Radiopelengacininkai iš Europos čempionato grįžo su medaliais

Spor­ti­nin­kų nuo­tr.
Ant pir­mos vie­tos pa­ky­los – 3,5 MHz kla­si­kos rung­tis nu­ga­lė­to­jai lie­tu­viai (iš kai­rės) A. Skud­ric­kas, R. Dap­kus ir A. Žu­kaus­kas.
Slo­vė­ni­jo­je Rog­los mies­te­lio apy­lin­kių 1,5 km aukš­čio kal­nuo­se vy­ko spor­ti­nės ra­dio­pe­len­ga­ci­jos 22-asis Eu­ro­pos čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 281 spor­ti­nin­kas iš 26 vals­ty­bių, po 20–40 spor­ti­nin­kų skir­tin­go­se am­žiaus gru­pė­se. Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­va­vo 20 spor­ti­nin­kų: aš­tuo­ni šiau­lie­čiai, ke­tu­ri iš Šiau­lių ra­jo­no, trys kau­nie­čiai, ke­tu­ri iš Vil­niaus ir jau­nas ka­rys iš Rad­vi­liš­kio.

"Fo­xo­rin­go" ir sprin­to rung­ty­se – trys me­da­liai

Spor­ti­nin­kai var­žė­si ke­tu­rio­se rung­ty­se: 3,5 MHz ra­dioo­rien­ta­vi­mo­si ("Fo­xo­rin­go") ir sprin­to rung­ty­se tik as­me­ni­nė­je įskai­to­je, o 144 MHz ir 3,5 MHz kla­si­kos rung­ty­se – as­me­ni­nė­je ir skir­tin­gų am­žiaus gru­pių ko­man­dų įskai­to­se.

"Fo­xo­rin­go" rung­ty­je, ku­rio­je le­mia orien­ta­vi­mo­si įgū­džiai, var­žė­si 12 mū­sų ša­lies at­sto­vų. Ge­riau­siai se­kė­si kau­nie­tei orien­ta­vi­mo­si spor­to tre­ne­rei Auš­rai Bart­ke­vi­čie­nei (M50), ji iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį, ki­ti užė­mė vie­tas pir­ma­ja­me ir ant­ra­ja­me de­šim­tu­kuo­se. Kau­nie­tė orien­ta­ci­nin­kė Ug­nė Lie­gu­tė (M19) ir šiau­lie­tis Ri­man­tas Ba­sys (V60) užė­mė penk­tą­sias vie­tas, vil­nie­tis Min­dau­gas Nak­vo­sas (V21) ir Šiau­lių ra­jo­no at­sto­vas Al­gir­das Skud­ric­kas (V50) – šeš­tą­sias vie­tas, kau­nie­tė Vi­ta Dau­da­ra­vi­čie­nė (M35) – sep­tin­tą­ją, šiau­lie­čiai Gied­rė Ka­ma­rev­ce­va (M21) – 14-ąją, Vla­das Kal­ve­lis (V40) – 15-ąją, Aud­rius Ta­ma­še­vi­čius (V21) – 20-ąją, Šiau­lių ra­jo­no at­sto­vai Al­vy­das Si­ma­nai­tis – 14-ąją, Ju­lius Na­vic­kas – 18-ąją, vil­nie­tis Arū­nas Mar­šal­ka (V60) – 17-ąją vie­tą.

Sprin­to rung­ty­je, ku­rio­je spor­ti­nin­kai var­žė­si ša­lia sli­di­nė­ji­mo tra­sos, ge­riau­siai star­ta­vo Šiau­lių ra­jo­no at­sto­vai. A. Skud­ric­kas iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, o A. Si­ma­nai­tis – bron­zos. Ki­ti 9 šio­je rung­ty­je da­ly­va­vę Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai užė­mė že­mes­nes vie­tas: V. Dau­da­ra­vi­čie­nė – penk­tą­ją, M. Nak­vo­sas – šeš­tą­ją, R. Ba­sys – 11-ąją, G. Ka­ma­rev­ce­va ir K. Ruz­gis – 17-ąsias, vil­nie­tis Ar­tū­ras Žu­kaus­kas (V50) – 20-ąją, V. Kal­ve­lis – 21-ąją, šiau­lie­tis Ro­lan­das Vol­bi­kas (V21) – 27-ąją, var­žy­bų de­biu­tan­tas jau­na­sis Lie­tu­vos ka­rys Man­tas Skud­ric­kas, ku­riam te­ko rung­ty­niau­ti tik vie­no­je, ne pa­čio­je mėgs­ta­miau­sio­je, tra­so­je užė­mė 29 vie­tą.

Kla­si­kos rung­ty­se – dvy­li­ka me­da­lių komp­lek­tų

Šiau­lių kraš­to spor­ti­nin­kai pa­si­ruo­ši­mo čem­pio­na­tui eta­pe pir­me­ny­bę tei­kė kla­si­kos rung­tims ir tai lė­mė pui­kius re­zul­ta­tus – iš­ko­vo­ti 8 me­da­liai as­me­ni­nė­se ir 4 ko­man­di­nė­se įskai­to­se.

144 MHz rung­ty­je A. Skud­ric­kas iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį, o R. Dap­kus, nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­kęs 28 se­kun­dė­mis, lai­mė­jo si­dab­rą. A. Žu­kaus­kas užė­mė 17 vie­tą, ir Lie­tu­vos V50 vy­rai tarp 14 ko­man­dų lai­mė­jo auk­so me­da­lius, si­dab­rą – uk­rai­nie­čiai, bro­ną – če­kai.

Šio­je rung­ty­je pui­kiai star­ta­vo Lie­tu­vos V60 vy­rų ko­man­dos at­sto­vas šiau­lie­tis R. Ba­sys, ku­ris, 23 se­kun­dė­mis ap­len­kęs ant­ro­je vie­to­je li­ku­sį Če­ki­jos at­sto­vą iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį. A. Mar­šal­ka užė­mė 14 vie­tą, o A. Si­ma­nai­tis pa­da­ręs lem­tin­gą klai­dą užė­mė 25 vie­tą, ir lie­tu­viams tarp 12 ko­man­dų ati­te­ko ket­vir­to­ji vie­ta.

Lie­tu­vos M50 mo­te­rų ko­man­dos at­sto­vė A. Bart­ke­vi­čie­nė lai­mė­jo bron­zos me­da­lį, o Auš­ra Dap­kie­nė dėl svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rė­jo ten­kin­tis 11 vie­ta, ir ko­man­dai ati­te­ko penk­to­ji vie­ta.

Lie­tu­vos eli­to gru­pių spor­ti­nin­kams pri­zi­nių vie­tų ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ti. Ge­riau­siai pa­si­ro­dė kla­si­kos rung­ty­se M21 gru­pė­je star­ta­vu­si V. Dau­da­ra­vi­čie­nė, ku­ri užė­mė aukš­tą šeš­tą­ją vie­tą, o G. Ka­ma­rev­ce­va – tik 15-ąją, to­dėl ko­man­dai ati­te­ko ket­vir­to­ji vie­ta. U. Lie­gu­tė (M19) užė­mė aš­tun­tą­ją vie­tą, J. Na­vic­kas – 10-ąją, M. Nak­vo­sas – 11-ąją, V. Kal­ve­lis – 14-ąją, P. Na­vic­kas – 20-ąją ir K. Ruz­gis – 26-ąją.

3,5 MHz kla­si­kos rung­tis mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kams bu­vo dar sėk­min­ges­nė. A. Dap­kie­nė iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, A. Bart­ke­vi­čie­nė užė­mė šeš­tą­ją vie­tą, ir ko­man­dų įskai­to­je Lie­tu­vos M50 mo­te­rys lai­mė­jo auk­so me­da­lius.

R. Dap­kus, pa­ro­dęs pui­kų lai­ką, pen­kio­mis mi­nu­tė­mis ap­len­kęs ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­ją bal­ta­ru­sį V. De­ni­so­vą ir še­šio­mis tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ją vo­kie­tį J. Hen­ne­berg iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį ir ant­rą kar­tą iš ei­lės ta­po šios rung­ties Eu­ro­pos čem­pio­nu.

Nors A. Sud­ric­kas, pa­da­ręs es­mi­nę klai­dą, užė­mė 15 vie­tą, o A. Žu­kaus­kas – 25-ąją, Lie­tu­vos V50 vy­rai lai­mė­jo auk­so me­da­lius, ang­lai – si­dab­rą, vo­kie­čiai – bron­zą.

Sėk­min­gai pa­si­ro­dė ir mū­sų V60 vy­rai. R. Ba­sys iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį, A. Si­ma­nai­tis – bron­zą, A. Mar­šal­ka užė­mė aš­tun­tą­ją vie­tą ir Lie­tu­vos ko­man­da lai­mė­jo auk­so me­da­lius, si­dab­rą – uk­rai­nie­čiai, bron­zą veng­rai. Šio­je rung­ty­je ge­riau se­kė­si ir Lie­tu­vos eli­to gru­pių at­sto­vams. V. Dau­da­ra­vi­čie­nė iš­ko­vo­jo ket­vir­tą­ją vie­tą ir tik 21 se­kun­de ją ap­len­kė Slo­va­ki­jos at­sto­vė Ana Ču­fer. G. Ka­ma­rev­ce­va užė­mė 19 vie­tą, ir mū­sų M21 mo­te­rų ko­man­dai ati­te­ko sep­tin­to­ji vie­ta. Ug­nė Lie­gu­tė tra­so­je su­kly­do ir užė­mė 19 vie­tą. Šio­je rung­tye M. Nak­vo­sas iš­ko­vo­jo aukš­tą penk­tą­ją vie­tą, J. Na­vic­kas – 18-ąją, R. Vol­bi­kas – 21-ąją, ir Lie­tu­vos V21 vy­rų ko­man­dai ati­te­ko ket­vir­to­ji vie­ta. V. Kal­ve­lis užė­mė 10 vie­tą, K. Ruz­gis – 12-ąją, ir V40 vy­rų ko­man­dai ati­te­ko ket­vir­to­ji vie­ta.

Tre­ne­riai Al­gi­man­tas Dap­kus ir Egi­di­jus Na­vic­kas pa­ten­kin­ti re­zul­ta­tais, nes Eu­ru­pos čem­pio­na­tuo­se šiau­lie­čiai tiek pri­zi­nių vie­tų ir vie­tų pir­ma­ja­me de­šim­tu­ke dar ne­bu­vo iš­ko­vo­ję. Ki­tais me­tais Ser­bi­jo­je vyks pa­sau­lio 20-asis čem­pio­na­tas. Mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kai ti­ki­si pa­si­mo­ky­ti iš pa­da­ry­tų klai­dų ir pa­siek­ti dar ge­res­nių re­zul­ta­tų.

Spor­ti­nin­kų nuo­tr.
3,5 MHz kla­si­kos rung­ty­je Auš­ra Dap­kie­nė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.