"Sausa" pergalė "Gintrą-Universitetą" priartino prie rekordo

Vi­liaus DAMB­RAUS­KO nuo­tr.
"Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" fut­bo­li­nin­kės – per žings­nį nuo re­kor­do: per se­zo­ną kol kas dar ne­pra­lei­do nė vie­no įvar­čio į sa­vo var­tus, o į var­žo­vių var­tus įmu­šė 126 kar­tus.
Dar vie­na "sau­sa" per­ga­lė, dar trys taš­kai ir vos žings­nis iki re­kor­do pa­kar­to­ji­mo Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­go­je – Šiau­lių "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" mies­to der­by­je 9:0 (4:0) nu­ga­lė­jo ŠSG-FA "Šiau­liai" auk­lė­ti­nes ir ne tik įsi­ra­šė 15-ąją per­ga­lę čem­pio­na­te, bet ir dar la­biau priar­tė­jo prie ne­pra­leis­tų įvar­čių re­kor­do pa­kar­to­ji­mo.

Net ke­tu­ris įvar­čius pel­nė Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė. Po vie­ną – Do­vi­lė Gai­le­vi­čiū­tė, An­na Pi­li­pen­ka, Pau­li­na Sar­ka­nai­tė, Gre­ta Luk­jan­ču­kė ir Ke­len Ben­der.

2014 me­tais į šiau­lie­čių var­tus per vi­są se­zo­ną neįsk­rie­jo nė vie­nas įvar­tis, tuo tar­pu čem­pio­nės var­žo­vėms at­sei­kė­jo 128 įvar­čius. Šiuo me­tu Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nių są­skai­to­je yra la­bai pa­na­šūs skai­čiai – 126:0. Tai­gi, jei­gu pa­sku­ti­nia­ja­me tu­re su "Ute­nio" eki­pa "gint­rie­tėms" pa­vyks pel­ny­ti bent 3 įvar­čius ir į sa­vo var­tus ne­pra­leis­ti nė vie­no, bend­ras įmuš­tų ir pra­leis­tų įvar­čių san­ty­kis bū­tų pa­ge­rin­tas.

Dar vie­nu "po­ke­riu" šia­me se­zo­ne pa­si­žy­mė­ju­sios re­zul­ta­ty­viau­sių A ly­gos žai­dė­jų vir­šū­nė­je esan­čios R. Jo­nu­šai­tės są­skai­to­je – 37 įvar­čiai, ir ji jau nea­be­jo­ti­nai taps 2019 me­tų "auk­si­nio ka­muo­lio" sa­vi­nin­ke.

Pas­ku­ti­nes šio se­zo­no A ly­gos rung­ty­nes "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" žais na­muo­se spa­lio 30 die­ną 14 val. su "Ute­nio" fut­bo­li­nin­kė­mis Šiau­lių Gy­ta­rių dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­ne.