Pasaulio čempionate iškovojo du bronzos medalius

Da­ly­vių nuo­tr.
Ant pri­zi­nin­kių pa­ky­los tre­čio­jo laip­te­lio bron­zos lai­mė­to­jos (iš kai­rės) Aus­tė­ja Mi­ce­vi­čiū­tė ir Vil­tė Mic­ky­tė.
Lie­pos 1–4 die­no­mis Uk­rai­no­je, Vi­ni­cos mies­to apy­lin­kė­se, vy­ko pa­sau­lio jau­nių tre­čia­sis spor­ti­nės ra­dio­pe­len­ga­ci­jos čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 79 jau­nie­ji spor­ti­nin­kai iš 11 valstybių.

Lie­tu­vos še­šio­lik­me­čių mer­gi­nų (M16) ko­man­dai at­sto­va­vo Šiau­lių jau­nų­jų tu­ris­tų cent­ro moks­lei­vės Aus­tė­ja Mi­ce­vi­čiū­tė ir Vil­tė Mic­ky­tė.

Spor­ti­nin­kai var­žė­si dvie­jo­se "kla­si­ki­nė­se" ir sprin­to rung­ty­se. "Kla­si­ki­nė­se" rung­ty­se nau­do­ja­ma po pen­kis 80 m ir 2 m ra­di­jo ban­gų ruo­žo siųs­tu­vus, ku­rie vei­kia paei­liui po 1 mi­nu­tę kas 5 mi­nu­tes pa­si­kar­to­jan­čiu cik­lu.

Sprin­to rung­ty­je nau­do­ja­mos dvi gru­pės po pen­kis 80 m ra­di­jo ban­gų ruo­žo siųs­tu­vus, vei­kian­čius paei­liui po 12 se­kun­džių kas 1 mi­nu­tę pa­si­kar­to­jan­čiu cik­lu. Tarp gru­pių įren­gia­mas skir­tin­gu daž­niu vei­kian­tis tar­pi­nio fi­ni­šo siųs­tu­vas "S" bei vi­so­se rung­ty­se 100–250 m il­gio fi­ni­ši­nio ko­ri­do­riaus pra­džio­je skir­tin­gu daž­niu nuo­la­tos vei­kian­tis siųs­tu­vas "B". Sprin­to rung­ties var­žy­bos daž­niau­siai or­ga­ni­zuo­ja­mos mies­tų par­kuo­se, to­dėl "S" ir "B" siųs­tu­vai įren­gia­mi žiū­ro­vams ma­to­mo­se vie­to­se.

Pir­mą­ją čem­pio­na­to die­ną spor­ti­nin­kai var­žė­si 80 m "kla­si­ki­nė­je" rung­ty­je. Tarp lie­tu­vai­čių ge­riau­siai pa­si­ro­dė Aus­tė­ja Mi­ce­vi­čiū­tė, ku­ri per 48,21 mi­nu­tės 4,7 km tra­so­je su­ra­do 5 nu­ro­dy­tus kont­ro­li­nius punk­tus ir iš­ko­vo­jo penk­tą­ją vie­tą. Vil­tė Mic­ky­te šio­je rung­ty­je tra­są įvei­kė per 57,03 mi­nu­tės ir užė­mė šeš­tą­ją vie­tą.

Pir­mą­ją ir ant­rą­ją vie­tas iš­ko­vo­jo Če­ki­jos spor­ti­nin­kės, o tre­čią­ją ir ket­vir­tą­ją – uk­rai­nie­tės. Su­su­ma­vus mer­gi­nų M16 ko­man­di­nius re­zul­ta­tus auk­so me­da­lius lai­mė­jo Če­ki­jos spor­ti­nin­kės, si­dab­ro – var­žy­bų šei­mi­nin­kės uk­rai­nie­tės, bron­zos – Lie­tu­vos spor­ti­nin­kės.

Ant­rą­ją var­žy­bų die­ną spor­ti­nin­kai var­žė­si sprin­to rung­ty­je. Mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kėms ši rung­tis ne­bu­vo sėk­min­ga. A. Mi­ce­vi­čiū­tė užė­mė 9 vie­tą, o V. Mic­ky­tė – 10. Ko­man­di­niai re­zul­ta­tai sprin­to rung­ty­je ne­skai­čiuo­ja­mi.

Tre­čią­ją var­žy­bų die­ną spor­ti­nin­kai var­žė­si 2 m "kla­si­ki­nė­je" rung­ty­je. Šio­je rung­ty­je ra­di­jo ban­gų skli­di­mą trik­do vie­to­vės rel­je­fas, aug­me­ni­jos bei dir­vo­že­mio ne­vie­na­ly­tiš­ku­mas, miš­ko aukš­čio ne­vie­no­du­mas, to­dėl tiks­lią kryp­tį į siųs­tu­vą nu­sta­ty­ti ne vi­suo­met yra leng­va. Lie­tu­vos spor­ti­nin­kės šio­je rung­ty­je iš­si­sky­rė: A. Mi­ce­vi­čiū­tė sėk­min­gai įvei­ku­si 6 km tra­są užė­mė 8 vie­tą, o ma­žes­nę pa­tir­tį tu­rin­ti V. Mic­ky­tė – 13 vie­tą.

Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kė, ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas – uk­rai­nie­tės. Ko­man­dų įskai­to­je Lie­tu­vos spor­ti­nin­kėms pa­vy­ko iš­ko­vo­ti bron­zos me­da­lius. Auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo Uk­rai­nos spor­ti­nin­kės, si­dab­ro – Če­ki­jos.

Spor­ti­nin­kes var­žy­boms ruo­šė tre­ne­riai Min­dau­gas Nak­vo­sas (jis ir ko­man­dos va­do­vas), Ne­ri­jus Vi­džiū­nas ir Al­gi­man­tas Dap­kus. Ko­man­dos iš­lai­das – da­ly­vių mo­kes­tį ir ke­lio­nę – fi­nan­sa­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ir ra­dio­pe­len­ga­ci­jos spor­to klu­bas "Pe­len­gas" .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.