus me­tus.

No­ri pa­tek­ti į de­šim­tu­ką

Eu­ro­pos čem­pio­na­tas Lie­tu­vo­je – pui­ki pro­ga vie­ti­niams pa­si­ly­gin­ti su grei­čiau­siais vi­so že­my­no spor­ti­nin­kais. To­kia pro­ga pa­si­nau­dos ir praė­ju­sių me­tų Lie­tu­vos MX1 kla­sės čem­pio­nas Do­man­tas Jaz­daus­kas, to­je pa­čio­je įskai­to­je ly­de­rio po­zi­ci­ją uži­man­tis ir po pir­mo­jo 2019 me­tų se­zo­no eta­po Pak­ruo­jy­je.

Be­veik prieš de­šimt­me­tį jis jau yra da­ly­va­vęs Eu­ro­pos mo­tok­ro­so čem­pio­na­te – tuo­met paaug­lys su 85 kub. cm mo­to­cik­lu pa­te­ko į grei­čiau­sių­jų dvi­de­šim­tu­ką. Šie­met ti­ki­si re­zul­ta­tą pa­ge­rin­ti.

Spor­ti­nin­ko var­žy­bų gra­fi­kas šie­met la­bai įtemp­tas: jis no­ri su­spė­ti į vi­sus Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­tų eta­pus, kuo ge­riau pa­si­ro­dy­ti ar­tė­jan­tį sa­vait­ga­lį vyk­sian­čia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te ir pa­tek­ti į Lie­tu­vos mo­tok­ro­so rink­ti­nę.

Ga­li­my­bė iš­vys­ti ky­lan­čias žvaigž­des

EMX65 ir EMX85 kla­sių čem­pio­na­tai Eu­ro­po­je vyks­ta ke­tu­rio­se zo­no­se. Šiau­rės ry­tų zo­no­je, ku­rios eta­pas ar­tė­jan­tį sa­vait­ga­lį ir vyks Šiau­liuo­se, nu­ma­ty­ti ke­tu­ri eta­pai – vie­nas jau įvy­ko Uk­rai­no­je, o po Lie­tu­vos grei­čiau­si mo­to­cik­li­nin­kai ke­liaus į Lat­vi­ją ir Es­ti­ją. Lie­pos pa­bai­go­je ge­riau­siai vi­so­se zo­no­se pa­si­ro­dę spor­ti­nin­kai lenk­ty­niaus šių kla­sių Eu­ro­pos čem­pio­na­to fi­na­le Če­ki­jo­je.

2018 me­tais to­kia­me fi­na­le da­ly­va­vo šiau­lie­tis Ma­rius Ado­mai­tis, pa­te­kęs tarp grei­čiau­sių EMX65 kla­sės spor­ti­nin­kų vi­so­je Eu­ro­po­je. Šie­met jis ban­dys pa­kar­to­ti ana­lo­giš­ką pa­sie­ki­mą ir tam tu­ri vi­sus šan­sus – pir­ma­me eta­pe Uk­rai­no­je užė­mė tre­čią­ją vie­tą.

Šiau­liuo­se var­žy­sis ir dar vie­na ky­lan­ti žvaigž­dė šiau­lie­tis Ei­man­tas Če­pu­lis.

"Open" kla­sei pri­ski­ria­mų mo­to­cik­lų čem­pio­na­tas yra bend­ras vi­so­je Eu­ro­po­je, ja­me 2019 me­tais – sep­ty­ni eta­pai, o Lie­tu­vo­je vyks­ta tre­čia­sis.