Šau­liai iš Es­ti­jos par­si­ve­žė 7 me­da­lius

Asmeninė nuotr.
Es­ti­jo­je vy­ku­sio­se var­žy­bo­se šiau­lie­čiai da­ly­va­vo šau­dy­mo šau­tu­vu rung­ty­se ir iš­ko­vo­jo 7 me­da­lius.
Ko­vo 6–8 die­no­mis Šiau­lių spor­to cent­ro „Du­by­sa“ šau­liai da­ly­va­vo kas­me­ti­nia­me XXXI kul­ki­nio šau­dy­mo tau­rės tur­ny­re Es­ti­jo­je, Hap­sa­lu mies­te. Šau­liai run­gė­si ma­žo ka­lib­ro ir pneu­ma­ti­niais gink­lais. Šiau­lie­čiai da­ly­va­vo tik rung­ty­se šau­dy­da­mi šau­tu­vu (mer­gi­nos ir vai­ki­nai at­ski­rai).

Tre­ne­rio Man­to Ba­ko auk­lė­ti­niai iš 18 star­tų iš­ko­vo­jo net 7 me­da­lius. Tarp suau­gu­sių­jų šau­dy­da­mi pneu­ma­ti­niu šau­tu­vu Gab­rie­lė Lu­ka­ša­vi­čiū­tė ta­po čem­pio­ne, Dei­vi­das Dry­ža užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Jau­ni­mo gru­pė­je Ma­tas Me­di­šaus­kas iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­ta, Ores­tas Ple­ka­vi­čius ir Va­ka­rė Mi­ka­laus­kai­tė – tre­čią­sias vie­tas.

Šau­dy­da­mi ma­žo ka­lib­ro gink­lais gu­lint Va­le­ri­ja Du­šen­ko iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, Ag­nė Ur­bo­nai­tė – tre­čią­ją. Šau­dy­da­mi ma­žo ka­lib­ro gink­lais klū­pint, gu­lint ir sto­vint Ores­tas Ple­ka­vi­čius ir Ag­nė Ur­bo­nai­tė iš­ko­vo­jo ant­rą­sias vie­tas.

Skai­čiuo­jant vi­sų tri­jų die­nų star­tų re­zul­ta­tus, Ores­tas Ple­ka­vi­čius ta­po ab­so­liu­tus var­žy­bų čem­pio­nas, o Ag­nė Ur­bo­nai­tė – vi­ce­čem­pio­nė.

Tre­ne­ris ir šau­liai džiau­gia­si ne tik fan­tas­tiš­kais re­zul­ta­tais (dau­giau­sia me­da­lių iš­ko­vo­ju­sia šau­tu­vo ko­man­da), bet ir ypa­tin­ga pa­tir­ti­mi, pui­kio­mis są­ly­go­mis ne tik šau­dant, bet ir il­sin­tis po var­žy­bų.

„Ži­no­ma, ki­tas ša­lis ste­bi­na, kad šiau­lie­čiai run­gia­si se­nais gink­lais, ko­kių ki­tos ša­lys jau net ne­be­tu­ri. Ne tik ko­vo­ja, bet ir lai­mi!“ – sa­kė M. Ba­kas.